Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zelený sršeň [50%]

Zelený sršeň [50%]

rp green hornet ver3.jpg
rp green hornet ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/243455-zeleny-srsen/

V kinech ČR od: 13.01.2011 
V kinech SR od: 27.01.2011 

Michel Gondry je znám jako ado­ro­va­ný tvůr­ce ori­gi­nál­ních fil­mů. I on se však stej­ně jako dal­ší oso­bi­tí reži­sé­ři (Např. Darren Aronofsky) roz­ho­dl svézt na vlně komik­so­vých adap­ta­cí pro Hollywood. Zelený sršeň, je sice adap­ta­cí stej­no­jmen­né­ho roz­hla­so­vé­ho seri­á­lu, pod­le kte­ré­ho tepr­ve vzni­kl komiks, nicmé­ně v rám­ci este­ti­ky a sty­lu se drží hra­nic sta­no­ve­ných typic­kým vzor­cem pro komik­so­vý film. Tedy nezbed­ný syn se po ztrá­tě otce ode­be­re k výčitkám svě­do­mí a roz­hod­ne se něco udě­lat se svým živo­tem.

To něco je vydá­vá­ní se za mas­ko­va­né­ho zlo­du­cha potí­ra­jí­cí zlo­čin­nou kon­ku­ren­ci za dopro­vo­du býva­lé­ho slu­hy jeho zemři­vší­ho otce. Ten nemá nadá­ní jen pro tvor­bu výbor­né ran­ní kávy, ale i pro tvor­bu super sil­ných ozbro­je­ných aut v šibe­nič­ním limi­tu. Celou tuto idyl­ku však naru­ší jeden mafi­án­ský vůd­ce s kri­zí iden­ti­ty, kte­rý se roz­hod­ne v rám­ci pod­po­ry zno­vuzvo­le­ní sená­to­ra eli­mi­no­vat Zeleného srš­ně, kte­rý by to mohl ohro­zit.

Zelený sršeň je prv­ním před­vo­jem letoš­ní­ho komik­so­vé­ho nášu­pu ve for­mě hned něko­li­ka komik­so­vých adap­ta­cí na fil­mo­vé plát­no. Tato adap­ta­ce, ačko­liv láka­la na zají­ma­vou oso­bu na reži­sér­ské sto­lič­ce, cel­kem nezvyk­lé obsa­ze­ní a sty­lo­vou akci. Problém je, že i když to vše půso­bí poměr­ně zají­ma­vě na plo­še něko­li­ka minut ve for­mě trai­le­ru, v celo­ve­čer­ní for­mě se to roz­měl­ní na nepří­liš zají­ma­vou podí­va­nou, pod­lo­že­nou pár zábav­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi a to je vše.

Sršeň je nepří­liš zábav­nou, cel­kem ste­ril­ní a až na pár akč­ních scén ve sluš­ném hávu poměr­ně nud­nou, dvou­ho­di­no­vou adap­ta­cí, kte­rá nemá poten­ci­ál pří­liš poba­vit neza­in­te­re­so­va­né jedin­ce. Zvláště v over the top finá­le. Co ovšem trá­pí film nej­ví­ce je těž­ce nevý­raz­ný zápo­rák v podá­ní Christopha Waltze. Ten i přes oči­vid­nou sna­hu nedo­stá­vá tolik pro­sto­ru, aby jeho posta­va hrá­la něja­kou důle­ži­těj­ší roli. Celkově tedy těž­ký prů­měr s tro­chou zábav­né­ho koře­ní.    

Koktejl :
30 % Nuda
30 % Nevýraznost
30 % Snaha o něco co tam pros­tě není
10 % Pár zají­ma­vých scén


Podívejte se na hodnocení Zelený sršeň na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32017 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72020 KB. | 24.04.2024 - 01:17:04