Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.

Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.

Vymena
Vymena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by před čty­ři­ce­ti lety řekl, že se ten drs­ňák z Leoneho wes­ter­nů sta­ne úspěš­ným a uzná­va­ným reži­sé­rem? Asi málo­kdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood při­čichl k reži­sér­ské­mu řemeslu a brzy si vydo­byl čel­ní mís­to v pomy­sl­ném žeb­říč­ku reží­ru­jí­cích her­ců. Jeho jmé­no se sta­lo záru­kou kva­li­ty, o čemž se mno­hým „reži­sé­rům z povo­lá­ní“ stá­le jenom zdá. Nejnovější film Changeling (Výměna) se u mě hned po shléd­nu­tí zařa­dil na před­ní mís­to mezi tako­vý­mi kva­lit­ní­mi Eastwoodovými poči­ny jako Nesmiřitelní, Madisonské mos­ty, Tajemná řeka či Million Dollar Baby. Snad svým téma­tem, sil­ným pří­bě­hem nebo dobo­vou atmo­sfé­rou si mě osob­ně Výměna hod­ně zís­ka­la a pokud jste od Eastwooda ješ­tě nic nevi­dě­li, dopo­ru­ču­ji tímhle začít.

Příběh Výměny začí­ná v roce 1928, sezna­mu­je­me se s osa­mě­lou mat­kou Christine Collinsovou, kte­rá vše ve svém živo­tě dělá pro syna Waltera. Jednoho dne musí Christine nechat syna samot­né­ho kvů­li prá­ci a když se vrá­tí zjiš­ťu­je, že Walter zmi­zel. Rozběhne se celo­stát­ní pát­rá­ní a po půl roce při­chá­zí k nešťast­né mat­ce poli­cie s dobrou zprá­vou. Jakmile se však Christine setká s nale­ze­ným chlap­cem, pro­hla­šu­je, že toto není její syn. Divné na tom všem je nejen to, že klu­či­na oslo­vu­jí­cí o omy­lu ská­lo­pev­ně pře­svěd­če­nou Christine „mamin­ko“ je men­ší a obře­za­ný (což Walter roz­hod­ně nebyl), ale také to, že poli­cie vehe­ment­ně odmí­tá jakou­ko­li chy­bu a svou pověst si nene­chá jen tak pošpi­nit.

Film ode­hrá­va­jí­cí se ve dva­cá­tých a tři­cá­tých letech je skvě­le dobo­vě sty­li­zo­ván a už tím jako by tro­chu odka­zo­val na sta­ré fil­my, pro něž byl ze vše­ho nej­dů­le­ži­těj­ší pří­běh. Ačkoli byla Výměně i po for­mál­ní strán­ce věno­vá­na nále­ži­tá pozor­nost je zde pře­ce jenom tím zásad­ním a pri­már­ně vní­ma­ným scé­nář. A děj fil­mu je vyprá­věn oprav­du skvě­le, pří­běh oka­mži­tě zaujme, nejdřív záha­dou vymě­ně­né­ho dítě­te a poté téměř kla­sic­kým iko­nic­kým bojem jed­not­liv­ce pro­ti insti­tu­ci­o­nál­ní maši­ne­rii, kdy plně pocí­tí­te bez­moc pros­té obě­ti a nepře­je­te si nic jiné­ho než potres­tá­ní zlo­vol­ných moc­ných a hap­pyend.

Příběh je veli­ce dob­ře roze­hra­ný, postup­ně se obrat­ně zaplé­tá a nako­nec gra­du­je, dalo by se říci v něko­li­ka zavr­še­ních. Není zde jeden vrchol, Výměna má tako­vých momen­tů víc, což s sebou ovšem při­ná­ší někdy až zby­teč­nou doslov­nost. Naproti tomu jsou tu stá­le posta­vy, kte­ré by mož­ná v této roz­sáh­lé kom­po­zi­ci zaslou­ži­li tro­chu více pro­sto­ru a vysvět­le­ní svých pohnu­tek, pře­de­vším nový (Ne)Walter. Působivosti fil­mu však kaž­do­pád­ně také hod­ně pomá­há nálep­ka pří­bě­hu pod­le sku­teč­ných udá­los­tí.

Režijnímu vede­ní Clinta Eastwooda není co vytknout, zábě­ry jsou kon­cepč­ně pro­myš­le­né, tem­po pozvol­něj­ší, ale ani na oka­mžik nud­né, hud­ba skvě­le vybra­ná. Velmi zjev­ná je tu také tou­ha po soš­ce zla­té­ho ple­šou­na, v mno­ha chví­lích si urči­tě řek­ne­te, že je to nato­če­né přes­ně tak, aby se to líbi­lo Akademii – dojem­ný pří­běh osa­mě­lé mat­ky boju­jí­cí pro­ti vše­moc­né­mu poli­cej­ní­mu apa­rá­tu, peč­li­vě dáv­ko­va­né emo­ce, pro dané potře­by ide­ál­ně půso­bí­cí vyús­tě­ní, sem tam něja­ké to sne­si­tel­né klišé, jež divák pros­tě potře­bu­je, a v nepo­sled­ní řadě také výkon Angeliny Jolie, kte­rá uka­zu­je umě­ře­né, ale emo­ci­o­nál­ní herec­tví a vzhled dva­cá­tých let jí nemá­lo slu­ší. Ano, to je všech­no prav­da, je to oči­vid­ná hra o Oscara, ale pokud film fun­gu­je a má co říct, není na tom pře­ce nic špat­né­ho.

Clint Eastwood evi­dent­ně boju­je o Oscara vše­mi obvyk­lý­mi pro­střed­ky, ale pro­to­že to skvě­le fun­gu­je, nemu­sí se za to vůbec sty­dět. Vynikající str­hu­jí­cí pří­běh, kte­rý je stá­le zají­ma­věj­ší tím, jak se postup­ně vrst­ví, a nako­nec gra­du­je v něko­li­ka vrcho­lech. K tomu ve správ­ných dáv­kách emo­ce, zados­tiu­či­ně­ní a herec­ký výkon hlav­ní před­sta­vi­tel­ky a na úspěch je zadě­lá­no.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Výměna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61589 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72114 KB. | 24.04.2024 - 18:34:22