Kritiky.cz > TV Tipy > Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Muzi
Muzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalších 14 fil­mů, kte­ré sto­jí k při­po­me­nu­tí během těch­to prázd­ni­no­vých veder. Od dal­ší pokra­čo­vá­ní Vinnetoua, přes zami­lo­va­nou Pretty Woman, až k posled­ní­mu vzdo­ru X-menů.

pondělí 23.7.

Prima 23.7.2018  20:20 - Vinnetou - Poslední výstřel

Tragický konec udat­né­ho náčel­ní­ka Apačů ve tře­tí čás­ti kla­sic­ké indi­án­ky nato­če­né na moti­vy romá­nů Karla Maye. Přestože se Vinnetou sna­ží dodr­žo­vat doho­dy s ame­ric­kou vlá­dou, jeho kmen je neu­stá­le ohro­žo­ván úto­ky ban­di­tů, kte­ří chtě­jí jeho kmen při­pra­vit o půdu. Vinnetou a Old Shatterhand se vyda­jí do Santa Fé, aby zde jed­na­li o míru pří­mo s guver­né­rem. Ten je ujis­tí o svých úmyslech a požá­dá je, aby pře­da­li náčel­ní­ko­vi Bílému Buvolu posel­ství s výzvou, aby byl loa­jál­ní vlá­dě, kte­rá mu na oplát­ku sli­bu­je vět­ší úze­mí pro jeho kmen. Zrádný sekre­tář však ban­di­tům, kte­ří při­pra­vu­jí pro­vo­ka­ce vedou­cí k ozbro­je­né­mu kon­flik­tu a vyvlast­ně­ní indi­án­ské půdy, pro­zra­dí obsah posel­ství, a ti se roz­hod­nou oba pos­ly zlik­vi­do­vat. Vinnetou i Old Shatterhand však zákeř­né­mu aten­tá­tu unik­nou, zatím­co náčel­ník Apačů pokra­ču­je v ces­tě, jeho bílý bra­tr se vydá­vá po sto­pách aten­tát­ní­ků. Zatímco Vinnetou pro­ná­sle­do­ván ban­di­ty uni­ká z řady nebez­peč­ných situ­a­cí a vytr­va­le postu­pu­je vpřed, Old Shatterhand odha­lí zámě­ry ban­dy, kte­rá chce zabít náčel­ní­ka Apačů a zmoc­nit se úze­mí jeho kme­ne, pro­to­že na něm byly obje­ve­ny ložis­ka pet­ro­le­je. Spěchá na pomoc pří­te­li, a tele­gra­fu­je guver­né­ro­vi, aby poslal armá­du na pomoc Apačům, pro­ti kte­rým se spo­ji­li ban­di­té s Čivarily náčel­ní­ka Bílého buvo­la. Vinnetou se však pří­te­li svě­ří s před­tu­chou blíz­ké smr­ti.

Nova Cinema 23.7.2018  23:45 – Konečná

Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) původ­ně pra­co­val u losan­ge­les­ké poli­cie, ale po jed­né zpac­ka­né akci skon­čil jako šerif ospa­lé­ho měs­teč­ka u mexic­kých hra­nic, Sommerton Junction. Šéfovat ban­dě neschop­ných poli­cis­tů v poklid­né zaší­vár­ně, kde je nej­váž­něj­ším zlo­či­nem šťou­rá­ní se v nose, není žád­né umě­ní. Dny plné nudy utne až tele­fo­nát agen­ta FBI Johna Bannistera (Forest Whitaker). Při pře­vo­zu z Las Vegas do mexic­ké věz­ni­ce totiž uprch­nul nebez­peč­ný boss mexic­ké mafie Gabriel Cortez (Eduardo Noriega). Během trans­por­tu ho vysvo­bo­di­li čle­no­vé jeho dro­go­vé­ho kar­te­lu a on se sna­ží prch­nout do své domo­vi­ny. S pomo­cí kum­pá­na Burella (Peter Stormare) a s rukojmím prchá Cortéz v našla­pa­né Corvetě ZR 1 rych­los­tí 250 mil/hod k hra­ni­cím. Poslední pře­káž­kou na ces­tě ke svo­bo­dě je prá­vě šeri­fo­vo měs­teč­ko. Jenže zdej­ší stráž­ci záko­na a pořád­ku se moc netvá­ří na to, že by se měli posta­vit do ces­ty muži, na nějž je celá FBI krát­ká. Jejich šéf ale nechce zno­vu pošpi­nit svou pověst, a tak nako­nec pro­vět­ra­jí své zbroj­ni­ce a vytáh­nou z nich puš­ky, kulo­me­ty, meče a vyda­jí se vstříc nelí­tost­né řež­bě s cílem zasta­vit zdán­li­vě nepře­mo­ži­tel­né­ho gan­gs­te­ra a jeho pohůn­ky. Brzy uvi­dí­te v kinech, jest­li díky šeri­fo­vi Owensovi bude měs­teč­ko Sommerton Junction Cortézova KONEČNÁ.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2013/konecna-last-stand-55/

úterý 24.7.

Nova Cinema 24.7.2018  20:00 - Wyatt Earp

Velkolepý ame­ric­ký wes­tern, kte­rý je dal­ším poku­sem o zpra­co­vá­ní život­ních osu­dů jed­no­ho z nej­slav­něj­ších šeri­fů v ději­nách Spojených stá­tů.
Wyatt Earp, člo­věk, kte­rý se již za své­ho živo­ta stal legen­dou, se na svém koni pro­há­něl Amerikou v tom nej­dra­ma­tič­těj­ším a nej­úchvat­něj­ším obdo­bí - v čase dobý­vá­ní Divokého zápa­du. Spolu se svý­mi bra­t­ry kři­žo­val nehos­tin­né plá­ně ame­ric­ké­ho Západu a z nevin­né­ho, odváž­né­ho mla­dí­ka milu­jí­cí­ho dob­ro­druž­ství vyrůs­tal v jed­no­ho z nej­o­bá­va­něj­ších pis­tol­ní­ků, ale také nej­u­zná­va­něj­ších ochrán­ců kli­du a míru na celém západ­ním úze­mí. V jed­né téměř zapo­me­nu­té bitvě u O.K. Corral se ze šeri­fa Wyatta Earpa stá­vá Earp msti­tel - a jeho život se navždy mění...

Prima MAX 24.7.2018  22:05 – Hanna

Titulní hrdin­ka toho­to dob­ro­druž­né­ho thrille­ru natá­če­né­ho v Evropě, Hanna (kte­rou ztvár­ni­la Saoirse Ronan, nomi­no­va­ná na Oscara za sní­mek Pokání), je dospí­va­jí­cí dív­ka. Je výji­meč­ná tím, že má záslu­hou své­ho otce (Eric Bana z fil­mu Star Trek), býva­lé­ho pra­cov­ní­ka CIA, kte­rý ji vycho­vá­vá ve fin­ské divo­či­ně, sílu, vytr­va­lost a zna­los­ti zku­še­né­ho vojá­ka. V jejím živo­tě, kte­rý se nepo­do­bá živo­tu žád­né­ho jiné­ho tee­nage­ra, spo­lu splý­va­jí výcho­va i výcvik s cílem vycho­vat z ní doko­na­lé­ho zabi­já­ka. Její ces­ta k dospě­los­ti dospě­je k pře­lo­mo­vé­mu momen­tu ve chví­li, kdy je svým otcem vyslá­na na samo­sta­nou misi. Hanna taj­ně ces­tu­je po Evropě a při­tom je na útě­ku před agen­ty, kte­ré za ní vysla­la nemi­lo­srd­ná špi­ón­ka, kte­rá ukrý­vá svě­tu vlast­ní tajem­ství (drži­tel­ka Oscara Cate Blanchett). Jak se Hanna blí­ží ke své­mu hlav­ní­mu cíli, je nuce­na čelit zne­po­ko­ji­vým odha­le­ním o své vlast­ní exis­ten­ci a neče­ka­ným otáz­kám o svém lid­ství.

středa 25.7.

Nova Cinema 25.7.2018  20:00 - Utrpení mladého Boháčka

Vtipná kome­die Utrpení mla­dé­ho Boháčka vyprá­ví o ves­nic­kém mlá­den­ci, kte­ré­ho mamin­ka nutí do ženě­ní. Už to zku­si­la i s inze­rá­ty, ale žád­ná zná­most se nako­nec nevy­ved­la. Tonda je totiž pře­svěd­čen, že „žen­ský nejsou pro něj a on není na žen­ský“. Až setká­ní s náhod­nou sto­pař­kou změ­ní jeho dosa­vad­ní život. Pro začá­tek mu nezbý­vá nic jiné­ho, než ji vydá­vat za snou­ben­ku, aby měl od vše­teč­né mamin­ky pokoj...

Prima MAX 25.7.2018  18:05 - Podezření pana Whichera: Vražedné tajemství

Soukromý vyšet­řo­va­tel Whicher při­jíž­dí do síd­la Sira Henryho Coverlyho, aby ho infor­mo­val o výsled­cích své­ho pát­rá­ní. Sir Henry ho totiž pově­řil sle­do­vá­ním své ženy lady Jane, kte­rou pode­zří­vá z nevě­ry. Podezření se potvr­di­lo – lady Jane se taj­ně schá­zí s jis­tým Matthewem Thorogoodem. Zdá se, že Sir Henry je roz­hod­nut man­žel­ství oka­mži­tě ukon­čit, a žádá Whichera, aby se ve ves­ni­ci ješ­tě zdr­žel kvů­li svě­dec­tví. Whicher se uby­to­vá­vá v domě pošt­mis­tro­vé Ruth Hallowsové, jejíž man­žel Joshua se sta­rá o koně. Brzy navště­vu­je Thorogooda, kte­rý je ocho­ten u sou­du…

čtvrtek 26.7.

ČT1 26.7.2018  22:40 - Bažanti jdou do boje

Čtyři mla­dí muži, kte­ří vstou­pí do armá­dy, jsou nuce­ni nejen si ostří­hat své dlou­hé vla­sy, ale navíc musí dodr­žo­vat přís­nou vojen­skou dis­ci­plí­nu. Protože jsou od pří­ro­dy poho­dl­ní a rádi se baví, nema­jí rádi, když jim někdo dik­tu­je, co musí a co nesmí dělat. Právě pro­to se nemů­žou divit, že jejich bez­pro­střed­ní nad­ří­ze­ný jim začne porád­ně ztrp­čo­vat život. Za všech­ny pře­stup­ky jsou povin­ní strá­vit něja­kou dobu ve vojen­ské věz­ni­ci. A pro­to­že jejich „pobyt“ na voj­ně je plný růz­no­ro­dých pře­stup­ků, jsou ve věze­ní sko­ro pořád...

Prima MAX 26.7.2018  22:10 – Monstrum

Tahle noc změ­ní život všem. A někte­rým ho ukon­čí. Producent J. J. Abrams, autor ori­gi­nál­ních a vel­mi sle­do­va­ných tele­viz­ních seri­á­lů Alias a Ztraceni ten­to­krát při­pra­vil výji­meč­ný záži­tek pro divá­ky kin. S jeho thrille­rem Monstrum vás čeká sto­pro­cent­ní adre­na­li­no­vý záži­tek, s jakým jste se v kinosá­le urči­tě ješ­tě nese­tka­li.

Začátek je navzdo­ry tomu­to tvr­ze­ní vel­mi poho­do­vý. V útul­ném newy­or­ském klu­bu pro­bí­há pár­ty na roz­lou­če­nou. Jejím akté­rem je Rob, kte­rý se roz­ho­dl dát sbo­hem měs­tu pře­zdí­va­né­mu Big Apple a odjet pra­co­vat do Japonska. Zábava je v plném prou­du, digi­tál­ní kame­ra sní­má roz­ja­ře­né tvá­ře Robových přá­tel, jen­že pak vše razan­cí bles­ku pře­ru­ší výpa­dek prou­du a zlo­věst­ný nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ný zvuk, kte­rý se roz­lé­há nad měs­tem. Dodávka elektři­ny se sice po chví­li obno­ví, ale úle­va je jen dočas­ná. Zatímco tele­viz­ní repor­té­ři spe­ku­lu­jí o zemětře­se­ní nebo jiné pří­rod­ní kata­stro­fě, neda­leký hori­zont oza­řu­je mohut­ná explo­ze, zno­vu dopro­vá­ze­ná tím podiv­ným zvu­kem při­po­mí­na­jí­cím kví­le­ní něja­ké­ho pra­vě­ké­ho mon­stra. Párty razant­ně kon­čí, nastá­vá pani­ka. Špatně se ale utí­ká, když netu­ší­te před čím prchá­te.

Éru pseu­do­do­ku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré se tvá­ři­ly jako záznam sku­teč­nos­ti, ačko­liv šlo o napros­tou fik­ci, s úspě­chem odstar­to­va­la Záhada Blair Witch. Následovala celá řada spíš neú­spěš­ných sním­ků nato­če­ných obdob­nou tech­ni­kou, nikdo se ale tímhle způ­so­bem neod­hod­lal rea­li­zo­vat kata­stro­fic­ký thriller se stov­ka­mi kom­par­sis­tů a desít­ka­mi náklad­ných tri­ko­vých scén. Producent J. J. Abrams už ale mno­ho­krát doká­zal, že má odva­hu pro­rá­žet nové ces­ty, a k téhle navíc při­zval zku­še­né­ho reži­sé­ra Matta Reevese a sce­náris­tu Drewa Goddarda.

pátek 27.7.

Nova 27.7.2018  22:40 - Smrtonosná zbraň

Černošský ser­žant Roger Murtaugh (Danny Glover), kte­rý má pár týd­nů do důcho­du, dosta­ne za par­ťá­ka bílé­ho ser­žan­ta Martina Rigse (Mel Gibson), jenž chtěl po smr­ti man­žel­ky spáchat sebe­vraž­du. Z počát­ku si nepad­nou do oka, spo­leč­ně však budou muset vyře­šit pří­pad nebez­peč­né­ho gan­gu paše­rá­ků drog. Úspěch fil­mu zaru­čil dal­ší tři pokra­čo­vá­ní.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2004/smrtonosna-zbran-akcni-snimek-tak-trochu-jinak/

Nova 27.7.2018  20:20 - Pretty Woman

Hollywood. Vivian šla­pe chod­ník a sní o prin­ci na bílém koni. Jednoho veče­ra se náhod­nou sezná­mí s krás­ným, osa­mě­lým a tro­chu tajem­ným mili­o­ná­řem Edwardem Lewisem, kte­rý ji odve­de do pře­py­cho­vé­ho hote­lo­vé­ho apart­má. Nechá ji v kli­du vyspat a ráno jí udě­lá pře­kva­pi­vou nabíd­ku. Chce, aby mu Vivian děla­la po celý týden na veřej­nos­ti dopro­vod. Dívka se ve svém „pra­cov­ním“ oble­če­ní v luxus­ním hote­lu vyjí­má jako taran­tu­le na piš­ko­to­vém dor­tu a ani pení­ze, kte­rý­mi ji Edward štědře vyba­vil, jí neu­mož­ní spl­nit daný úkol - opat­řit si vhod­nou gar­de­ro­bu. V posled­ní chví­li při­chá­zí pla­čí­cí dív­ce na pomoc otcov­sky zalo­že­ný mana­žer hote­lu. Pozvolna začí­ná pro­mě­na šlap­ky ve vel­kou dámu. Proměna, kte­ré si všim­ne snad kaž­dý, kro­mě Edwarda. Týden poma­lu kon­čí a Vivian je stá­le zami­lo­va­něj­ší. Do náh­lé­ho pře­py­chu, ale hlav­ně do své­ho ochrán­ce. Zdá se jí, že našla své­ho prin­ce. Ale ten nesto­jí o věr­nou , hod­nou a krás­nou ženu. Chtěl by si Vivian vydr­žo­vat jako milen­ku. Ještě před týd­nem by dív­ka sou­hla­si­la, ale lás­ka se spo­ji­la s hrdos­tí a Vivian odchá­zí. Edward si uvě­do­mu­je svo­ji chy­bu. V bílém Rolls-Roycu, s kyti­cí a dešt­ní­kem mís­to meče si jede pro svo­ji nevěs­tu. Život v Hollywoodu běží dál.

sobota 28.7

ČT2 28.7.2018  21:35 – Strašáci

Místo klid­né dovo­le­né musí bojo­vat o život.
Americký reži­sér Sam Peckinpah je znám jako tvůr­ce řady drs­ných wes­ter­no­vých pří­bě­hů Jízda vyso­či­nouDivoká ban­daJunior Bonner či půso­bi­vých dra­mat ÚtěkOstermanův víkend. Mezi jeho půso­bi­vé sním­ky pat­ří také film Strašáci (z roku 1971), k nimž si napsal scé­nář pod­le kni­hy spi­so­va­te­le Gordona Williamse. Učitel mate­ma­ti­ky David při­jíž­dí z Ameriky s mla­dou man­žel­kou Amy do její­ho rod­né­ho měs­teč­ka u pobře­ží Anglie. Společně se usa­dí v opuš­tě­ném a poně­kud zchát­ra­lém domě. Zatímco David zde chce v kli­du doře­šit své pra­cov­ní úko­ly, Amy se nudí a hle­dá kaž­dou pří­le­ži­tost ke změ­ně. Proto se také roz­hod­ne pro opra­vu sta­ré gará­že. Mezi sta­veb­ní­mi děl­ní­ky po letech opět potká­vá své býva­lé nápad­ní­ky a nedo­ká­že zce­la zapřít svo­ji fri­vol­nost. Jednoho dne muži pozvou Davida na lov a v jeho nepří­tom­nos­ti Amy zná­sil­ní... Režisér Sam Peckinpah nabí­zí zne­klid­ňu­jí­cí stu­dii nási­lí, skry­té­ho někde hlu­bo­ko uvnitř míru­mi­lov­né­ho jedin­ce, jenž je v urči­tý kri­tic­ký oka­mžik nucen bojo­vat o holé pře­ži­tí. Sílu a půso­bi­vost vyprá­vě­ní nená­pad­ně dosa­hu­je rafi­no­va­ným pou­ži­tím zpo­ma­le­ných zábě­rů a rych­lým stři­hem, zejmé­na v divo­kém a drs­ném závě­ru pří­bě­hu.

Prima 28.7.2018  22:30 - Muži, kteří nenávidí ženy

Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanč­ní repor­tér, odhod­la­ný očis­tit svou pověst poté, co byl obvi­něn z veřej­né­ho pomlou­vá­ní. Jedním z nej­bo­hat­ších prů­my­sl­ní­ků ve Švédsku, Henrikem Vangerem (na Oscara nomi­no­va­ný Christopher Plummer), je povo­lán, aby roz­luš­til tajem­ství dáv­né­ho zmi­ze­ní jeho milo­va­né nete­ře Harriet – kte­rou, jak je Vanger pře­svěd­čen, zavraž­dil někte­rý z čle­nů jeho rodi­ny. Novinář se vydá­vá na odleh­lý ost­rov u pro­mrz­lé­ho švéd­ské­ho pobře­ží, aniž by tušil, co tu na něj čeká. V téže době je Lisbeth Salanderová (Rooney Mara), výstřed­ní, ale vel­mi efek­tiv­ní detek­tiv spo­leč­nos­ti Milton Security, pově­ře­na úko­lem Blomkvista pro­vě­řit. Tento úkol má nako­nec za násle­dek to, že s Mikaelem spo­jí síly při vyšet­řo­vá­ní vraž­dy Harriet Vangerové. Ačkoliv se Lisbeth distan­cu­je od svě­ta, kte­rý ji opa­ko­va­ně zra­dil, její hac­ker­ské schop­nos­ti a doko­na­lé sou­stře­dě­ní se uká­ží jako zce­la klí­čo­vé. Když se Mikael posta­ví tvá­ří v tvář zachmu­ře­né rodi­ně Vangerů, odkrý­vá Lisbeth tajem­ství, zame­te­ná pod kobe­rec. Dvojice začí­ná roz­krý­vat řetěz vražd, táh­nou­cí se z minu­los­ti až do sou­čas­nos­ti, kte­rý oba detek­ti­vy křeh­kým pou­tem sbli­žu­je, ale sou­čas­ně je vta­hu­je do nejdi­vo­čej­ších prou­dů řeky moder­ní­ho zlo­či­nu.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2011/muzi-kteri-nenavidi-zeny-the-girl-with-dragon-tatto-68/

neděle 29.7

Prima MAX 29.7.2018  20:00 - Jestřábí žena

Malý zlo­dě­jí­ček Filip Gaston se na svém útě­ku z věze­ní kru­té­ho bis­ku­pa z Aquily setká se záhad­ným rytí­řem Etiennem de Navarrem a sta­ne se jeho slu­hou. Rytíř putu­je kra­jem se svým jes­třá­bem a Filip brzy zjis­tí, že jsou spo­je­ni straš­li­vou klet­bou. Navarre se zami­lo­val do krás­né Isabeau d’Anjou a ta jeho city opě­to­va­la, což roz­lí­ti­lo bis­ku­pa z Aquily, kte­rý chtěl dív­ku pro sebe nato­lik, že je oba pro­klel. Dívka se s výcho­dem slun­ce mění v jes­třá­ba a Navarre se s jeho zápa­dem mění ve vel­ké­ho čer­né­ho vlka. Milenci se tak již nikdy nema­jí setkat ve své lid­ské podo­bě. Gaston se roz­hod­ne s pomo­cí staré­ho mni­cha Imperiuse Navarrovi pomo­ci a zlo­mit pro­kle­tí.

Prima Cool 29.7.2018  15:55 X-Men: Poslední vzdor

Když jsi mutan­tem, máš jen dvě mož­nos­ti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústra­ní. Dnešek je den, kdy se to ale změ­ni­lo a svět­lo svě­ta spat­řil téměř zázrač­ný lék pro­ti mutant­ství. Bohužel odvrh­nout nechtě­ný a čas­to pro­klí­na­ný dar a stát se opět člo­vě­kem není tak jed­no­du­ché, jak na prv­ní pohled vypa­dá. A zlo­duch Magneto (Ian McKellen) na vylé­če­ní urči­tě nepo­mýš­lí. Z před­cho­zích dílů nám dob­ře zná­má sku­pi­na mutan­tů pod vede­ním pro­fe­so­ra Charlese Xaviera (Patrick Stewart) je nyní posí­le­na o dva nové bojov­ní­ky Šelmu (Kelsey Grammer) a Anděla (Ben Foster) a budou to váž­ně potře­bo­vat. X-meni musí roz­pou­tat nej­straš­li­věj­ší vál­ku jakou kdy svět viděl, jen aby moh­li navždy ukon­čit všech­ny ostat­ní.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2006/x-men-posledni-vzdor/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30677 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72046 KB. | 11.12.2023 - 01:00:38