Kritiky.cz > Speciály > Rudá mašina - O Tvůrcích

Rudá mašina - O Tvůrcích

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            GABE POLSKY (režie) se podí­lel na režii kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho sním­ku Motelové poko­jeEmile Hirschem, Dakotou FanningStephenem Dorffem, kte­rý tak­též pro­du­ko­val. Kromě toho má na svém pro­du­cent­ském kon­tě také sní­mek Wernera Herzoga Špatnej pol­da, kte­rý byl uve­den ve více než 40 žeb­říč­cích dese­ti nej­lep­ších fil­mů roku 2009 po celém svě­tě, sní­mek Po svém, na ceny Emmy nomi­no­va­ný doku­ment spo­leč­nos­ti HBO z roku 2011, či Ptáčata, kte­rý byl orga­ni­za­cí National Board of Review jme­no­ván jed­ním z desít­ky nej­lep­ších nezá­vis­lých sním­ků roku 2012.

Polsky se aktu­ál­ně věnu­je adap­ta­ci romá­nu Butcher’s Crossing Johna WilliamseGoing After Cacciato Tima O’Briena, kte­rý za něj zís­kal cenu National Book Award. Mezi jeho dal­ší význam­něj­ší pro­jek­ty pat­ří adap­ta­ce kri­ti­kou veli­ce ceně­né­ho romá­nu Růže pro Algernon od Daniela Keyese, kte­rou by měla pro­du­ko­vat spo­leč­nost Sony a obje­vit by se v ní měl Will Smith, a Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Polskymu se také poda­ři­lo zís­kat prá­va ke zpra­co­vá­ní život­ních osu­dů Alberta Einsteina a také sur­fař­ské legen­dy Doriana Doca Paskowitze a jeho rodi­ny.

 

SLAVA FETISOV, jinak též Vjačeslav Fetisov, pat­ří mezi jed­ny z nej­slav­něj­ších spor­tov­ců býva­lé­ho Sovětského sva­zu a je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších hoke­jis­tů v ději­nách. Byl dlou­ho­le­tým kapi­tá­nem sovět­ské­ho týmu Rudá armá­da, vyhrál sedm mis­trov­ství svě­ta a zís­kal dvě zla­té olym­pij­ské medai­le a tři Stanley Cupy. Dvakrát byl v rám­ci NHL čle­nem týmu All Star a devět­krát si zahrál v prv­ním All-Star týmu Sovětského sva­zu. Byl jed­ním z šes­ti hrá­čů, kte­ří byli vybrá­ni do Týmu sto­le­tí Mezinárodní hoke­jo­vé fede­ra­ce IIHF. V roce 2001 byl uve­den do hoke­jo­vé síně slá­vy.

V osm­de­sá­tých letech sehrál Fetisov klí­čo­vou roli při bou­rá­ní bari­ér, kte­ré brá­ni­ly Sovětům hrát v zahra­nič­ních týmech. Byl prv­ním Sovětským obča­nem, kte­ré­mu bylo udě­le­no vízum, umož­ňu­jí­cí mu účast­nit se hoke­jo­vých zápa­sů na Západě. Jeho úsi­lí umož­ni­lo tisí­cům sovět­ských a evrop­ských hrá­čů nastou­pit do hoke­jo­vých týmů v Americe.

Poté, co ode­šel z pozi­ce hrá­če, se Fetisov začal věno­vat kari­é­ře v poli­ti­ce a manage­men­tu. V sou­čas­né době je čle­nem hor­ní komo­ry rus­ké­ho Národního shro­máž­dě­ní, a sehrál klí­čo­vou roli v orga­ni­za­ci 22. zim­ních olym­pij­ských her v rus­kém Soči. Fetisov je pre­zi­den­tem pro­fe­si­o­nál­ní­ho klu­bu rus­ké­ho hoke­je HC CSKA Moskva, před­se­dou rady vedou­cích Kontinentální hoke­jo­vé ligy, a před­se­dou Světové pro­ti­do­pin­go­vé spor­tov­ní komi­se. V letech 2002 až 2008 zastá­val také v Rusku úřad minis­t­ra spor­tu.

 

Významné záslu­hy a oce­ně­ní:

 

- Člen orga­ni­zač­ní komi­se zim­ních olym­pij­ských her 2014 v Soči

- Člen hoke­jo­vé síně slá­vy

- Člen IIHF síně slá­vy

- Člen síně slá­vy SSSR

- 14 sovět­ských hoke­jo­vých šam­pi­o­ná­tů

- Devětkrát účast v sovět­ské All-Star lize

- Devětkrát účast v All-Star lize IIHF

- Pětkrát nej­lep­ší obrán­ce IIHF

- 7 zla­tých medai­lí ze svě­to­vé­ho hoke­jo­vé­ho šam­pi­o­ná­tu

- 1 stří­br­ná medai­le ze svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu

- 2 zla­té olym­pij­ské medai­le

- 1 stří­br­ná olym­pij­ská medai­le

- vítěz­ství v kanad­ském pohá­ru

- 3 vítěz­ství ve svě­to­vém šam­pi­o­ná­tu juni­o­rů

- 2 bron­zo­vé medai­le ze svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu

- Dvakrát hráč roku SSSR

- Dvakrát nej­ú­spěš­něj­ší hráč SSSR

- 9 let kapi­tá­nem sovět­ské­ho národ­ní­ho týmu

- Držitel tří zla­tých hoke­jek

- Držitel řádu rudé­ho pra­po­ru prá­ce

- Držitel sovět­ské­ho řádu cti

- Držitel sovět­ské­ho řádu přá­tel­ství

- Držitel stří­br­né­ho olym­pij­ské­ho řádu

- Držitel řádu za záslu­hy o vlast IV. tří­dy

- Držitel řádu za záslu­hy o vlast III. tří­dy

- Dvakrát drži­tel medai­le cti

- Člen týmu sto­le­tí IIHF

- Mistr spor­tu

- Sportovní šam­pi­on UNESCO

- Držitel rus­ké dia­man­to­vé ceny

- Držitel Leninova řádu

- Dvojnásobný šam­pi­on Stanley Cupu coby hráč

- Trojnásobný fina­lis­ta Stanley Cupu coby hráč

- Šampion Stanley Cupu coby pomoc­ný tre­nér

- Dvakrát čle­nem All-Star týmu NHL

- Asteroid 8806 byl pojme­no­ván „Fetisov“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Rudá mašina


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49805 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72236 KB. | 20.05.2024 - 04:24:52