Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jménem krále - recenze

Jménem krále - recenze

JmKr3
JmKr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český film reži­sé­ra Petra Nikolaeva lze nazvat sna­hou o čes­kou his­to­ric­kou detek­tiv­ku v roz­mě­rech skrom­né­ho stře­do­vě­ké­ho pro­stře­dí. Více než do kin se pří­běh svým poje­tím hodí na tele­viz­ní obra­zov­ku a v pod­sta­tě si umím před­sta­vit i její seri­á­lo­vou podo­bu. JmKr3Hlavní posta­vou fil­mu je krá­lov­ský pro­ku­rá­tor Oldřich z Chlumu, kte­rý jede usmí­řit zne­svá­ře­né rody pánů z Dubé a z Vartenberka. Během ces­ty a na samot­ném hra­du se krá­lov­ský pro­ku­rá­tor sna­ží řešit vraž­dy, kte­ré zdán­li­vě spo­lu nesou­vi­sí. Královský pro­ku­rá­tor Oldřich z Chlumu se před­sta­vu­je jako muž slou­ží­cí pře­de­vším své­mu krá­li a ani vzpo­mín­ky spo­ju­jí­cí ho s jed­nou z žen­ských postav ho neod­vá­dí od hlav­ní­ho úče­lu své ces­ty – objas­nit vraž­dy a zklid­nit situ­a­ci mezi zne­přá­te­le­ný­mi rody. Obsah fil­mu nebu­du popi­so­vat, ale doká­žu si ho před­sta­vit pří­běh zpra­co­va­ný v povíd­ce nebo v romá­no­vé podo­bě. Tak tedy pří­běh ve fil­mu najde­me, je tam i záplet­ka a řeše­ní. Do stě­žej­ních rolí obsa­dil reži­sér kva­lit­ní her­ce a divák jen oče­ká­vá, jak nás vtáh­nou do svých postav a do svých pro­blé­mů. Jenže žád­ný vel­ký herec­ký kon­cert se neko­ná. A není to chy­ba her­ců! Obdivuji Karla Rodena, kte­rý dal své posta­vě život i přes kostr­ba­té dia­lo­gy a stá­le stej­ně řeše­né scé­ny. Ostatním her­cům se i přes veš­ke­rou jejich sna­hu nepo­da­ři­lo vytvo­řit pocit napě­tí s drs­né­ho živo­ta na stře­do­vě­kém hra­du. Ale jinak film půso­bí v kině a jinak bude asi půso­bit na men­ší tele­viz­ní obra­zov­ce, kde se kame­ra sou­stře­dí na posta­vy v popře­dí zábě­ru a divák se může lépe sou­stře­dit a vní­mat obraz. Celý film je vede­ný v mír­ném tem­pu a tak se napě­tí ode­hrá­vá jen v krát­kých roz­ho­vo­rech mezi hrdi­ny fil­mu. Milovníci ero­tic­kých scén při­jdou zkrát­ka a žen­ských rolí je ve fil­mu malič­ko. Markéta Hrubešová, kte­rá má roli vyzý­va­vé a „živo­čiš­né náru­ži­vé“ man­žel­ky pana z Vartenberka, se sna­ží ve svých krát­kých scé­nách zaujmout ale jako „ náru­ži­vou milen­ku“ si ji musí­me spíš před­sta­vit. Stejně tak v názna­cích jsou i dal­ší dvě scé­ny s dív­ka­mi z lidu v pod­hra­dí. Klára Issová má rolJmKr2i Ludmily, dce­ry  pána z Vartenberka , kte­rá byla vycho­vá­na v kláš­te­ře a měla by nyní s rados­tí oče­ká­vat zásnu­by. Ludmila má zpo­čát­ku sna­hu ovliv­nit svou budouc­nost ale pří­běh ji určí jiné řeše­ní. V dal­ších rolích uvi­dí­te Jana Dolanského, kte­rý se sna­ží plnit úko­ly své­ho pána a tak tro­chu si i užít, David Matáska, kte­rý hra­je pomoc­ní­ka krá­lov­ské­ho pro­ku­rá­to­ra a nic si neu­ži­je, Martina Štěpánka, kte­rý hra­je pana Markvarta z Vartenberka ale moc si se svou ženou neu­ži­je a  Davida Prachaře, kte­rý si asi rád uží­vá žen ale ve fil­mu si moc neza­hrál.
Pro milov­ní­ky stře­do­vě­ku a čes­ké his­to­rie může být film  Jménu krá­le potvr­ze­ním , že i naši před­ko­vé žili drs­ný život plný růz­ných vzta­hů  a ve sna­ze držet se pra­vi­del hry dané spo­leč­nos­ti. Nehledejme v tom­to fil­mu vel­ké emo­ce ani výraz­né scé­ny! Ať se her­ci sna­ží sebe­víc, emo­ce dosta­ly malý pro­stor. Možná to něko­mu bude sta­čit, ale já jsem neby­la spo­ko­je­na prá­vě s vyzně­ním jed­not­li­vých scén a malým pro­sto­rem pro her­ce. Možná k tomu při­spě­lo i stís­ně­né pro­stře­dí hra­du, kde muse­li fil­ma­ři vysta­čit se sku­teč­ným pro­sto­rem malé hrad­ní míst­nos­ti i nádvo­ří. Ale tady je potře­ba upřes­nit jed­no. Film si nehra­je na vel­ko­film, nevy­tvá­ří faleš­né ilu­ze o pro­stor­ných a pro­svět­le­ných hra­dech a nepra­cu­je s fil­mo­vý­mi tri­ky. A tak pokud jste milov­ní­ci tri­ků , divo­ké­ho tem­pa , pře­bar­ve­ných scén i kos­tý­mů, radě­ji na film nechoď­te. Tohle tam pros­tě nena­jde­te! Je to kla­si­ka, kte­rá si na nic vel­ké­ho nehra­je a můžou ji shléd­nout i děti základ­ní ško­ly pro při­blí­že­ní atmo­sfé­ry stře­do­vě­ké­ho hra­du a kom­pli­ko­va­ných vzta­hů mezi lid­mi. Osobně se těším na uve­de­ní fil­mu v tele­vi­zi.  A pokud někdo uva­žu­je o tele­viz­ním seri­á­lu, pak bych ho dopo­ru­či­la. Napínavé pří­běhy v his­to­ric­kém pro­stře­dí by našly své divá­ky. Ale pro­sím, nech­te her­ce víc hrát!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98329 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72036 KB. | 23.04.2024 - 14:02:02