Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…

Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…

Nedvatbovi
Nedvatbovi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

až do toho spad­nou sami. John a Jeremy jsou neroz­luč­ní kama­rá­di, kte­ří od jis­té­ho „prů­kop­ní­ka“ zís­ka­li jedi­neč­ný recept, jak se dostá­vat na cizí svat­by a uží­vat si tam jíd­la, pití a hlav­ně sta­veb­ní nála­dou zjih­lých holek.

Podobně jako má někdo rád kvů­li kou­pá­ní léto nebo kvů­li lyžo­vá­ní zimu, mají John (Owen Wilson) a Jeremy (Vince Vaughn) v obli­bě tzv. sva­teb­ní sezo­nu. Mají doko­na­le pro­pra­co­va­nou meto­di­ku, jak se na svat­bu nejen dostat, ale hlav­ně jak tam zaujmout a dostat své vyhlíd­nu­té obě­ti. Používají k tomu srd­ce­ryv­né his­tor­ky o růz­ných výpra­vách, při kte­rých při­šli o řadu kama­rá­dů (včet­ně zápa­su s Yankees:-), nebo děla­jí pří­tom­ným dětem kašpa­ry, čímž pro­ka­zu­jí své dob­ré srd­ce.

Málokterá pak samo­zřej­mě odo­lá. A tak si hoši dlou­há léta uží­va­jí. Svatební vese­li­ce pořá­da­ná jakým­si ame­ric­kým minis­trem se jim však sta­ne osud­nou. Na muš­ku si páno­vé vez­mou sho­dou okol­nos­tí nevěs­ti­ny sest­ry. John se však zce­la pro­ti pra­vi­dlům do Claire (XY) zami­lu­je a Jeremy je stí­hán „nym­fo­ma­nic­kou pan­nou“ Glorií. O záplet­ku je tedy posta­rá­no. John se sna­ží zís­kat Clair a Jeremy by nao­pak co nej­rych­le­ji vykli­dil bojiš­tě.

Ačkoli jde o roman­tic­kou kome­dii, hlav­ní pár netvo­ří kra­sa­vi­ce a sva­lo­vec, ale dva muži. Osobně mi uča­ro­val Owen Wilson coby jem­něj­ší a cito­věj­ší z uve­de­né dvo­ji­ce. Ti dva se však výbor­ně dopl­ňu­jí a divák se baví. Kromě humo­ru hlav­ní dvo­ji­ce, je také dob­rým zdro­jem vese­lí minis­tro­va rodi­na, ve kte­ré snad nikdo není nor­mál­ní. Vulgární babič­ka, mat­ka alko­ho­lič­ka, homose­xu­ál­ní a poně­kud uťápnu­tý bra­tr. Ti všich­ni při­spí­va­jí k oprav­du dob­ré zába­vě (vtip­ná je např. noč­ní scé­na, ve kte­ré Glorii u Jeremyho vystří­dá prá­vě brá­cha).

Jediné, co mi tak úpl­ně nese­dí, je název fil­mu. Nesvatbovi zní tak nějak tuc­to­vě. V čes­kých titul­cích se čas­to obje­vu­je výraz „obrá­žet“ (coby pře­klad ang­lic­ké­ho „cra­sh“). Takový výraz „obrá­že­či“, prav­da, zní tro­chu vul­gár­ně a ani ne moc čes­ky (ačko­li ho auto­ma­tic­ká opra­va ve wor­du necha­la bez povšim­nu­tí), ale byl by doce­la výstiž­ný :-).


Photo © New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Nesvatbovi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41196 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72076 KB. | 22.04.2024 - 09:54:01