Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > ŘETĚZOVÁ REAKCE

ŘETĚZOVÁ REAKCE

blackdot7
blackdot7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní výpo­věď. Řetězová reak­ce je tak straš­ně před­ví­da­tel­ný film, že musím varo­vat všech­ny, kte­ří na něj mer­mo­mo­cí chtě­jí jít, aby snad ani nečet­li dál.

CHAIN REACTION Logo     CHAIN REACTION
ŘETĚZOVÁ REAKCE
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 8. srp­na 1996
20th Century Fox, USA 1996, akč­ní, PG-13, Česko 7. lis­to­pa­du 1996
Režie: Andrew Davis
Hrají: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox.
Web:  

EddieNení to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní výpo­věď. Řetězová reak­ce je tak straš­ně před­ví­da­tel­ný film, že musím varo­vat všech­ny, kte­ří na něj mer­mo­mo­cí chtě­jí jít, aby snad ani nečet­li dál.

The TeamMy všich­ni, co jsou nám tro­chu sym­pa­tic­ké nové tech­no­lo­gie, si pama­tu­je­me hum­buk, jenž se před něko­li­ka lety strh­nul kolem expe­ri­men­tů se stu­de­nou fůzí či co to ten­krát vlast­ně s tou vodou děla­li. V  kaž­dém pří­pa­dě se jed­na­lo o poten­ci­ál­ní zdroj lev­né a rela­tiv­ně čis­té ener­gie, a  všech­no se to nějak ututla­lo nebo co. Řetězová reak­ce se celá točí kolem tako­vé­ho vyná­le­zu, ani ne tak kolem tech­no­lo­gie samot­né, i když tu spat­ří­me nad­ska­ku­jí­cí bubla­jí­cí prů­hled­ný reak­tor, něja­ké ty lase­ry (povět­ši­nou ničem­ně syčí­cí na optic­kých lavi­cích). Vnitřně se zto­tož­ňu­ji s hlav­ní myš­len­kou fil­mu, že tako­vý objev nut­ně bles­ko­vě zmi­zí s povrchu zem­ské­ho, zane­chá­va­je po sobě jen něko­lik nešťast­ně zahy­nuvších bada­te­lů. Existuje čísi dosta­teč­ně sil­ný zájem na tom, abychom i zít­ra ode­vzda­li pod­stat­nou část své­ho pří­jmu (po zda­ně­ní, jak jinak) za ben­zín, plyn, a uhelně-zeměplyno-uranovou elektři­nu.

ShannonCelá záplet­ka je blbo­vzdor­ně pros­tá. Eddie Kasalivich (Keanu Reeves) je jed­ním z týmu uni­ver­zit­ních věd­ců pra­cu­jí­cích na již zmí­ně­ném reak­to­ru pro čis­tý roz­klad vody na prvo­či­ni­te­le. Ihned po zvra­tu v dosud neú­spěš­ných poku­sech o sta­bi­li­za­ci pro­ce­su, ke kte­ré­mu Eddie při­spě­je not­nou měrou, tedy ihned po nezbyt­né osla­vě, dojde ke straš­né­mu výbuchu, kte­rý zni­čí všech­no zaří­ze­ní a zabi­je pár čle­nů týmu. Potíž je v tom, že Eddie se tam náho­dou nacho­mý­tl těs­ně před­tím a viděl, že lidé byli zabi­ti pře­dem. Okamžitě se spo­lu s ang­lic­kou fyzič­kou Lily Sinclairovou (Rachel Weisz), vliv­ným zástup­cem inves­to­ra pro­jek­tu Shannonem (Morgan Freeman) a dal­ším pro změ­nu zmi­ze­lým čín­ským věd­cem sta­nou pode­zře­lý­mi, zvláš­tě když Lily začne dostá­vat faxy z Činy a u Eddieho se najde balík peněz a dru­ži­co­vá vysí­lač­ka...

Zatímco Eddie s Lily prcha­jí růz­ný­mi, vět­ši­nou však nejap­ný­mi a  neprav­dě­po­dob­ný­mi způ­so­by, Shannon se uka­zu­je být hlav­ním čini­te­lem všech udá­los­tí. Eddie musí řešit dile­ma, zda své­mu dosa­vad­ní­mu šéfo­vi věřit, a zda se nechat zatknout poli­cií. Hlavně však chce zjis­tit, proč muse­li kole­go­vé umřít a  kdo má jaký zájem na zni­če­ní pro­jek­tu, kte­rý může změ­nit celý svět ze dne na den.

The BlastVězte, že tře­ba­že jsem Vám pro­zra­dil jen o troš­ku víc, než uvi­dí­te v reklam­ních ukáz­kách, už nic dal­ší­ho kro­mě bez­pro­střed­ní­ho rozuz­le­ní a nezbyt­ných hap­pyen­do­vých fan­fár u zábě­rů odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ry v  Řetězové reak­ci nezbý­vá. Tvůrci nám ode­pře­li jakou­ko­liv roman­ci mezi Eddiem a Lily, tře­ba­že pří­le­ži­tost si vytvo­ři­li. Technický porad­ce fil­mu si nej­spíš netrouf­nul do vět­ší hloub­ky než po kot­ní­ky, zůstá­va­je s před­ve­de­nou tech­no­lo­gií na úrov­ni popu­lár­ních časo­pi­sů pro mlá­dež, což zase při­nes­lo pří­z­ni­vé úspo­ry na spe­ci­ál­ních efek­tech, pro­to­že bubla­jí­cí káď při­jde laci­no a  lase­ry jde vypůj­čit. Nejsložitější spe­cial efect byl cel­kem pove­de­ný výbuch.

Pokud film půjde do čes­kých kin, pak vám, kte­ří máte coko­liv lep­ší­ho na prá­ci, dopo­ru­ču­ji počkat, až to budou dávat v tele­vi­zi.

Hodnocení: O NIC NEPŘIJDETE
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ


Podívejte se na hodnocení Řetězová reakce na Kinoboxu.

  The Sledge
 • Eddie a Lily poměr­ně nemotor­ně utí­ka­jí, a tré­no­va­ní zabi­já­ci je nemo­hou dostih­nou­ti.
 • Do taj­né labo­ra­to­ře zlo­sy­nů lze kdy­ko­liv nepo­zo­ro­va­ně napo­cho­do­vat sute­ré­nem.
 • Reakce potře­bu­je ke své­mu sta­bil­ní­mu cho­du skří­pa­vé zvu­ky, kte­ré Eddie náho­dou obje­vil. Zvuky, o jejichž frek­ven­ci kte­rý­si plo­sko­le­bý „vědec“ dále ve fil­mu mlu­ví v mega­her­zích, ale Eddie je zvlád­nul nasamplo­vat do MIDI klá­ves.
 • Nesnáze s auto­ma­tic­ký­mi sys­témy, kte­ré nepře­stá­va­jí zlo­bit ani po vypnu­tí napá­je­ní, pat­ří od dob Jurského par­ku ke stan­dard­ní výba­vě tech­nic­ky nemo­hou­cích scé­ná­řů.
 • Eddie, nedo­stu­do­va­ný stroj­ní inže­nýr, doká­že během něko­li­ka minut pře­svěd­čit main­fra­me počí­tač zlo­sy­nů (o pří­stu­po­vých kódech takt­ně pomlč­me), aby celý svůj obsah v lid­sky sro­zu­mi­tel­né for­mě poslal na poli­cej­ní fax, pře­stal poslou­chat své dosa­vad­ní uži­va­te­le a způ­so­bil cel­ko­vý třesku­tý hap­py end. Fuj.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Příručka pro partyzány4. září 2016 Příručka pro partyzány Možná že jste si při přečtení nadpisu tohole článku řekli: "Partyzáni měli nějaké příručky?", nic si toho nedělejte, tuto větu jsem si řekl taky když jsem na tuhle knihu narazil. […] Posted in Recenze knih
 • Traveler, The (2010)23. prosince 2017 Traveler, The (2010) Hoď kamenem, kdož jsi bez viny… Na Štědrý den se na policejní stanici objeví neznámý muž, který chce přiznat k vraždě několika lidí. Jakoby šestice policistů neměla […] Posted in Horory
 • Bloková výuka 18. května 2020 Bloková výuka 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […] Posted in Speciály
 • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […] Posted in Rozhovory
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […] Posted in Recenze knih
 • #DP121: Iron Man Vol. 1: Big Iron18. ledna 2021 #DP121: Iron Man Vol. 1: Big Iron Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Christopher Cantwell Kresba: CAFU V době psaní této recenze nebyla první kniha ještě oficiálně vydána (vychází až 10. března letošního […] Posted in Recenze komiksů
 • Alita: Battle Angel8. února 2019 Alita: Battle Angel Krátký dokument o tom, jak počítačoví odbornící z Wety oživili hlavní postavu z filmu Alita: Battle Angel. https://youtu.be/hOMuRopLgxg Posted in Za kamerou
 • Půlnoční mše (2021) (seriál)25. září 2021 Půlnoční mše (2021) (seriál) Flanagan! Give me back my god damn time you Mother*ucker! Flanaganův náboženský Borefest alias yawn-fest v té nejodpudivější podobě. Fanatická, extrémně pomalá a nezáživná náboženská […] Posted in Krátké recenze
 • OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 201817. listopadu 2017 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 Už jste letos přemýšleli o tom, jaký si pořídíte nástěnný kalendář? Tápete, a rádi byste něco nového a netradičního? A co takhle třeba vyzkoušet kalendář na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26731 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72073 KB. | 24.04.2024 - 13:57:02