Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let

Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me tři­cet let od prv­ní­ho vysí­lá­ní sati­ric­ké­ho pořa­du Česká soda, kte­rý pro Českou tele­vi­zi v letech 1993–1997 vyrá­bě­la spo­leč­nost Febio. Pořad byl kon­ci­po­ván jako pásmo pří­spěv­ků tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství pro­klá­da­ných paro­di­e­mi na reklam­ní šoty a kur­zem němec­ké­ho jazy­ka Alles Gute. Mezi jeho auto­ry a tvůr­ci pat­ři­li napří­klad Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler, David Vávra, Veronika Žilková, Vlastimil Zavřel, Jaromír Dulava, Pavel Bobek, Karel Dobrý, Luděk Sobota nebo Barbora Štěpánová.

Česká soda byla jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­kon­tro­verz­něj­ších pořa­dů své doby. Některé její ske­če byly pova­žo­vá­ny za poli­tic­ky neko­rekt­ní nebo dokon­ce uráž­li­vé. Na dru­hou stra­nu pořad měl vyso­kou sle­do­va­nost a mno­ho jeho scén zli­do­vě­lo. Například posta­va pre­zi­den­ta Václava Havla s ruka­vi­ce­mi na hla­vě, kte­rou ztvár­nil Petr Čtvrtníček, se sta­la iko­nic­kou. Česká soda také ovliv­ni­la dal­ší gene­ra­ce humo­ris­tů a sati­ri­ků.

V roce 1998 se z pořa­du sta­la celo­ve­čer­ní fil­mo­vá kome­die s názvem Česká soda, kte­rá se pro­mí­ta­la v kinech.

Česká soda si dodnes udr­žu­je svou popu­la­ri­tu a kul­tov­ní sta­tus. V roce 2014 se sta­la suve­rén­ním vítě­zem anke­ty dení­ku MF DNES v kate­go­rii „nej­lep­ší audi­o­vi­zu­ál­ní čin posled­ních 25 let“.


  • Zdroje: Wikipedie, Česká tele­vi­ze a Febio.
  • Photo © Česká tele­vi­ze

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03065 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71823 KB. | 17.06.2024 - 22:41:45