Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Ofélie podruhé

Ofélie podruhé

IMG 20221017 130801
IMG 20221017 130801
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bitva o popu­la­ri­tu, krá­sa? Anorexie, sexu­ál­ní nátlak, úzkost, alko­hol? Jak pes­t­rá je pale­ta nebez­pe­čí a nástrah, kte­rá číhá na dospí­va­jí­cí dív­ky? Na dív­ky dneš­ní, ale tře­ba i na dív­ky z deva­de­sá­tých let. Dnes jsou tyto dív­ky mat­ky dospí­va­jí­cích dcer a díva­jí se na své mlá­dí oči­ma svých dcer. Co všech­no je jiné?

To bylo téma, kte­ré mne nej­ví­ce zají­ma­lo! A námě­tů k pře­mýš­le­ní i vel­mi zají­ma­vých infor­ma­cí a odpo­vě­dí na mé vlast­ní otáz­ky jsem tu dosta­la!

Proč jsou naše dív­ky jiné?

Otázkou nej­dů­le­ži­těj­ší mi zůstá­vá, jak moc jsou dneš­ní dce­ry jiné. Jak moc jsem naiv­ně čeka­la, že budou podob­né jako kdy­si já a že budou řešit, ó, ty blá­ho, podob­né pro­blémy! Ani náho­dou. Jasně, mož­ná řeší svou atrak­ti­vi­tu, budouc­nost, ale mno­hem méně napří­klad řeší vzta­hy nebo alko­hol. A para­dox­ně ani sexu­ál­ní téma není na prv­ních mís­tech.

Kniha je od ame­ric­kých auto­rek, ale pra­nic to neva­dí, pro­to­že prin­cip doby, ve kte­ré jsme žili my, a také naše dce­ry, je stá­le podob­ná všu­de na svě­tě. Uvědomila jsem si, jak moc je mlá­dí vždy závis­lé na vněj­ším nasta­ve­ní spo­leč­nos­ti, na tom, co se prá­vě děje a co děti ovliv­ňu­je. Co je k dis­po­zi­ci. Že kdy­by za nás byly soci­ál­ní sítě, hoj­ně bychom je vyu­ží­va­li stej­ně jako mla­dí lidé dnes.

Oslovil mne povzdech jed­né mamin­ky z mno­ha pří­bě­hů v kni­ze: čeka­la, že bude dělat večír­ky a hrát si na dis­krét­ní mat­ku malé rebel­ky, ale mís­to toho je mat­kou dív­ky, kte­rá žije na soci­ál­ních sítích a vzta­hy vůbec neře­ší. O večír­ky nemá zájem, stej­ně tak o alko­hol. Tak to je přes­ně ta chví­le, kdy si uvě­do­mí­te, jak roz­díl­né mohou být jed­not­li­vé gene­ra­ce.

IMG 20221017 130801
IMG 20221017 130801
IMG 20221017 130809
IMG 20221017 130809

Naše pro­blémy neby­ly hor­ší, ani lep­ší!

V neko­neč­ném počtu pří­bě­hů dívek deva­de­sát­ko­vých, dívek po roce 2000 jsem postup­ně nachá­ze­la celé spek­trum pro­blé­mů, se kte­rý­mi se obě gene­ra­ce potý­ka­jí. Rozpomněla jsem se, že mno­há prav­da byla v tom, že naše gene­ra­ce byla vysta­ve­na nátla­ku sexu­a­li­ty, čas­to před­čas­né, záro­veň máme zku­še­nos­ti s alko­ho­lem. Flanelové koši­le, díky bohu za jejich módu, pomá­ha­ly pře­ko­nat ostych z mění­cí­ho se těla. Dnešní dív­ky řeší více úzkos­ti, šika­nu, sebe­po­ško­zo­vá­ní a bohu­žel také zce­la opráv­ně­ný strach z toho, že je na ško­le někdo vystří­lí, střel­bu v Parklandu jsem si muse­la vyhle­dat na Googlu, ale pře­kva­pi­lo mne, kolik se od té doby sta­lo podob­ných pří­pa­dů!

Naše dce­ry mají lep­ší vzta­hy s rodi­či, lep­ší vztah k domo­vu, ze kte­ré­ho je nikdo nevy­há­ní, ale jejich vněj­ší svět je mož­ná ješ­tě nebez­peč­něj­ší než byl ten náš.

My jsme utí­ka­li z domo­va za zába­vou, dív­ky i chlap­ci chtě­li rebe­lo­vat, bou­řit se rodi­čům, což byl i trend, kte­rý pod­po­ro­va­la spo­leč­nost, ale i samot­ní rodi­če (u nichž se ten­to pří­stup vyvi­nul zase jejich výcho­vou), svět byl mož­ná bez­peč­něj­ší pro tyto toul­ky…  ale jaký je dneš­ní svět pro mlá­dež?

Ta změ­na je obrov­ská.

A svým způ­so­bem zají­ma­vá, stej­ně jako poznatky obou auto­rek, psy­cho­lo­žek. Jak se mění pro­blémy v duších mla­dých lidí, z čeho mají strach?

Ponořme se s tou­to kni­hou do vlast­ní­ho dět­ství… mlá­dí.

A do mlá­dí našich dětí.

Naplno. Co pří­běh, to per­la.

 

O autor­kách:

Sara Pipherová Gillamová, spi­so­va­tel­ka, peda­gož­ka pra­cu­je jako šéf­re­dak­tor­ka časo­pi­su Exchange, kte­rý se zamě­řu­je na před­škol­ní peda­go­gi­ku.

Mary Pipherová, kul­tur­ní antro­po­lož­ka, kli­nic­ká psy­cho­lož­ka zamě­řu­jí­cí se na ženy, léčbu trau­ma­tu a dopa­dy kul­tu­ry na dušev­ní zdra­ví. Je nazý­vá­na „kul­tur­ní tera­pe­u­t­kou“ své gene­ra­ce.

V češ­ti­ně vyšlo ješ­tě: Ženy plu­jí na seber (Alferia, 2020)

https://www.alferia.cz/ofelie-podruhe-12459/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Sheleana Aiyana: Staň se tou pravou15. prosince 2022 Sheleana Aiyana: Staň se tou pravou Tou pravou pro sebe samotnou i pro partnera. Asi už tušíte, že to bude kniha plná práce, pochopení a zase práce. A zkoušení si mnoha nových bot, které často nemáme pořádně prošlapané. […] Posted in Knihovnička
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Jak se přírodně zbavit kvasinek22. července 2021 Jak se přírodně zbavit kvasinek Trpíte na problémy s kvasinkami, ať už se jedná o gynekologické výtoky, kožní plísně, nehtů či jinde, léky vám uleví jen na chvíli, nikoli dlouhodobě a chtěli byste dát kvasinkám konečně […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06933 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71916 KB. | 20.07.2024 - 15:22:24