Kritiky.cz > TV Tipy > Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Muzi
Muzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalších 14 fil­mů, kte­ré sto­jí k při­po­me­nu­tí během těch­to prázd­ni­no­vých veder. Od dal­ší pokra­čo­vá­ní Vinnetoua, přes zami­lo­va­nou Pretty Woman, až k posled­ní­mu vzdo­ru X-menů.

pondělí 23.7.

Prima 23.7.2018  20:20 - Vinnetou - Poslední výstřel

Tragický konec udat­né­ho náčel­ní­ka Apačů ve tře­tí čás­ti kla­sic­ké indi­án­ky nato­če­né na moti­vy romá­nů Karla Maye. Přestože se Vinnetou sna­ží dodr­žo­vat doho­dy s ame­ric­kou vlá­dou, jeho kmen je neu­stá­le ohro­žo­ván úto­ky ban­di­tů, kte­ří chtě­jí jeho kmen při­pra­vit o půdu. Vinnetou a Old Shatterhand se vyda­jí do Santa Fé, aby zde jed­na­li o míru pří­mo s guver­né­rem. Ten je ujis­tí o svých úmyslech a požá­dá je, aby pře­da­li náčel­ní­ko­vi Bílému Buvolu posel­ství s výzvou, aby byl loa­jál­ní vlá­dě, kte­rá mu na oplát­ku sli­bu­je vět­ší úze­mí pro jeho kmen. Zrádný sekre­tář však ban­di­tům, kte­ří při­pra­vu­jí pro­vo­ka­ce vedou­cí k ozbro­je­né­mu kon­flik­tu a vyvlast­ně­ní indi­án­ské půdy, pro­zra­dí obsah posel­ství, a ti se roz­hod­nou oba pos­ly zlik­vi­do­vat. Vinnetou i Old Shatterhand však zákeř­né­mu aten­tá­tu unik­nou, zatím­co náčel­ník Apačů pokra­ču­je v ces­tě, jeho bílý bra­tr se vydá­vá po sto­pách aten­tát­ní­ků. Zatímco Vinnetou pro­ná­sle­do­ván ban­di­ty uni­ká z řady nebez­peč­ných situ­a­cí a vytr­va­le postu­pu­je vpřed, Old Shatterhand odha­lí zámě­ry ban­dy, kte­rá chce zabít náčel­ní­ka Apačů a zmoc­nit se úze­mí jeho kme­ne, pro­to­že na něm byly obje­ve­ny ložis­ka pet­ro­le­je. Spěchá na pomoc pří­te­li, a tele­gra­fu­je guver­né­ro­vi, aby poslal armá­du na pomoc Apačům, pro­ti kte­rým se spo­ji­li ban­di­té s Čivarily náčel­ní­ka Bílého buvo­la. Vinnetou se však pří­te­li svě­ří s před­tu­chou blíz­ké smr­ti.

Nova Cinema 23.7.2018  23:45 – Konečná

Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) původ­ně pra­co­val u losan­ge­les­ké poli­cie, ale po jed­né zpac­ka­né akci skon­čil jako šerif ospa­lé­ho měs­teč­ka u mexic­kých hra­nic, Sommerton Junction. Šéfovat ban­dě neschop­ných poli­cis­tů v poklid­né zaší­vár­ně, kde je nej­váž­něj­ším zlo­či­nem šťou­rá­ní se v nose, není žád­né umě­ní. Dny plné nudy utne až tele­fo­nát agen­ta FBI Johna Bannistera (Forest Whitaker). Při pře­vo­zu z Las Vegas do mexic­ké věz­ni­ce totiž uprch­nul nebez­peč­ný boss mexic­ké mafie Gabriel Cortez (Eduardo Noriega). Během trans­por­tu ho vysvo­bo­di­li čle­no­vé jeho dro­go­vé­ho kar­te­lu a on se sna­ží prch­nout do své domo­vi­ny. S pomo­cí kum­pá­na Burella (Peter Stormare) a s rukojmím prchá Cortéz v našla­pa­né Corvetě ZR 1 rych­los­tí 250 mil/hod k hra­ni­cím. Poslední pře­káž­kou na ces­tě ke svo­bo­dě je prá­vě šeri­fo­vo měs­teč­ko. Jenže zdej­ší stráž­ci záko­na a pořád­ku se moc netvá­ří na to, že by se měli posta­vit do ces­ty muži, na nějž je celá FBI krát­ká. Jejich šéf ale nechce zno­vu pošpi­nit svou pověst, a tak nako­nec pro­vět­ra­jí své zbroj­ni­ce a vytáh­nou z nich puš­ky, kulo­me­ty, meče a vyda­jí se vstříc nelí­tost­né řež­bě s cílem zasta­vit zdán­li­vě nepře­mo­ži­tel­né­ho gan­gs­te­ra a jeho pohůn­ky. Brzy uvi­dí­te v kinech, jest­li díky šeri­fo­vi Owensovi bude měs­teč­ko Sommerton Junction Cortézova KONEČNÁ.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2013/konecna-last-stand-55/

úterý 24.7.

Nova Cinema 24.7.2018  20:00 - Wyatt Earp

Velkolepý ame­ric­ký wes­tern, kte­rý je dal­ším poku­sem o zpra­co­vá­ní život­ních osu­dů jed­no­ho z nej­slav­něj­ších šeri­fů v ději­nách Spojených stá­tů.
Wyatt Earp, člo­věk, kte­rý se již za své­ho živo­ta stal legen­dou, se na svém koni pro­há­něl Amerikou v tom nej­dra­ma­tič­těj­ším a nej­úchvat­něj­ším obdo­bí - v čase dobý­vá­ní Divokého zápa­du. Spolu se svý­mi bra­t­ry kři­žo­val nehos­tin­né plá­ně ame­ric­ké­ho Západu a z nevin­né­ho, odváž­né­ho mla­dí­ka milu­jí­cí­ho dob­ro­druž­ství vyrůs­tal v jed­no­ho z nej­o­bá­va­něj­ších pis­tol­ní­ků, ale také nej­u­zná­va­něj­ších ochrán­ců kli­du a míru na celém západ­ním úze­mí. V jed­né téměř zapo­me­nu­té bitvě u O.K. Corral se ze šeri­fa Wyatta Earpa stá­vá Earp msti­tel - a jeho život se navždy mění...

Prima MAX 24.7.2018  22:05 – Hanna

Titulní hrdin­ka toho­to dob­ro­druž­né­ho thrille­ru natá­če­né­ho v Evropě, Hanna (kte­rou ztvár­ni­la Saoirse Ronan, nomi­no­va­ná na Oscara za sní­mek Pokání), je dospí­va­jí­cí dív­ka. Je výji­meč­ná tím, že má záslu­hou své­ho otce (Eric Bana z fil­mu Star Trek), býva­lé­ho pra­cov­ní­ka CIA, kte­rý ji vycho­vá­vá ve fin­ské divo­či­ně, sílu, vytr­va­lost a zna­los­ti zku­še­né­ho vojá­ka. V jejím živo­tě, kte­rý se nepo­do­bá živo­tu žád­né­ho jiné­ho tee­nage­ra, spo­lu splý­va­jí výcho­va i výcvik s cílem vycho­vat z ní doko­na­lé­ho zabi­já­ka. Její ces­ta k dospě­los­ti dospě­je k pře­lo­mo­vé­mu momen­tu ve chví­li, kdy je svým otcem vyslá­na na samo­sta­nou misi. Hanna taj­ně ces­tu­je po Evropě a při­tom je na útě­ku před agen­ty, kte­ré za ní vysla­la nemi­lo­srd­ná špi­ón­ka, kte­rá ukrý­vá svě­tu vlast­ní tajem­ství (drži­tel­ka Oscara Cate Blanchett). Jak se Hanna blí­ží ke své­mu hlav­ní­mu cíli, je nuce­na čelit zne­po­ko­ji­vým odha­le­ním o své vlast­ní exis­ten­ci a neče­ka­ným otáz­kám o svém lid­ství.

středa 25.7.

Nova Cinema 25.7.2018  20:00 - Utrpení mladého Boháčka

Vtipná kome­die Utrpení mla­dé­ho Boháčka vyprá­ví o ves­nic­kém mlá­den­ci, kte­ré­ho mamin­ka nutí do ženě­ní. Už to zku­si­la i s inze­rá­ty, ale žád­ná zná­most se nako­nec nevy­ved­la. Tonda je totiž pře­svěd­čen, že „žen­ský nejsou pro něj a on není na žen­ský“. Až setká­ní s náhod­nou sto­pař­kou změ­ní jeho dosa­vad­ní život. Pro začá­tek mu nezbý­vá nic jiné­ho, než ji vydá­vat za snou­ben­ku, aby měl od vše­teč­né mamin­ky pokoj...

Prima MAX 25.7.2018  18:05 - Podezření pana Whichera: Vražedné tajemství

Soukromý vyšet­řo­va­tel Whicher při­jíž­dí do síd­la Sira Henryho Coverlyho, aby ho infor­mo­val o výsled­cích své­ho pát­rá­ní. Sir Henry ho totiž pově­řil sle­do­vá­ním své ženy lady Jane, kte­rou pode­zří­vá z nevě­ry. Podezření se potvr­di­lo – lady Jane se taj­ně schá­zí s jis­tým Matthewem Thorogoodem. Zdá se, že Sir Henry je roz­hod­nut man­žel­ství oka­mži­tě ukon­čit, a žádá Whichera, aby se ve ves­ni­ci ješ­tě zdr­žel kvů­li svě­dec­tví. Whicher se uby­to­vá­vá v domě pošt­mis­tro­vé Ruth Hallowsové, jejíž man­žel Joshua se sta­rá o koně. Brzy navště­vu­je Thorogooda, kte­rý je ocho­ten u sou­du…

čtvrtek 26.7.

ČT1 26.7.2018  22:40 - Bažanti jdou do boje

Čtyři mla­dí muži, kte­ří vstou­pí do armá­dy, jsou nuce­ni nejen si ostří­hat své dlou­hé vla­sy, ale navíc musí dodr­žo­vat přís­nou vojen­skou dis­ci­plí­nu. Protože jsou od pří­ro­dy poho­dl­ní a rádi se baví, nema­jí rádi, když jim někdo dik­tu­je, co musí a co nesmí dělat. Právě pro­to se nemů­žou divit, že jejich bez­pro­střed­ní nad­ří­ze­ný jim začne porád­ně ztrp­čo­vat život. Za všech­ny pře­stup­ky jsou povin­ní strá­vit něja­kou dobu ve vojen­ské věz­ni­ci. A pro­to­že jejich „pobyt“ na voj­ně je plný růz­no­ro­dých pře­stup­ků, jsou ve věze­ní sko­ro pořád...

Prima MAX 26.7.2018  22:10 – Monstrum

Tahle noc změ­ní život všem. A někte­rým ho ukon­čí. Producent J. J. Abrams, autor ori­gi­nál­ních a vel­mi sle­do­va­ných tele­viz­ních seri­á­lů Alias a Ztraceni ten­to­krát při­pra­vil výji­meč­ný záži­tek pro divá­ky kin. S jeho thrille­rem Monstrum vás čeká sto­pro­cent­ní adre­na­li­no­vý záži­tek, s jakým jste se v kinosá­le urči­tě ješ­tě nese­tka­li.

Začátek je navzdo­ry tomu­to tvr­ze­ní vel­mi poho­do­vý. V útul­ném newy­or­ském klu­bu pro­bí­há pár­ty na roz­lou­če­nou. Jejím akté­rem je Rob, kte­rý se roz­ho­dl dát sbo­hem měs­tu pře­zdí­va­né­mu Big Apple a odjet pra­co­vat do Japonska. Zábava je v plném prou­du, digi­tál­ní kame­ra sní­má roz­ja­ře­né tvá­ře Robových přá­tel, jen­že pak vše razan­cí bles­ku pře­ru­ší výpa­dek prou­du a zlo­věst­ný nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ný zvuk, kte­rý se roz­lé­há nad měs­tem. Dodávka elektři­ny se sice po chví­li obno­ví, ale úle­va je jen dočas­ná. Zatímco tele­viz­ní repor­té­ři spe­ku­lu­jí o zemětře­se­ní nebo jiné pří­rod­ní kata­stro­fě, neda­leký hori­zont oza­řu­je mohut­ná explo­ze, zno­vu dopro­vá­ze­ná tím podiv­ným zvu­kem při­po­mí­na­jí­cím kví­le­ní něja­ké­ho pra­vě­ké­ho mon­stra. Párty razant­ně kon­čí, nastá­vá pani­ka. Špatně se ale utí­ká, když netu­ší­te před čím prchá­te.

Éru pseu­do­do­ku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré se tvá­ři­ly jako záznam sku­teč­nos­ti, ačko­liv šlo o napros­tou fik­ci, s úspě­chem odstar­to­va­la Záhada Blair Witch. Následovala celá řada spíš neú­spěš­ných sním­ků nato­če­ných obdob­nou tech­ni­kou, nikdo se ale tímhle způ­so­bem neod­hod­lal rea­li­zo­vat kata­stro­fic­ký thriller se stov­ka­mi kom­par­sis­tů a desít­ka­mi náklad­ných tri­ko­vých scén. Producent J. J. Abrams už ale mno­ho­krát doká­zal, že má odva­hu pro­rá­žet nové ces­ty, a k téhle navíc při­zval zku­še­né­ho reži­sé­ra Matta Reevese a sce­náris­tu Drewa Goddarda.

pátek 27.7.

Nova 27.7.2018  22:40 - Smrtonosná zbraň

Černošský ser­žant Roger Murtaugh (Danny Glover), kte­rý má pár týd­nů do důcho­du, dosta­ne za par­ťá­ka bílé­ho ser­žan­ta Martina Rigse (Mel Gibson), jenž chtěl po smr­ti man­žel­ky spáchat sebe­vraž­du. Z počát­ku si nepad­nou do oka, spo­leč­ně však budou muset vyře­šit pří­pad nebez­peč­né­ho gan­gu paše­rá­ků drog. Úspěch fil­mu zaru­čil dal­ší tři pokra­čo­vá­ní.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2004/smrtonosna-zbran-akcni-snimek-tak-trochu-jinak/

Nova 27.7.2018  20:20 - Pretty Woman

Hollywood. Vivian šla­pe chod­ník a sní o prin­ci na bílém koni. Jednoho veče­ra se náhod­nou sezná­mí s krás­ným, osa­mě­lým a tro­chu tajem­ným mili­o­ná­řem Edwardem Lewisem, kte­rý ji odve­de do pře­py­cho­vé­ho hote­lo­vé­ho apart­má. Nechá ji v kli­du vyspat a ráno jí udě­lá pře­kva­pi­vou nabíd­ku. Chce, aby mu Vivian děla­la po celý týden na veřej­nos­ti dopro­vod. Dívka se ve svém „pra­cov­ním“ oble­če­ní v luxus­ním hote­lu vyjí­má jako taran­tu­le na piš­ko­to­vém dor­tu a ani pení­ze, kte­rý­mi ji Edward štědře vyba­vil, jí neu­mož­ní spl­nit daný úkol - opat­řit si vhod­nou gar­de­ro­bu. V posled­ní chví­li při­chá­zí pla­čí­cí dív­ce na pomoc otcov­sky zalo­že­ný mana­žer hote­lu. Pozvolna začí­ná pro­mě­na šlap­ky ve vel­kou dámu. Proměna, kte­ré si všim­ne snad kaž­dý, kro­mě Edwarda. Týden poma­lu kon­čí a Vivian je stá­le zami­lo­va­něj­ší. Do náh­lé­ho pře­py­chu, ale hlav­ně do své­ho ochrán­ce. Zdá se jí, že našla své­ho prin­ce. Ale ten nesto­jí o věr­nou , hod­nou a krás­nou ženu. Chtěl by si Vivian vydr­žo­vat jako milen­ku. Ještě před týd­nem by dív­ka sou­hla­si­la, ale lás­ka se spo­ji­la s hrdos­tí a Vivian odchá­zí. Edward si uvě­do­mu­je svo­ji chy­bu. V bílém Rolls-Roycu, s kyti­cí a dešt­ní­kem mís­to meče si jede pro svo­ji nevěs­tu. Život v Hollywoodu běží dál.

sobota 28.7

ČT2 28.7.2018  21:35 – Strašáci

Místo klid­né dovo­le­né musí bojo­vat o život.
Americký reži­sér Sam Peckinpah je znám jako tvůr­ce řady drs­ných wes­ter­no­vých pří­bě­hů Jízda vyso­či­nouDivoká ban­daJunior Bonner či půso­bi­vých dra­mat ÚtěkOstermanův víkend. Mezi jeho půso­bi­vé sním­ky pat­ří také film Strašáci (z roku 1971), k nimž si napsal scé­nář pod­le kni­hy spi­so­va­te­le Gordona Williamse. Učitel mate­ma­ti­ky David při­jíž­dí z Ameriky s mla­dou man­žel­kou Amy do její­ho rod­né­ho měs­teč­ka u pobře­ží Anglie. Společně se usa­dí v opuš­tě­ném a poně­kud zchát­ra­lém domě. Zatímco David zde chce v kli­du doře­šit své pra­cov­ní úko­ly, Amy se nudí a hle­dá kaž­dou pří­le­ži­tost ke změ­ně. Proto se také roz­hod­ne pro opra­vu sta­ré gará­že. Mezi sta­veb­ní­mi děl­ní­ky po letech opět potká­vá své býva­lé nápad­ní­ky a nedo­ká­že zce­la zapřít svo­ji fri­vol­nost. Jednoho dne muži pozvou Davida na lov a v jeho nepří­tom­nos­ti Amy zná­sil­ní... Režisér Sam Peckinpah nabí­zí zne­klid­ňu­jí­cí stu­dii nási­lí, skry­té­ho někde hlu­bo­ko uvnitř míru­mi­lov­né­ho jedin­ce, jenž je v urči­tý kri­tic­ký oka­mžik nucen bojo­vat o holé pře­ži­tí. Sílu a půso­bi­vost vyprá­vě­ní nená­pad­ně dosa­hu­je rafi­no­va­ným pou­ži­tím zpo­ma­le­ných zábě­rů a rych­lým stři­hem, zejmé­na v divo­kém a drs­ném závě­ru pří­bě­hu.

Prima 28.7.2018  22:30 - Muži, kteří nenávidí ženy

Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanč­ní repor­tér, odhod­la­ný očis­tit svou pověst poté, co byl obvi­něn z veřej­né­ho pomlou­vá­ní. Jedním z nej­bo­hat­ších prů­my­sl­ní­ků ve Švédsku, Henrikem Vangerem (na Oscara nomi­no­va­ný Christopher Plummer), je povo­lán, aby roz­luš­til tajem­ství dáv­né­ho zmi­ze­ní jeho milo­va­né nete­ře Harriet – kte­rou, jak je Vanger pře­svěd­čen, zavraž­dil někte­rý z čle­nů jeho rodi­ny. Novinář se vydá­vá na odleh­lý ost­rov u pro­mrz­lé­ho švéd­ské­ho pobře­ží, aniž by tušil, co tu na něj čeká. V téže době je Lisbeth Salanderová (Rooney Mara), výstřed­ní, ale vel­mi efek­tiv­ní detek­tiv spo­leč­nos­ti Milton Security, pově­ře­na úko­lem Blomkvista pro­vě­řit. Tento úkol má nako­nec za násle­dek to, že s Mikaelem spo­jí síly při vyšet­řo­vá­ní vraž­dy Harriet Vangerové. Ačkoliv se Lisbeth distan­cu­je od svě­ta, kte­rý ji opa­ko­va­ně zra­dil, její hac­ker­ské schop­nos­ti a doko­na­lé sou­stře­dě­ní se uká­ží jako zce­la klí­čo­vé. Když se Mikael posta­ví tvá­ří v tvář zachmu­ře­né rodi­ně Vangerů, odkrý­vá Lisbeth tajem­ství, zame­te­ná pod kobe­rec. Dvojice začí­ná roz­krý­vat řetěz vražd, táh­nou­cí se z minu­los­ti až do sou­čas­nos­ti, kte­rý oba detek­ti­vy křeh­kým pou­tem sbli­žu­je, ale sou­čas­ně je vta­hu­je do nejdi­vo­čej­ších prou­dů řeky moder­ní­ho zlo­či­nu.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2011/muzi-kteri-nenavidi-zeny-the-girl-with-dragon-tatto-68/

neděle 29.7

Prima MAX 29.7.2018  20:00 - Jestřábí žena

Malý zlo­dě­jí­ček Filip Gaston se na svém útě­ku z věze­ní kru­té­ho bis­ku­pa z Aquily setká se záhad­ným rytí­řem Etiennem de Navarrem a sta­ne se jeho slu­hou. Rytíř putu­je kra­jem se svým jes­třá­bem a Filip brzy zjis­tí, že jsou spo­je­ni straš­li­vou klet­bou. Navarre se zami­lo­val do krás­né Isabeau d’Anjou a ta jeho city opě­to­va­la, což roz­lí­ti­lo bis­ku­pa z Aquily, kte­rý chtěl dív­ku pro sebe nato­lik, že je oba pro­klel. Dívka se s výcho­dem slun­ce mění v jes­třá­ba a Navarre se s jeho zápa­dem mění ve vel­ké­ho čer­né­ho vlka. Milenci se tak již nikdy nema­jí setkat ve své lid­ské podo­bě. Gaston se roz­hod­ne s pomo­cí staré­ho mni­cha Imperiuse Navarrovi pomo­ci a zlo­mit pro­kle­tí.

Prima Cool 29.7.2018  15:55 X-Men: Poslední vzdor

Když jsi mutan­tem, máš jen dvě mož­nos­ti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústra­ní. Dnešek je den, kdy se to ale změ­ni­lo a svět­lo svě­ta spat­řil téměř zázrač­ný lék pro­ti mutant­ství. Bohužel odvrh­nout nechtě­ný a čas­to pro­klí­na­ný dar a stát se opět člo­vě­kem není tak jed­no­du­ché, jak na prv­ní pohled vypa­dá. A zlo­duch Magneto (Ian McKellen) na vylé­če­ní urči­tě nepo­mýš­lí. Z před­cho­zích dílů nám dob­ře zná­má sku­pi­na mutan­tů pod vede­ním pro­fe­so­ra Charlese Xaviera (Patrick Stewart) je nyní posí­le­na o dva nové bojov­ní­ky Šelmu (Kelsey Grammer) a Anděla (Ben Foster) a budou to váž­ně potře­bo­vat. X-meni musí roz­pou­tat nej­straš­li­věj­ší vál­ku jakou kdy svět viděl, jen aby moh­li navždy ukon­čit všech­ny ostat­ní.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2006/x-men-posledni-vzdor/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway19. listopadu 2023 Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway Pokud milujete žánr TRUE CRIME, tak byste si určitě neměli nechat ujít novou knihu "Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway" od oblíbené americké spisovatelky Ann Rule. "Zabil jsem […] Posted in Recenze knih
  • Birds II: Land's End, The (1994)2. ledna 2018 Birds II: Land's End, The (1994) Hejno agresivních ptáků napadne malé ostrovní městečko. Dokáží se lidé zachránit, nebo podlehnou smrti z nebes v podobě stovek zobáků…  Film začíná pohledem na hlídače […] Posted in Horory
  • Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa9. srpna 2020 Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa Víte, proč jak se slaví festival bláta, či jak se honí kolo sýra z kopce? Chcete poznat jednotlivé svátky a festivaly, které se slaví třeba u našich sousedů? Máte rádi cestování ať už s […] Posted in Recenze knih
  • James Garner21. července 2014 James Garner James Garner, rodným jménem James Scott Bumgarner (7. dubna 1928, Norman, Oklahoma, USA − 19. července 2014) byl americký herec. Po své babičce je indiánského původu, neboť ta pocházela […] Posted in Profily osob
  • Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tokyo S.O.S. (2003)29. prosince 2014 Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tokyo S.O.S. (2003) Tentokrát vsadili tvůrci na city a myslím si, že jim to přineslo kýžené ovoce. Po poslední bitvě zůstala Mekagojira (Kiryu) mimo provoz. Gojira skončila sice na dně moře, ale […] Posted in Horory
  • Titulky k Vienna Blood S03E02 - The God of Shadows30. dubna 2023 Titulky k Vienna Blood S03E02 - The God of Shadows V této epizodě Vídeňské krve se podíváme do armádního domova pro invalidy, kde v současné době bydlí rodinný přítel slečny Linderové, plukovník Georg Steiner, kterého posedlo šílenství. […] Posted in Titulky
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35359 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72040 KB. | 25.07.2024 - 15:17:18