Kritiky.cz > Galerie > Život a doba soudce A. K. (TV seriál)

Život a doba soudce A. K. (TV seriál)

DSC 0720
DSC 0720
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Soudce je člo­věk, před kte­ré­ho před­stu­pu­jí lidé se svý­mi pro­blémy a od kte­ré­ho oče­ká­va­jí jejich řeše­ní. Soudce je člo­věk, kte­ré­mu soud­ní spo­ry vstu­pu­jí do sou­kro­mí a stá­va­jí se sou­čás­tí jeho živo­ta, vědo­mí, koná­ní i snů. Není leh­ké žít s cizí­mi zále­ži­tost­mi a den za dnem hle­dat uni­ka­jí­cí prav­du, nezbyt­nou pro spra­ved­li­vé roz­hod­nu­tí. I soud­ce má sou­kro­mí a sna­ží se v něm žít pod­le vlast­ních před­stav, ale ani tady pojmy jako lás­ka, čest nebo prav­da nelze jed­no­znač­ně defi­no­vat. Soudce Adam Klos se sna­ží pocho­pit nejen své pří­pa­dy, ale i sám sebe. Třináctidílný seri­ál o živo­tě a době soud­ce A. K. vyprá­ví sou­čas­ný, reál­ný a vnitř­ně dra­ma­tic­ký pří­běh mla­dé­ho muže, slo­ži­tě se pro­dí­ra­jí­cí­ho civil­ní­mi soud­ní­mi spo­ry, cha­rak­te­ris­tic­ký­mi pro sou­čas­nou spo­leč­nost. Každý z nich se musí sna­žit pocho­pit a ukon­čit svým roz­sud­kem, svou před­sta­vou o spra­ve­dl­nos­ti. A musí nést nikdy nekon­čí­cí odpo­věd­nost za to, že se jeho ver­dikt dotý­ká bola­vých míst našich oby­čej­ných živo­tů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49091 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72142 KB. | 19.04.2024 - 01:27:26