Kritiky.cz > TV Tipy > Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

PredStooLety
PredStooLety
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přenesli jste se v čase, dívá­te se na večer­ní zprá­vy a sle­du­je­te, jak naši zemi obsa­zu­jí voj­ska pěti „bra­tr­ských“ stá­tů. Originálním zpra­vo­daj­ským způ­so­bem zpra­co­va­ný pořad při­blí­ží dění zlo­mo­vé­ho dne, kte­rý změ­nil živo­ty všech Čechoslováků. Jakub Železný pro­ve­de udá­lost­mi 21. srp­na 1968, jako by se ode­hrá­va­ly prá­vě dnes.

Před pade­sá­ti lety obsa­di­ly Československo armá­dy pěti komu­nis­tic­kých zemí Varšavské smlou­vy v čele se Sovětským sva­zem. Vpád vojsk zadu­sil demo­kra­ti­zač­ní pro­ces a zna­me­nal konec nadě­jí na svo­bod­něj­ší život.

Originální pořad nabí­zí divá­kům mož­nost pře­nést se v den 50. výro­čí do dra­ma­tic­kých oka­mži­ků prv­ní­ho dne sovět­ské inva­ze. Je kon­ci­po­ván jako aktu­ál­ní zpra­vo­daj­ské shr­nu­tí dne, při­čemž pade­sát let sta­ré udá­los­ti, kte­ré ovliv­ni­ly živo­ty všech Čechů a Slováků i dal­ší smě­řo­vá­ní stá­tu, rekon­stru­u­je pomo­cí sou­do­bých zpra­vo­daj­ských pro­střed­ků. Reportéři budou infor­mo­vat z míst, kde se ode­hrá­va­ly klí­čo­vé udá­los­ti, jed­not­li­vé repor­tá­že budou vyu­ží­vat archiv­ních mate­ri­á­lů, pamět­ní­ci a odbor­ní­ci pak pomo­hou ana­ly­zo­vat poza­dí oku­pa­ce. Divák tak dosta­ne mož­nost pře­nést se v čase a vno­řit se do dění, jako by jej pro­ží­val pří­mo ten den. Jaká byla Brežněvova stra­te­gie a jakou roli sehrá­li čes­ko­slo­ven­ští poli­ti­ci? Jak tem­ný oka­mžik našich dějin pro­ží­va­li oby­čej­ní lidé a jakou cenu za své pro­tes­ty zapla­ti­li?

režie: Roman Petrenko, Ivan Bareš dra­ma­tur­gie: Rebeka Bartůňková

vedou­cí pro­duk­ce: Jan Čumpelík výkon­ná pro­du­cent­ka: Kateřina Kovářová

kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Petr Kubica mode­ru­je: Jakub Železný

Jako doplň­ko­vý mate­ri­ál pro web pořa­du při­pra­vi­la Česká tele­vi­ze pat­nác­ti­strán­ko­vý inter­ak­tiv­ní komiks kres­lí­ře Karla Zemana pod­le scé­ná­ře pra­cov­ní­ků archi­vu ČT Jakuba Adamuse a Jakuba Hoška Televize pro­ti tan­kům, kte­rý bude zve­řej­něn na strán­kách www.ceskatelevize.cz/dnespredlety. Komiks bude slou­žit také jako roz­cest­ník na dal­ší tema­tic­ké mate­ri­á­ly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57067 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71690 KB. | 20.06.2024 - 14:14:55