Kritiky.cz > TV Tipy > Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

PodivneDedictvi
PodivneDedictvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh.

13.08.2018

ČT2 13.8.2018  21:50 - Těžká váha

Uprostřed Velké hos­po­dář­ské kri­ze, kte­rá ve 30. letech 20. sto­le­tí téměř sra­zi­la Ameriku na kole­na, se zni­če­ho­nic obje­vil hrdi­na, jemuž se díky pev­né­mu odhod­lá­ní a želez­né vůli poda­ři­lo nejen vybo­jo­vat dru­hou šan­ci pro svou rodi­nu a sebe samot­né­ho, ale také stát se ido­lem celé­ho náro­da. Tím hrdi­nou z lidu byl James J. Braddock (RUSSELL CROWE), muž, kte­rý se i přes nepří­zeň osu­du měl brzy stát jed­nou z nej­in­spi­ra­tiv­něj­ších legend v ději­nách spor­tu. Na začát­ku 30. let byl ten­to býva­lý boxer na dně - stej­ně jako zby­tek ame­ric­ké popu­la­ce, zasa­že­né obrov­skou eko­no­mic­kou kata­stro­fou. Jeho kari­é­ra se zdá­la být u kon­ce, neměl z čeho zapla­tit účty a jedi­ná věc, na kte­ré mu v živo­tě zále­že­lo - jeho rodi­na - se ocit­la v nebez­pe­čí. Hluboko uvnitř však stá­le dří­ma­lo jeho odhod­lá­ní. Láska, čest a sil­ná vůle mu pomoh­ly pro­mě­nit v rea­li­tu zdán­li­vě neu­sku­teč­ni­tel­ný sen.

Braddock se poku­sil vyu­žít posled­ní šan­ce k záchra­ně své rodi­ny a vrá­til se do rin­gu. Nikdo nevě­řil, že má sebe­men­ší šan­ci uspět, ale pod­ce­ňo­va­ný boxer začal vyhrá­vat jeden zápas za dru­hým. Z oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý měl pro­blém najít prá­ci, se najed­nou stal téměř mýtic­ký, nepo­ra­zi­tel­ný hrdi­na a záro­veň sym­bol nadě­jí a snů lidí, sužo­va­ných hos­po­dář­skou kri­zí. Jeho str­mý vze­stup nako­nec vyvr­cho­lil sou­bo­jem, o kte­rém zpo­čát­ku nikdo ani nesnil: Braddock se posta­vil svě­to­vé­mu šam­pi­ó­no­vi těž­ké váhy Maxi Baerovi - neza­sta­vi­tel­né­mu boxe­ro­vi, kte­rý v rin­gu usmr­til již dva své pro­tiv­ní­ky.

Prima 13.8.2018  20:15  - Podivné dědictví

Tomův otec má na smr­tel­né poste­li jedi­né přá­ní: aby se jeho syn vydal na Západ a koneč­ně se z padav­ky změ­nil v muže. Umírající muž má tři sta­ré přá­te­le – Holy Joea, Bulla a Opičáka Smithe – kte­ří už se o něj posta­ra­jí, jen tam musí dojet. A pro­to­že Tom je posluš­ný syn, vydá se na ces­tu. V kuf­ru má kom­plet­ní výba­vu na hon na liš­ku, neboť před­po­klá­dá, že tohle je oša­ce­ní, jaké­mu kul­ti­vo­va­ní Zápaďané dáva­jí před­nost. Když ovšem Tom dora­zí do cíle, čeká na něj drs­né pro­bu­ze­ní. Ačkoliv je sta­teč­ný jako lev, oci­tl se pros­tě na napros­to nevhod­ném mís­tě – vždyť do měs­ta vjel dokon­ce na kole! Otcovým přá­te­lům dojde, že se do prá­ce muse­jí pus­tit co nej­rych­le­ji, pro­to­že udě­lat z Toma chla­pa – to bude neu­vě­ři­tel­ná fuš­ka. Tom se mezi­tím zami­lu­je do míst­ní krás­ky Candidy, jejich roman­ce má ovšem jeden háček. Do Candidy je zami­lo­ván i drs­ný honák dobyt­ka Bob, a pro­ti tomu - jak uká­za­lo pár setká­ní - Tom nemá šan­ci. V péči Bulla, Holy Joea a Opičáka Smithe se ovšem Tom nau­čí pou­ží­vat jak pěs­ti, tak revol­ver, a když je zno­vu kon­fron­to­ván s Bobem, úpl­ně pro­tiv­ní­ka zde­ci­mu­je. Tom zís­ká ruku krás­né Candidy... ztra­tí ovšem přá­te­le. Ti tři se totiž bojí, že Tom měs­to na jejich vkus pří­liš zci­vi­li­zu­je, a vydá­va­jí se hle­dat nové teri­to­ri­um.

ČT art 13.8.2018  22:30 - Noc na Zemi

Ve fil­mu Noc na Zemi se setká­vá­me podru­hé s mimo­řád­nou tvůr­čí osob­nos­tí ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho reži­sé­ra Jima Jarmusche. Od klu­bo­vé­ho sním­ku Podivnější než ráj pro­šla tvůr­co­va své­byt­ná poe­ti­ka jis­tým vývo­jem a jeho svět se poo­tevřel šir­ší divác­ké veřej­nos­ti. Jarmuschovou domé­nou zůstá­vá žánr čer­né kome­die, pro­hlu­bu­je se však kon­trast mezi „vněj­ší“ zábav­nos­tí a trp­kým vyzně­ním „všed­ních“ pří­bě­hů. Režisér se však nevzdá­vá vyprá­vě­cí aske­ze v podo­bě mini­ma akté­rů, umís­tě­ných do něko­li­ka málo pro­stře­dí a pro­ží­va­jí­cích „nicot­né“ epi­so­dy; o to rafi­no­va­ně­ji však s nimi tvůr­ce naklá­dá.

Druhý Jarmuschův barev­ný film je čle­něn do pěti poví­dek, ode­hrá­va­jí­cích se záro­veň během noci v růz­ných časo­vých pás­mech v pěti vel­kých měs­tech (Los Angeles, New York, Paříž, Řím, Helsinky) a v odpo­ví­da­jí­cích jazy­cích. Aktéry jsou míst­ní taxí­ká­ři a jejich pasa­žé­ři. Jarmusch jem­ně parafrá­zu­je typic­ké posta­vy, žán­ry a sty­ly jed­not­li­vých kine­ma­to­gra­fií (Hollywood, newy­or­ská ško­la, fran­couz­ský neo­ba­rok­ní film, vel­ko­hu­bá ital­ská fraš­ka, sever­sky zasmu­ši­lé fil­my Akiho Kaurismäkiho), což se pro­sa­zu­je ve vyprá­vě­cím ryt­mu, akcen­ta­ci význa­mo­tvor­ných moti­vů, v přes­né hud­bě Toma Waitse i v samot­ném herec­kém obsa­ze­ní „typic­ký­mi“ her­ci té kte­ré kine­ma­to­gra­fie. Kameraman Frederick Elmes (podí­lel se na fil­mech Davida Lynche) těží maxi­mum z nut­ně sta­tic­ké kame­ry, ome­zu­jí­cí se na pozo­ro­vá­ní akté­rů v pro­stře­dí taxí­ku a na cha­rak­te­ri­za­ci míje­jí­cích vel­ko­měst­ských ulic. Rafinovaná struk­tu­ra vyprá­vě­ní posky­tu­je v jen zdán­li­vě „náhod­ných“ situ­a­cích obraz svě­ta para­do­xů, v němž žijí „vidou­cí“ slep­ci i bez­do­mov­ci, kte­ří jsou všu­de doma, a v němž se všich­ni musí vyrov­ná­vat s poci­ty odci­ze­ní v pro­stře­dí faleš­ných mýtů.

Noc na Zemi je malý, moud­rý a záro­veň vel­mi zábav­ný sní­mek, zaslu­hu­jí­cí si svou inte­li­gen­cí, humo­rem a myš­len­ko­vou nápl­ní pozor­nost všech cti­te­lů dob­ré­ho fil­mu.

14.08.2018

ČT2 14.8.2018  22:15 - Občanský průkaz

Hořká kome­die reži­sé­ra Ondřeje Trojana Občanský prů­kaz na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Petra Šabacha sle­du­je osu­dy čtve­ři­ce dospí­va­jí­cích mla­dí­ků, jejich přá­tel, lásek a rodi­čů od oka­mži­ku, kdy v pat­nác­ti letech dosta­nou občan­ský prů­kaz, až do chví­le, kdy se v osm­nác­ti sna­ží unik­nout voj­ně a pokou­še­jí se zís­kat mod­rou kníž­ku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospí­va­jí v sedm­de­sá­tých letech, v době, kdy vyjít na uli­ci bez občan­ské­ho prů­ka­zu zna­me­na­lo kole­do­vat si o prů­švih, a kdy povin­ná vojen­ská služ­ba byla pro mno­hé tím nej­vět­ším stra­šá­kem. Každý po svém i spo­leč­ně se sna­ží neztra­tit v tota­lit­ním stá­tě zdra­vý rozum a smy­sl pro humor, ale také neza­dat si s reži­mem. Prožívají řadu epi­zod, někte­ré jsou úsměv­né s náde­chem absurd­ní gro­tes­ky, jiné dra­ma­tic­ké a fatál­ní. Občanský prů­kaz vyprá­ví o tom zvlášt­ním život­ním obdo­bí, kdy dět­ství zvol­na pře­chá­zí v dospě­lost, a tahle ces­ta v kaž­dé době vede skrz bou­rá­ní kon­for­mis­mu a rodi­čov­ských ide­á­lů, revol­tu vůči spo­leč­nos­ti, hle­dá­ní a nalé­zá­ní sebe­úcty. Tehdy stej­ně jako dnes…

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2010/obcansky-prukaz-%E2%80%93-autentictejsi-nez-vypravej/

ČT1 14.8.2018  22:30 – Oskar

Podnikatel Bertrand (Louis de Funès) takřka vyle­tí z kůže, když se dozví, že je jeho dce­ra Colette (Agathe Natanson) těhot­ná - a zrov­na s jeho šofé­rem Oscarem (Roger Van Hool)! Bertrand s ní totiž měl napros­to jiné plá­ny: Chtěl ji pro­vdat za důle­ži­tou oso­bu - Christiana Martina (Claude Rich). Pak se však vyno­ří dal­ší poten­ci­ál­ní zeť, kte­rý nastá­lou situ­a­ci zamo­tá ješ­tě víc.

15.08.2018

ČT2 15.8.2018  22:00 - Na úrovni

 Steve je sta­rý suk­nič­kář. Svou ženu milu­je, ale snub­ní prs­ten mu v zále­tech nijak nebrá­ní. Vždyť v Londýně je pře­ce spous­ta krás­ných žen! Náhoda mu při­ve­de do ces­ty Vicky, roz­ve­de­nou mód­ní návr­hář­ku. Fakt sexy kou­sek. Tu ale musí sba­lit oprav­du na úrov­ni. Žádný laci­ný hotý­lek v něja­kém Zapadákově. Nejlepší to bude v hote­lu s výhle­dem na Gibraltar. Jenže oba se do sebe váš­ni­vě zami­lu­jí a malér je na svě­tě...

16.08.2018

ČT1 16.8.2018  22:40 - Návrat sedmé roty

Chaudard, Pithivier a Tassin jsou sice vlas­ten­ci a nosí uni­for­mu fran­couz­ské armá­dy, ale roz­hod­ně to nejsou žád­ní hrdi­no­vé a vál­ku by nej­ra­dě­ji pro­ži­li někde zce­la v ústra­ní. Ovšem osud jim před­ur­čil roli hrdi­nů i pro­ti jejich vlast­ní vůli. A tak stří­da­vě osvo­bo­zu­jí sed­mou rotu z němec­ké­ho zaje­tí, prcha­jí v pře­vle­cích a když na to při­jde, tak dokon­ce i boju­jí!

17.08.2018

Prima 17.8.2018  20:15 - Mission: Impossible III

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva fil­mo­vé pojmy, kte­ré se sta­ly do urči­té míry syno­ny­mem. Tajný agent Ethan Hunt, pro něhož není spl­ně­ní žád­né mise nemož­né, se vra­cí už potře­tí a při­vá­dí ho jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reži­sé­rů sou­čas­nos­ti J. J. Abrams. V jeho poje­tí se Mission: Impossible sta­la moder­ním akč­ním fil­mem, kte­rý nabí­zí divá­kům kro­mě zvý­še­né hla­di­ny adre­na­li­nu i chytrou záplet­ku s řadou zvra­tů. Ve chví­li, kdy agent Ethan Hunt usly­ší okříd­le­nou for­mul­ku, že se prá­vě vyslech­nu­té zadá­ní jeho dal­ší mise samo auto­ma­tic­ky zni­čí za pět vte­řin, urči­tě nepřed­po­klá­dá, že ho čeká asi nej­těž­ší úkol v jeho dosa­vad­ní kari­é­ře, kte­rý navíc kom­pli­ku­je fakt, že ten­to­krát je to i osob­ní. „Mise začí­ná hod­ně pří­mo­ča­ře, jako záchran­ná akce, kte­rou pro­vá­zí spous­ta explo­zí a kaska­dér­ských výko­nů. Záhy ale zjis­tí­te, že nic není tako­vé, jak se zdá, a pros­té potě­še­ní z akč­ní podí­va­né dopl­ní hlub­ší emo­ce. Chceme pros­tě, aby divá­ci dosta­li víc, než oče­ká­va­jí, a aby se na kon­ci fil­mu cíti­li lépe než na jeho začát­ku,“ říká reži­sér Abrams, kte­rý je výkon­ným moz­kem nej­po­pu­lár­něj­ších seri­á­lů sou­čas­nos­ti Ztraceni a Alias.

Stejně jako ve dru­hém díle, kdy tím děsil štáb v čele s reži­sé­rem Johnem Woo, se i ten­to­krát Tom Cruise roz­ho­dl točit vět­ši­nu akč­ních scén sám. „Trénoval jsem celý rok, dokon­ce i během natá­če­ní Války svě­tů. Když už jsem se roz­ho­dl zvlád­nout sám ty kaska­dér­ské kous­ky, nemohl jsem si dovo­lit vypa­dat v zábě­rech trap­ně, nebo si tře­ba při něja­kém sko­ku zlo­mit kot­ník,“ říká hlav­ní hvězda fil­mu. Tom Cruise ale není jedi­né „vel­ké jmé­no“, kte­ré zdo­bí tuto akč­ní podí­va­nou. V roli hlav­ní­ho zápo­rá­ka, bez­o­hled­né­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi Owena Daviana, se před­sta­ví Philip Seymour Hoffman, čer­s­tvý drži­tel Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, dále Laurence Fishburne (tri­lo­gie Matrix), Ving Rhames (prv­ní dva díly série Mission: Impossible) nebo Keri Russell (Údolí stí­nů).

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2006/mission-impossible-iii/

ČT art 17.8.2018  23:45 - Roman Polanski: Pravdivý příběh

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších a nej­o­sl­ni­věj­ších reži­sé­rů Roman Polanski dlou­ho fas­ci­no­val pub­li­kum svý­mi fil­my (Rosemary má děťát­ko, Čínská čtvrť, Pianista) i svým osob­ním živo­tem. Film Roman Polanski: PRAVDIVÝ PŘÍBĚH zno­vu ote­ví­rá pří­pad, kte­rý před tře­mi desít­ka­mi let šoko­val svět. Podrobně zkou­má Polanského odsou­ze­ní za nezá­kon­ný sexu­ál­ní styk s nezle­ti­lou i cha­os, kte­rý násle­do­val. Tvůrci doku­men­tu měli k dis­po­zi­ci bez­pre­ce­dent­ní pří­stup k práv­ní­kům figu­ru­jí­cím v celé kau­ze, k médi­ím, kte­rá o ní refe­ro­va­la i k obě­ti samé. Je alar­mu­jí­cí obža­lo­bou ame­ric­ké­ho práv­ní­ho sys­té­mu a naší zmá­me­nos­ti celebri­ta­mi. Měl by mít Polanski i nadá­le zaká­za­ný vstup na úze­mí Spojených stá­tů? Tento film může změ­nit váš názor.

18.08.2018

ČT1 18.8.2018  20:00 - Černí baroni

Komedie vás pře­svěd­čí o tom, že i na chmur­né strán­ky naší his­to­rie je mož­né se dívat s nad­hle­dem a humo­rem.

Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Česká fil­mo­vá kome­die pod­le romá­nu Miloslava Švandrlíka.

Nova 18.8.2018  20:20 - Jurský park 3

Doktor Grant, pale­on­to­log svě­to­vé­ho jmé­na, se i nadá­le věnu­je stu­diu dino­sau­rů. Právě se mu poda­ři­lo pro­ká­zat, že velo­ci­rap­to­ři dis­po­no­va­li vyso­kou inte­li­gen­cí a schop­nos­tí vzá­jem­né komu­ni­ka­ce. Ale na otřes­ná osob­ní setká­ní s pra­vě­kou fau­nou se sna­ží zapo­me­nout. Závratná finanč­ní nabíd­ka man­že­lů Kirbyových, kte­ří se chtě­jí pro­le­tět nad Isla Sorna (někdej­ším gene­tic­kým záze­mím, jež mělo ply­nu­le záso­bo­vat živý­mi expo­ná­ty jedi­neč­né ZOO zva­né, Jurský park) způ­so­bí, že se spo­lu se svým asi­s­ten­tem sta­ne jejich odbor­ným prů­vod­cem. Když však leta­dlo zamí­ří na při­stá­ní, pocho­pí svůj omyl. Ti dva - nepří­liš boha­tí, roz­ve­de­ní part­ne­ři - prá­vě na Isla Sorna ztra­ti­li čtr­nác­ti­le­té­ho syna a jsou odhod­lá­ni ho zachrá­nit stůj co stůj. Nepochybně i pro­to, že ani v nejmen­ším netu­ší, jak straš­li­vé nebez­pe­čí a krva­vé dob­ro­druž­ství na ně čeká. Někdejší základ­na Jurského par­ku je v tros­kách, ale dino­sau­rům se tu daří a člo­věk je pro ně neví­ta­ným vetřel­cem.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2003/jursky-park-3/

19.8.2018

Prima Cool 19.8.2018  20:00 - Království nebeské

Režisér Ridley Scott mis­tr­ně spo­jil fil­mo­vou epi­ku s hlu­bo­kým pro­žit­kem v slav­ných fil­mech Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise, Gladiátor, Blade Runner a Černý jes­třáb sestře­len. Ve fil­mu Království nebes­ké vyprá­ví o kři­žo­vé výpra­vě oči­ma mla­dé­ho rytí­ře Baliana, kte­rý odchá­zí na kraj zná­mé­ho svě­ta bojo­vat za svůj ide­ál. Oživuje mysti­ku rytíř­ské­ho rebe­lan­ta a zob­ra­zu­je dáv­ný boj mezi mus­li­my a křes­ťa­ny o Svatou zemi, kte­rý se sice ode­hrál před tisí­ci lety, ale svý­mi důsled­ky sahá až do pří­tom­nos­ti.

Scénárista William Monahan, kte­rý se Scottem spo­lu­pra­cu­je, zdra­ma­ti­zo­val fas­ci­nu­jí­cí epi­zo­du krát­ce před tře­tí kři­žác­kou výpra­vou. Jeruzalém a vel­ká část Svaté země byly ovlá­dá­ny evrop­ský­mi rytí­ři, jež ke zna­me­ní kří­že a ces­tě do dale­ké cicí země při­ved­ly hor­li­vost ve víře i pří­slib pan­ství a bohat­ství v exo­tic­ké říši. Příběh se sou­stře­dí na rytí­ře Baliana z Ibelinu, kte­rý se sta­ne hrdi­nou, když se pev­ně posta­ví pro­ti věro­lom­nos­ti v křes­ťan­ském spo­je­nec­tví a vede oby­va­te­le Jeruzaléma v chrabrém boji pro­ti Saladinově sara­cén­ské armá­dě.

Hlavní roli vytvo­řil Orlando Bloom (Legolas v Pánu prs­te­nů). Liam Neeson (Schindlerův seznam, Newyorské gan­gy) hra­je Godfreye, Balianova otce, kte­rý své­mu synu pře­dal s titu­lem baro­na i smy­sl pro rytíř­ské ctnos­ti. Jeremy Irons (Lolita, Zvrat štěs­tě­ny) zahrál Tiberia, vojen­ské­ho porad­ce krá­le Baldwina, David Thewlis (Harry Potter a vězeň z Azkabanu) roli Špitálníka, Godfreyova duchov­ní­ho porad­ce a vojen­ské­ho pomoc­ní­ka a Brendan Gleeson (Troja) krve­žíz­ni­vé­ho Reynalda ze Châtillonu.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2005/kralovstvi-nebeske-recenze/

ČT1 19.8.2018  22:20 – Rebelové

REBELOVÉ - tak zní titul tře­tí­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu reži­sé­ra Filipa Renče, kte­rý ten­to­krá­te nezvo­lil psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, ale pod­le scé­ná­ře, kte­rý napsal se Zdeňkem Zelenkou, nato­čil žánr divá­ky dale­ko víta­něj­ší, a to muzi­kál s upřes­ňu­jí­cím podti­tu­lem „Písničkový retro­film z let 60.“. V půvab­ném výtvar­ném sty­lu atmo­sfé­ry kon­ce šede­sá­tých let vyprá­ví film zejmé­na o jed­né vel­ké lás­ce, kte­ré však ději­ny neby­ly zrov­na naklo­ně­ny. Maturantka Tereza a kluk, kte­rý ute­kl z voj­ny - to jsou hlav­ní hrdi­no­vé pří­bě­hu, ve kte­rém má domi­nant­ní úlo­hu hud­ba a tanec, neboť ve fil­mu se obje­ví cel­kem jede­náct vel­kých cho­re­o­gra­fic­kých čísel, kte­ré jsou obra­zo­vým zpra­co­vá­ním nej­zná­měj­ších hitů ze 60. let. Cílem auto­rů bylo nato­čit film, kte­rý na poza­dí neleh­ké doby vyprá­ví zábav­nou for­mou pří­běh o všem pozi­tiv­ním, co život nabí­zí, zejmé­na o lás­ce. Film REBELOVÉ je o době, kte­rá bude pro mla­dé divá­ky mož­ná obje­vem, pro ty star­ší zřej­mě sil­nou vzpo­mín­kou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Mirek Černý

Kanál, ten pojem sedí.

  • Tatérka – Alison Belsham9. listopadu 2020 Tatérka – Alison Belsham Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi jste si všimli, že nějakou dobu jsem teď na blog nepřidávala. Rozhodla jsem se dát si na chvíli od blogování pauzu. Začínala […] Posted in Recenze knih
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Na nože: Glass Onion27. prosince 2022 Na nože: Glass Onion Stylová whodunit mystery žánrovka, která je o řád lepší než ty nekoukatelné číčoviny s Poirotem. První díl jsem v kině prospal, takže mě příliš nezaujal a tohle bylo o něco zábavnější, […] Posted in Filmové recenze
  • Vernisáž 19.4. 2018 - 0611. května 2023 Vernisáž 19.4. 2018 - 06 Posted in Videa
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Městská hromadná doprava28. února 2017 Městská hromadná doprava Pro nejmenší „čtenáře – prohlížeče“ je určená knížka ilustrátora Mira Stacha Městská hromadná doprava. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi otevře svět moderních městských […] Posted in Recenze knih
  • Nun, The (2018)19. ledna 2020 Nun, The (2018) Rumunský klášter ukrývá děsivé tajemství, které již řadu let střeží řád jeptišek. Jenže když jedna z nich spáchá sebevraždu je jasné, že se ZLO vrací zpět… […] Posted in Horory
  • Pila nebo sekera? | Survivor CZ&SK2. února 2022 Pila nebo sekera? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť6. září 2018 Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť Špatné počasí působilo filmařům starosti i v následujících dnech a týdnech. Bouře a vydatné lijáky vedly k úplnému přerušení natáčení v exteriérech a štáb se musel přesunout do ateliérů […] Posted in Speciály
  • Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 531. července 2017 Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 5 Soutěž trvá ode dneška do 7. 8. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz. Posted in Soutěže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49292 s | počet dotazů: 280 | paměť: 71786 KB. | 18.06.2024 - 11:53:29