Kritiky.cz > TV Tipy > Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Ne
Ne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne, neza­po­mněl jsem při­po­me­nout zají­ma­vé fil­my ten­to týden. Bohužel v pon­dě­lí neby­lo nic, co stá­lo při­po­me­nout. Pořád samé seri­á­ly a sla­bé fil­my, až od dneška sto­jí tele­vi­zi sle­do­vat. Dnes film v režii Russella Crowea, zít­ra méně zná­mý Michael J. Fox a až v pátek vel­ko­film - Na hra­ně zítř­ka a v nedě­li dru­hý díl Batmana od Christophera Nolana.

Úterý

Nova Cinema 16.10.2018  20:00 Nova Cinema 18.10.2018  00:10 - Cesta naděje

Australský far­mář Joshua Connor má zvlášt­ní talent pro hle­dá­ní vody pod zemí ve vyprah­lé kra­ji­ně. Svůj instinkt bude muset vyu­žít v život­ním dob­ro­druž­ství, aby se v cizí nepřá­tel­ské zemi dostal na mís­to nejdě­si­věj­ší bitvy prv­ní svě­to­vé vál­ky a našel své tři syny. Cesta ho z aus­tral­ské­ho kon­ti­nen­tu vede do Konstantinopole (dneš­ní­ho Istanbulu), na roz­hra­ní Evropy a Asie, doprostřed cha­o­su hrou­tí­cí­ho se impé­ria Osmanské říše. Connor se musí zori­en­to­vat v nezná­mém pro­stře­dí plném exo­ti­ky. S neče­ka­nou pomo­cí pak začí­ná sou­kro­mé váleč­né taže­ní, nemé­ně vel­ko­le­pé než to, kte­ré zde nedáv­no skon­či­lo.

Středa

Nova Cinema 17.10.2018  22:05 Nova Cinema 18.10.2018  23:40 - Poldovi v patách

Hollywoodský herec Nick Lang je sice hvězdou vel­ko­le­pých dob­ro­druž­ně roman­tic­kých vel­ko­fil­mů ve sty­lu Indiana Jonese, ve sku­teč­nos­ti se mu však podob­né role hnu­sí a chtěl by si pro změ­nu vyzkou­šet něco jiné­ho, nej­lé­pe něja­ké rea­lis­tic­ké dra­ma, kde by mohl doká­zat, že je oprav­du dob­rý herec. Náhodou zahléd­ne v tele­vi­zi roz­ho­vor s Johnem Mossem, tvr­dým a nekom­pro­mis­ním newy­or­ským poli­caj­tem, kte­rý se prá­vě poku­sil v divo­ké honič­ce dopad­nout bru­tál­ní­ho vra­ha zva­né­ho Zabiják. Nick je nad­šen a roz­hod­ne se, že jeho příští film bude drs­ná rea­lis­tic­ká kri­mi, a že mate­ri­ál pro roli posbí­rá po Mossově boku. To je ovšem to posled­ní co by si Moss přál, jen­že pro­tes­ty u poli­cej­ní­ho šéfa Brixe jsou zby­teč­né. A tak zane­dlou­ho vyrá­ží do ulic drs­ný pol­da a po jeho boku zhýč­ka­ný holly­wo­od­ský panák, kte­rý nemá o sku­teč­ném živo­tě ani páru. Není divu, že zka­zí vše do čeho se Moss pus­tí a ješ­tě navíc ho nesne­si­tel­ně roz­či­lu­je her­co­va urput­ná sna­ha napo­do­bo­vat vše co udě­lá. Nejhorší je, že se ho přes veš­ke­rou sna­hu nedo­ká­že zba­vit, a dotěr­ný herec ho dostih­ne dokon­ce i v piz­ze­rii, kam si pol­da vyra­zil se svou pří­tel­ky­ní Susan a její dcer­kou. Když mu nad­ří­ze­ný vyč­te, že se neu­stá­le pokou­ší vyhnout povin­nos­ti dopro­vá­zet her­ce, vez­me Moss Nicka do noč­ní akce. Během ní herec zpa­ni­ka­ří a zastře­lí muže, o kte­rém Moss pro­hlá­sí, že to byl nevin­ný člo­věk. Herec se zhrou­tí a detek­tiv slí­bí, že vše vez­me na sebe a dopo­ru­čí mu aby oka­mži­tě odjel z měs­ta. Ten se však na posled­ní chví­li roz­hod­ne zůstat a po návra­tu na poli­cej­ní sta­ni­ci ho čeká nemi­lé pře­kva­pe­ní.

Čtvrtek

Nova Cinema 18.10.2018  14:05 Nova Cinema 20.10.2018  06:40 - Cesta domů

Po smr­ti své milo­va­né mat­ky, kte­rá nepře­ži­la auto­ha­vá­rii, zůsta­ne tři­nác­ti­le­tá Amy Aldenová na svě­tě doce­la sama. Proto se musí dív­ka pře­stě­ho­vat ke své­mu otci Tomasovi, kte­ré­ho vlast­ně vůbec nezná. Soužití malé dív­ky a podi­vín­ské­ho uměl­ce a pilo­ta je zpr­vu vel­mi těž­ké...

Pátek

Nova 19.10.2018  22:35 Nova Cinema 21.10.2018  17:55 - Na hraně zítřka

Příběh se ode­hrá­vá v blíz­ké budouc­nos­ti. Mimikové, mimo­zem­ská rasa při­po­mí­na­jí­cí vče­lí kolo­nii, vytr­va­le úto­čí na Zemi, obra­ce­jí vel­ká měs­ta v hro­ma­du tro­sek a zane­chá­va­jí za sebou mili­o­ny lid­ských obě­tí. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), kte­rý nikdy nebyl v žád­né bitvě, je bez cirá­tů degra­do­ván a s nulo­vým výcvi­kem a mizer­nou výzbro­jí poslán spl­nit úkol, kte­rý není ničím jiným než sebe­vra­žed­nou misí. Během něko­li­ka minut je zabit, před­tím se mu však poda­ří zne­škod­nit Alphu. Ač se to zdá nemož­né, pro­cit­ne opět na začát­ku toho samé­ho pekel­né­ho dne a je nucen zno­vu bojo­vat a zemřít... a tak stá­le doko­la. Přímý fyzic­ký kon­takt s mimo­zemš­ťa­nem způ­so­bil, že se dostal do časo­vé smyč­ky a je tak odsou­zen pro­ží­vat nelí­tost­nou bitvu zno­vu a zno­vu. S kaž­dým dal­ším poku­sem se však zvy­šu­je jeho odol­nost a poho­to­vost a své ros­tou­cí schop­nos­ti doká­že v boji s Mimiky lépe vyu­ží­vat. Po jeho boku boju­je člen­ka spe­ci­ál­ních jed­no­tek Rita Vrataski (Emily Blunt), kte­rá zlik­vi­do­va­la víc Mimiků než kte­rý­ko­liv jiný bojov­ník na Zemi. Každá dal­ší bitva je pro Cagea a Ritu pří­le­ži­tos­tí najít způ­sob, jak mimo­zem­ské vetřel­ce pora­zit a Zemi zachrá­nit.

Sobota

Prima Cool 20.10.2018  20:00 Prima Cool 21.10.2018  15:05 - Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

V tře­tí epi­zo­dě ságy Star Wars zuří Klonové vál­ky, kte­ré pro­hlou­bi­ly roz­po­ry mezi kanc­lé­řem Palpatinem a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker se musí roz­hod­nout, na čí stra­ně bude stát. Podlehne sli­bům moci a poku­še­ní Temné stra­ny, vstou­pí do slu­žeb zlé­ho Darth Sidiouse a sta­ne se z něj Darth Vader. Sithští lor­do­vé se chtě­jí spo­leč­ně pomstít a prv­ním kro­kem jejich plá­nu je likvi­da­ce Jediů. Pouze Yoda a Obi-Wan pře­ži­jí a muse­jí se Sithům posta­vit, což vede k dra­ma­tic­ké­mu sou­bo­ji svě­tel­ný­mi meči mezi Anakinem a Obi-Wanem, kte­rý roz­hod­ne o osu­du gala­xie.

Neděle

Nova Cinema 21.10.2018  20:00 Nova Cinema 22.10.2018  15:25 - Temný rytíř

Akční dob­ro­druž­ná fan­ta­sy v režii Christophera Nolana nava­zu­je na film Batman začí­ná a Christian Bale si v ní zopa­ko­val roli Batmana/Bruce Waynea v nekon­čí­cím boji se zlo­či­nem. Wayne v kos­tý­mu neto­pý­ří­ho muže jde spo­lu s poru­čí­kem Jamesem Gordonem (Gary Oldman) z Gothamské poli­cie po krá­li zlo­čin­ců Jokerovi zná­mé­ho pod­le sym­bo­lu - hra­cí kar­ty s žolí­kem - kte­rou zane­chá­vá na mís­tech činu. Vtipálek s pro­řízlou tvá­ří (Heath Ledger) má ten­to­krát v plá­nu Batmanovi doká­zat, že slo­va Gotham a mír nikdy nebu­dou stát v jed­né větě ved­le sebe. Na uvol­ně­né mís­to po býva­lém krá­li míst­ní mafie use­dá Sal Maroni (Eric Roberts) a pře­bí­rá vlá­du nad vět­ši­nou gan­gů v Gothamu. Na scé­ně se rov­něž obje­vu­je nový stát­ní návlad­ní Harvey Dent (Aaron Eckhart), kte­rý by roz­da­ný­mi kar­ta­mi (i s žolí­kem v balíč­ku) mohl pořád­ně zamí­chat...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31350 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72037 KB. | 21.02.2024 - 08:29:45