Kritiky.cz > Speciály > 4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!

4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!

Zivot beze slov 4
Zivot beze slov 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jste sly­še­li o sit­ko­mu, kde je hlav­ní hrdi­na na vozí­ku? Marně pát­rá­te v paměti…a ne nesly­še­li. Jestli pat­ří­te mezi milov­ní­ky sit­ko­mů a film Nedotknutelní ve vás zane­chal sto­pu, urči­tě se na tenhle seri­ál mrk­ně­te. Život beze slov vám doká­že, že být jiný je v poho­dě, a ješ­tě vás skvě­le poba­ví.

  1. Hlavního hrdi­nu JJ si zami­lu­je­te!

Každý rok svět­lo svě­ta spat­ří spous­ta sit­ko­mů. Většina z nich vám uka­zu­je „nor­mál­ní rodi­ny“ v kaž­do­den­ních situ­a­cích.  Hlavní hrdi­na kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu JJ z tra­dič­ních kome­di­ál­ních cha­rak­te­rů ale vybo­ču­je. Je odká­zán na inva­lid­ní vozík. Od naro­ze­ní totiž trpí mozko­vou obr­nou a musí komu­ni­ko­vat pomo­cí spe­ci­ál­ní tabul­ky a lase­ru, kte­rý má umís­tě­ný na brý­lích. Tvůrci si dali se sit­ko­mem hod­ně prá­ce. Snažili se být oprav­du pře­svěd­či­ví. Do role JJ dokon­ce obsa­di­li chlap­ce, kte­rý mozko­vou obr­nou sku­teč­ně trpí.

JJ sice postrá­dá hlas, to ale nezna­me­ná, že nemů­že vyjá­d­řit svůj názor. JJ je vel­mi chyt­rý a svou upřím­nos­tí vás dosta­ne. Víte, jak poznat, že vás JJ posí­lá do háje? Schválně zkus­te hádat. Prozradíme vám, že pro­střed­ní­ček uká­zat nedo­ve­de. Správné ges­to zjis­tí­te kaž­dou stře­du od 22:00 na Prima Comedy Central.

  1. Seriál, kte­rý napsal sám hoř­ko­slad­ký život

Život beze slov napsal Scott Silveri pod­le své vlast­ní rodi­ny. Scott vyrůs­tal se svým star­ším bra­t­rem, kte­rý stej­ně jako JJ trpěl mozko­vou obr­nou.  Spousta scén ze seri­á­lu tak není vymyš­le­na, ale Scott je reál­ně zažil a pře­ta­vil je do pou­ta­vé­ho scé­ná­ře. Že Scott psát vtip­né scé­ny oprav­du umí, není žád­né tajem­ství. Americký scé­náris­ta psal i pro legen­dár­ní Přátele.

  1. Když se to s korekt­nos­tí pře­že­ne

Pilotní díl se točí kolem stě­ho­vá­ní rodi­ny a nástu­pem všech tří dětí na novou ško­lu, kte­rá si zaklá­dá na hyper­ko­rekt­nos­ti. Škola si za své­ho mas­ko­ta tře­ba vybra­la sli­má­ka, pro­to­že má obě pohla­ví. Sledování výmě­ny názo­rů mezi ener­gic­kou mat­kou, kte­rá si nene­chá nic líbit a slu­níč­ko­vý­mi lid­mi ze ško­ly si roz­hod­ně uži­je­te. Právě mat­ka Maya v seri­á­lu glo­su­je ze všech postav zda­le­ka nej­ví­ce. Rodina tvo­ří jeden vel­ký kon­trast. Po boku ener­gic­ké a tvr­do­hla­vé Mayi sto­jí tatí­nek, kte­rý zůstá­vá za všech okol­nos­tí napros­to klid­ný. Ještě tu máme dce­ru Kylu. Ta má pěk­ně pepr­ný slov­ník a její bra­tr Ray zase pat­ří mezi typic­ké „ame­ric­ké špr­ty.“

  1. Dvě kola vál­cu­jí fanouš­ky

Už vás seri­ál zau­jal? Jestli vám to nesta­čí, tak se mrk­ně­te, co o sit­ko­mu napsal na jed­nom fil­mo­vém por­tá­le Ben z Chicaga. „Život beze slov mi hod­ně při­po­mí­ná Průměrňákovi, ale díky JJovi a jeho mat­ce Maye to dostá­vá mno­hem vět­ší grá­dy. Je to milé, vtip­né, ale záro­veň se nad tím může divák i zamys­let a s napě­tím oče­ká­vat, co bude dál. Ideální způ­sob, jak se večer po nároč­ném dni odre­a­go­vat. Obvykle trvá něko­lik epi­zod, než si mě posta­vy zís­ka­jí. A hle, posta­vy Života beze slov si mě zís­ka­ly hned.“ Život beze slov divá­ky pros­tě baví. Svědčí o tom i fakt, že hod­no­ce­ní seri­á­lu je na vět­ši­ně čes­kých i zahra­nič­ních seri­á­lo­vých webech 70 a více pro­cent. To už něco zna­me­ná, ne? Přesvědčte se o jeho kva­li­tách na obra­zov­kách Prima Comedy Central.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05334 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69521 KB. | 08.12.2023 - 09:32:16