Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Counter-Strike 2: Co víme o novém pokračování legendární střílečky

Counter-Strike 2: Co víme o novém pokračování legendární střílečky

Foto: © Valve Corporation 2023
Foto: © Valve Corporation 2023
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Counter-Strike 2 je ofi­ci­ál­ně potvr­zen a má vyjít v létě roku 2023. Jedná se o vel­kou pře­stav­bu oblí­be­né­ho Counter-Strike: Global Offensive, kte­rý nabíd­ne pře­pra­co­va­né mapy, novou tech­no­lo­gii pro sní­že­ní zpož­dě­ní vstu­pu, vylep­še­né vizu­ál­ní efek­ty a osvět­le­ní a mno­ho dal­ších novi­nek. Hra bude také pře­chá­zet na engi­ne Source 2, kte­rý byl dří­ve pou­žit pro VR hru Half-Life: Alyx.

Counter-Strike 2 je nyní v ome­ze­né tes­to­va­cí fázi, do kte­ré se mohou dostat jen vybra­ní hrá­či na zákla­dě něko­li­ka fak­to­rů, jako jsou nedáv­ný čas strá­ve­ný na ofi­ci­ál­ních ser­ve­rech Valve, trust fac­tor a stav účtu Steam. Ti, kte­ří mají pří­stup k tes­tu, mohou hrát pou­ze Deathmatch a Unranked Competitive matchma­king na mapě Dust 2.

Jednou z hlav­ních změn v Counter-Strike 2 je zave­de­ní tzv. sub-tick upda­tes, což zna­me­ná, že tick rate už nebu­de mít vliv na pohyb, střel­bu nebo háze­ní. To by mělo vést k lep­ší­mu poci­tu ze hry a eli­mi­na­ci pro­blé­mů s hit­re­gem nebo lag­gy gra­ná­ty.

Další zají­ma­vou novin­kou je nová tech­no­lo­gie pro kou­řo­vé gra­ná­ty, kte­ré budou mít rea­lis­tič­těj­ší cho­vá­ní a budou rea­go­vat na růz­né fak­to­ry jako vítr nebo gra­vi­ta­ce. Kouřové gra­ná­ty budou také mít růz­né bar­vy pod­le týmu a budou vidi­tel­né i skrz stě­ny pro spo­lu­hrá­če i nepřá­te­le.

Co se týče map, Valve plá­nu­je pře­pra­co­vat někte­ré z nej­zná­měj­ších CS:GO map jako Mirage, Inferno nebo Nuke. Tyto mapy dosta­nou nový vzhled a design s ohle­dem na moder­ni­za­ci a opti­ma­li­za­ci hra­tel­nos­ti. Valve také sli­bu­je při­dat nové mapy do rota­ce a pod­po­ro­vat komu­nit­ní tvor­bu.

Counter-Strike 2 bude zdar­ma pro všech­ny hrá­če Counter-Strike: Global Offensive, kte­ří si budou moci pře­vést své polož­ky z CS:GO do nové hry. Valve také ujiš­ťu­je fanouš­ky, že Counter-Strike 2 bude nadá­le pod­po­ro­vat tur­na­je a sou­tě­že na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni.

Counter-Strike 2 se tak jeví jako vel­mi slib­ný pro­jekt, kte­rý by mohl zno­vu oži­vit scé­nu jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších onli­ne stří­le­ček všech dob. Pokud chce­te sle­do­vat dal­ší infor­ma­ce o hře, navštiv­te ofi­ci­ál­ní strán­ky nebo sle­duj­te videa od Valve.

Zdroje:

Foto: © Valve Corporation 2023


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13690 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71708 KB. | 14.07.2024 - 20:12:51