Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer

Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer

Milada
Milada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o Miladě Horákové Milada se roz­běh­ne začát­kem lis­to­pa­du v Praze. Postavu ženy, kte­rá se sta­la sym­bo­lem odváž­né­ho boje za svo­bo­du, ztvár­ní jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších izra­el­ských here­ček Ayelet Zurer. Rodačka z Tel Avivu se doká­za­la pro­sa­dit nejen doma, ale i v Hollywoodu. Pozornost vzbu­di­la hned její prv­ní ang­lic­ky mlu­ve­ná role ve fil­mu Stevena Spielberga Mnichov.

Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent David Mrnka obsa­dil výraz­né herec­ké osob­nos­ti mezi­ná­rod­ní­ho reno­mé také do dal­ších rolí. Aňa Geislerová si zahra­je soud­ky­ni Ludmilu Brožovou, v roli man­že­la Milady Horákové Bohuslava se před­sta­ví Američan Robert Gant. Chybět nebu­dou ani zná­má čes­ká jmé­na – Tatjana Medvecká, Vica Kerekes, Jaromír Dulava nebo Karel Dobrý.

Vznik fil­mu Milada pro­vá­ze­jí čet­ná spe­ci­fi­ka. David Mrnka jej chys­tá již něko­lik let, dél­ka a nároč­nost pří­prav odpo­ví­da­jí uni­kát­nos­ti pro­jek­tu.  V původ­ní ver­zi zazní ang­lič­ti­na, všich­ni her­ci budou mít jem­ný čes­ký akcent. Film bude násled­ně pře­da­bo­ván i do čes­ké­ho jazy­ka. Výsledný obraz bude kolo­ro­ván tak, aby se dal sla­dit s dobo­vý­mi mate­ri­á­ly, ve fil­mu pou­ži­tý­mi, a evo­ko­val 50. léta minu­lé­ho sto­le­tí nejen kos­týmy, ale i cel­ko­vou atmo­sfé­rou. Natáčet se bude v auten­tic­kých loka­li­tách, pře­de­vším v Praze, Terezíně, na Šumavě a také u Hradce Králové, odkud pochá­zí Bohuslav Horák.

Ambicí tvůr­ců je při­blí­žit dra­ma­tic­ký osud Milady Horákové, kte­rý ve své době otřá­sl svě­tem. Scénář Davida Mrnky není zalo­žen na popi­su teh­dej­ší poli­tic­ké situ­a­ce v Československu, ale na zákla­dě sku­teč­ných udá­los­tí, bez zby­teč­né­ho pato­su vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní pro­ta­go­nist­ky. Zaznamenává Miladiny ambi­ce i pochyb­nos­ti, roz­pol­ce­nost mezi povin­nost­mi k vlas­ti a rodi­ně, odhod­lá­ní žít v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Dcera Milady Horákové, Jana Horáková – Kánská, tvůr­cům zpřístup­ni­la dosud nezve­řej­ně­né pod­kla­dy a mate­ri­á­ly, např. osob­ní dopi­sy, rodin­né foto­gra­fie, pamě­ti Bohuslava Horáka. Film Milada není doku­ment a ani jsme se o něj nesna­ži­li. Nicméně obsa­hu­je pasá­že s přes­ný­mi cita­ce­mi – napří­klad posled­ní Miladiny dopi­sy, její řeč během soud­ní­ho pro­ce­su, Gottwaldův pro­jev z Února a dal­ší. Zbývající tex­ty byly napsá­ny na zákla­dě toho, jak a o čem reál­né posta­vy v té době hovo­ři­ly. Jde o his­to­ric­ký film, zalo­že­ný na prav­di­vém pří­bě­hu,“ vysvět­lil David Mrnka.

Kameramanem fil­mu Milada je Martin Štrba, archi­tek­tem Milan Býček, kos­tým­ní výtvar­ni­cí Simona Rybáková, auto­rem hud­by Aleš Březina. Koproducentem je Seznam.cz, dis­tri­bu­to­rem spo­leč­nost Bohemia Motion Pictures, pre­mi­é­ra fil­mu je plá­no­va­ná na pod­zim 2017.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27970 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72091 KB. | 23.04.2024 - 13:06:53