Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ali

Ali

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Něco co málo­kdo viděl a sto­jí za to, to vidět - film o osob­nos­ti jmé­nem Muhammad Ali


   Když se řek­ne Mohammad Ali, tak si všich­ni před­sta­vu­jí slav­né­ho boxe­ra, ano je to prav­da, ale poda­ři­lo se mi vidět na vyso­ko­škol­ských kole­jích i film o něm. Natočený byl v roce 2001 v režii Michaela Manna. A v hlav­ní roli se obje­vil Will Smith, pro mě už teď neza­po­me­nu­tel­ný, pro­to­že doká­že hrát a ve své roli zmuž­něl a hlav­ně si vypra­co­val sva­ly a stal se tak osob­nos­tí.
Tento film pojed­ná­vá o osobnos­ti jmé­nem Muhammad Ali, vlast­ním jmé­nem Cassius Marcellus Clay, pojed­ná­vá o jeho roz­cho­dech, slav­ných bitvách, slav­ných pro­hrách, pros­tě o všem, co je Muhammad Ali, slav­ný boxer. Hlavně o posta­ve­ní čer­no­chů v Americe a neu­stá­lém boji za prá­va slá­vu, pení­ze.
Film byl nád­her­ný, role jsou zahrány s dosta­teč­nou úctou ke slav­ným osob­nos­tem, a co je hlav­ní, je to film o všem, čím Ali musel pro­jít, aby se stal tak slav­ným, jak je. Je to vyni­ka­jí­cí film, ško­da, že se do čes­ké dis­tri­buce nedo­stal. L
Pro fanouš­ky feno­mé­nu StarTrek je zají­ma­vos­tí, že se v tom­to fil­mu obje­vi­li ihned 2 her­ci ze ST - Michael Dorn (Worf) a LeVar Burton (La Forge) jako Martin Luther King, Jr.

Režie: Michalel Mann,
Hrají: Will Smith....Cassius Clay/Cassius X/Muhammad Ali

Jamie Foxx....Drew „Bundini“ Brown

Jon Voight....Howard Cosell

Mario Van Peebles....Malcolm X

Ron Silver....Angelo Dundee

Jeffrey Wright (I)....Howard Bingham

Mykelti Williamson....Don King

Jada Pinkett Smith....Sonji

Nona M. Gaye....Belinda Ali (as Nona Gaye)

Michael Michele....Veronica

Joe Morton....Chauncey Eskridge

Paul Rodriguez (I)....Dr. Ferdie Pacheco

Barry Shabaka Henley....Herbert Muhammad

Giancarlo Esposito....Cassius Clay, Sr.

Laurence Mason....Luis Sarria

           


Životopis:
Boxer Muhammad Ali byl jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších boxe­rů svě­ta, kte­rý zís­kal tři­krát titul mis­tra svě­ta v těž­ké váze.

Ali se naro­dil jako Cassius Marcellus Clay a je star­ší ze dvou synů Cassiuse Marcelluse Claye Sr. a Odessy Clay. Spolu se svým bra­t­rem Rudolphem Valentinem Clay navště­vo­val střed­ní ško­lu DuValle v Louisville, na kte­ré dosa­ho­val špat­ných výsled­ků. S boxem začal ve 12 letech, poté co mu bylo ukra­de­no kolo. Na střed­ní ško­le se stal vel­mi úspěš­ným ama­tér­ským boxe­rem, vyhrál 100 ze 108 zápa­sů a dvě mis­trov­ství Amatérské Atletické Unie. S boxem pokra­čo­val na olym­pi­á­dě v Římu v roce 1960, kde ve věku 18 let zís­kal zla­tou Olympijskou medai­li v polo­těž­ké váze. Po návra­tu do Louisiville se stal pro­fe­si­o­nál­ním boxe­rem.

Brzy poté co se stal pro­fe­si­o­ná­lem doká­zal ne sebe vel­mi rych­le upou­tat pozor­nost médií. První sou­boj o mis­trov­ský titul sve­dl se Sonny Listonem, kte­ré se kona­lo v Miami. Utkání vel­mi při­ta­ho­va­lo pozor­nost médií, díky vychlou­bač­né­mu cho­vá­ní Aliho, kte­ré smě­řo­val pro­ti Listonovi. Ve věku 22 let Ali pora­zil Listona a stal se mis­trem svě­ta v těž­ké váze. Tento sou­boj byl začá­tek Aliho dlou­hé kari­é­ry prin­ce boxu. Zanedlouho poté se stal aktiv­ní poli­tic­ky a soci­ál­ně. Nesnášel míru rasi­zmu, kte­rá byla v Americe a dokon­ce zaho­dil zla­tou medai­li do řeky, potom co ho odmít­li obslou­žit v bufe­tu, pro­to­že je čer­noch. Díky inspi­ra­ci Malcomem X v Miami se Ali roz­ho­dl při­jmout Islámské nábo­žen­ství a změ­nit si méno z Cassius Clay, Jr na Muhammad Ali.

Rok po zis­ku titu­lu se zno­vu setkal s Listonem a knockou­tem jej opět pora­zil v odvet­ném utká­ní. Navzdory jeho nada­ní boxe­ra, se stal vel­mi neob­lí­be­ný mno­ha Američany, když se stal Muslimem. K tomu ješ­tě při­dal odmít­nu­tí vojen­ské služ­by ve vál­ce ve Vietnamu. Následkem jeho odmít­nu­tí nastou­pit mu byla v květ­nu 1967 odňa­ta boxer­ská licen­ce svě­to­vou aso­ci­a­cí boxu a udě­le­na poku­ta za poru­še­ní vojen­ské povin­nos­ti. Na dota­zy tis­ku odpověděl:„Nemám nic pro­ti Viet-Congu, nikdo z nich mě nena­zval negrem.“ Vlastenečtí fanouš­ci a spor­tov­ní novi­ná­ři jej za to vel­mi kri­ti­zo­va­li. Nakonec za odmít­nu­tí služ­by byl odsou­zen k pěti letům věze­ní, ale za tři roky již byl pro­puš­těn.

Ali se vrá­til zpět do rin­gu, prv­ní boj byl pro­ti Jerrymu Quarrymu v lis­to­pa­du 1970 v Atlantě, nad kte­rým vyhrál již ve tře­tím kole. Další sou­boj sve­dl s Joem Frazierem, vlád­nou­cím pře­bor­ní­kem v těž­ké váze v New Yorku roku 1971. Poprvé za svou kari­é­ru pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxe­ra sou­boj pro­hrál a Fraizer si udr­žel titul. Titul Fraiserovi nevzal Ali, ale nově pří­cho­zí boxer George Foreman sesa­dil Fraisera a zís­kal mis­trov­ský titul. Ali pro­to příš­tě bojo­val pro­ti Foremanovi v Kinshose v Zaire. Protože Foreman byl mlad­ší, sil­něj­ší a vět­ší, byl pova­žo­va­ný za vítě­ze on. Ali však vyu­žil svo­jí zku­še­nos­ti a zno­vu zís­kal titul mis­tra svě­ta v těž­ké váze.

V září roku 1975 se Ali potře­tí utkal Joem Frazierem a nako­nec zápas vyhrál. Ačkoliv Ali počát­kem roku 1978 ztra­til titul s Leonem Spinksem, poz­dě­ji jej v odvet­ném utká­ní zís­kal zpět již potře­tí. V červ­nu roku 1979 ve věku 37 let ode­šel z pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu s 59 vítěz­ství­mi a jen 3 poráž­ka­mi.

Díky jeho roz­ha­zo­vač­né­mu život­ní­mu sty­lu, potře­bo­val brzy pení­ze, pro­to se roce 1980 opět vrá­til zpět do rin­gu, aby bojo­val s Larry Holmesem za 8 mili­o­nů dola­rů. Holmes nako­nec sou­boj v 11 kole vyhrál. O rok poz­dě­ji Ali boxo­val pro­fe­si­o­nál­ně napo­sle­dy, když se utkal s Trevorem Berbickem. Jeden měsíc před 40 naro­ze­ni­na­mi byl pora­žen již popáté v jeho kari­é­ře. Po této pro­hře se najed­nou Aliho zdra­ví prud­ce zhor­ši­lo. V roce 1982 mu byla zjiš­tě­na Parkinsonova cho­ro­ba kte­rou si léčil na University of California. Lékaři poz­dě­ji spe­ku­lo­va­li, že nemoc pro­puk­la kvů­li jeho otře­sům hla­vy, kte­ré obdr­žel v prů­bě­hu těž­kých zápa­sů, ale jen pitva jim může tuto teo­rii ově­řit. V roce 1996 se mu dosta­lo veli­ké pocty, byl vybrán aby zapá­lil zaha­jo­va­cí oheň na Olympijských hrách v Atlantě.

Ali má devět dětí a čty­ři­krát byl žena­tý. Nyní žije se svou čtvr­tou ženou Yolandou. Aliho dce­ra Khaliah Ali, se dala na kari­é­ru boxer­ky. Ačkoliv Ali vyjá­d­řil nesou­hlas nad účas­tí žen v tomo spor­tu, Khaliah stá­le pokra­ču­je ve sto­pách své­ho otce.


Podívejte se na hodnocení Ali na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16665 s | počet dotazů: 272 | paměť: 69666 KB. | 07.12.2023 - 10:43:59