Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

SD2
SD2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsou Vánoce a rodi­na McCallisterů se chys­tá na Floridu. Ráno zaspí, nasta­ne zma­tek, ale na letiš­tě odje­dou všich­ni. Přes letišt­ní halu muse­jí běžet, aby leta­dlo stih­li, a tak se sta­ne, že Kevin (Macaulay Culkin) nastou­pí do jiné­ho leta­dla než ostat­ní. Kevin až v New Yorku zjis­tí, kde je, a roz­hod­ne se, že si to tu bez rodi­ny uži­je. Netuší ovšem, že ho opět čeká setká­ní s Harrym (Joe Pesci) a Marvem (Daniel Stern).....

Za prv­ní Sám doma dostal Macaulay Culkin 110 tisíc dola­rů, za Sám Doma 2 to už byli 4 mili­o­ny dola­rů. Zaslouženě, pro­to­že prá­vě Macaulay Culkin byl jed­ním z důvo­dů, proč prv­ní Sám doma tolik fun­go­va­lo. A také pocho­pi­tel­ně díky feno­me­nál­ní dvo­ji­ci Joe Pesci/Daniel Stern. Když už se pár měsí­ců po pre­mi­é­ře mega­úspěš­né jed­nič­ky zača­lo řešit rea­li­zo­vá­ní dvoj­ky, bylo jas­né, že se kro­mě roz­to­mi­lé­ho Macaulaye musí vrá­tit i mokří ban­di­té. A při­tom všem by Sám doma 2 pocho­pi­tel­ně měla dodr­žet pra­vi­dla seque­lů, kdy má být vše­ho víc a být cel­ko­vě vět­ší. Jak na to? Tentokrát malé­ho Kevina McCallistera nene­chat doma, ale poslat ho do New Yorku!

Po prv­ním Sám doma pocho­pi­tel­ně už Sám doma 2 není tak objev­né, přes­to jde ovšem o napros­to důstoj­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré důstoj­nou část téhle fran­ší­zy ukon­či­lo sku­teč­ně parád­ně. Krom herec­ké­ho obsa­ze­ní se vrá­til i reži­sér Chris Columbus, sce­náris­ta John Hughes a díky­bo­hu i skla­da­tel John Williams, jehož soun­d­track k prv­ním dvě­ma dílům Sám doma pořád pat­ří mezi to nej­lep­ší, co tahle hudeb­ní legen­da stvo­ři­la. Přitom všem by pocho­pi­tel­ně bylo snad­né vyčí­tat Sám doma 2 titul nasta­vo­va­né kaše, pro­to­že podob­nos­tí s prv­ním fil­mem je tu více než dost a snad­no by se moh­lo zdát, že se kon­cept už vyčer­pal. Jenže tak tomu roz­hod­ně není.

Jednička zob­ra­zo­va­la pří­běh malé­ho klu­ka, kte­ré­mu se spl­nil sen vět­ši­ny dětí o tom, že by byli rádi sami doma. Dvojka poté zob­ra­zu­je dal­ší napl­ně­ní snu prů­měr­né­ho dítě­te o tom, že se dosta­ne do New Yorku, bude byd­let v luxus­ním hote­lu, cpát se zmrz­li­nou, piz­zou, jez­dit limu­zí­nou a utrá­cet v hrač­kář­ství. I zde je ovšem zapo­je­no morál­ní posel­ství o tom, že samo­ta ve finá­le niko­mu nepro­spí­vá a i když se člo­věk někdy se svou rodi­nou pohá­dá, pořád je to rodi­na. I zde se nachá­zí lin­ka s posta­vou, kte­rá půso­bí nebez­peč­ně, ve finá­le se ovšem jas­ně pro­je­ví, že by člo­věk neměl člo­vě­ka sou­dit dle oba­lu. Velmi snad­né by poté bylo Sám doma 2 obvi­nit z vykrá­dá­ní prv­ní­ho fil­mu, spí­še by se ovšem dalo říct, že Sám doma 2 sta­ví na tom, co v jed­nič­ce fun­go­va­lo výbor­ně a s leh­ký­mi změ­na­mi se to pokou­ší apli­ko­vat i tady. Rozhodně to není odli­ši­tel­né jenom tím, že se jeden film ode­hrá­vá v New Yorku.

Více na Kritiky.cz
Red Dead Redemption 2 / část 37 / Civilizace / 1080 HD / 60 FPS ...
Vynech téma ...
Na koho se těšit v létě na hudebních festivalech? Nedávno sice teprve začalo jaro, ale hudební fanoušci už napjatě vyhlížejí léto, které zn...
Top Gun: Maverick Asi jeden z nejlepších legacy filmů co jsem za dlouhou dobu viděl. Vše, co bylo na původní...
Kuskus s kořeněnými rajčaty Rychlé jídlo, které budete mít hotové za deset minut. Celé dopoledne jste pryč a pak zjist...

Sám doma 2 pocho­pi­tel­ně též není vrcho­lem inte­lek­tu­ál­ní zába­vy, jde ovšem pořád o vel­mi zábav­nou zále­ži­tost. Především i díky vrchol­ným mimic­kým herec­kým schop­nos­tem dvo­ji­ce Joe Pesci a Daniel Stern. Ti se opět vra­cí jako Harry a Marv, při­čemž Marv je pře­křtí z mokrých ban­di­tů na dlou­ho­prs­té ban­di­ty a opět mají plán na poten­ci­o­nál­ně výnos­nou lou­pež, kte­rou jim pocho­pi­tel­ně musí pře­ka­zit zná­mý Kevin s dal­ší vár­kou nebez­peč­ných pas­tí. John Hughes při psa­ní scé­ná­ře oprav­du dbal na to, aby Harryho a Marva pořád­ně potrá­pil a při­vo­dil jim mož­ná ješ­tě vět­ší trau­ma­ta než z prv­ní­ho fil­mu (což se zdá­lo jako úkol téměř nemož­ný). Pesci a Stern tenhle film napros­to ovlád­li.

Macaulay Culkin byl pořád malým roz­to­mi­lým sym­paťá­kem, kte­rý se uměl správ­ně usmí­vat do kame­ry a opět se mu poda­ři­lo doká­zat, proč všech­ny násle­du­jí­cí Sám doma napros­to selha­li. Culkin byl totiž sku­teč­nou cas­tingo­vou tre­fou, kte­rá roz­to­mi­los­tí, šibal­stvím a více­mé­ně při­ro­ze­nos­tí udě­la­la z Kevina McCallistera toho milo­va­né­ho Kevina McCallistera. Všechny jeho inter­ak­ce, ty správ­né emo­ci­o­nál­ní výje­vy a auto­ma­tic­ká sym­pa­tič­nost z něj z dneš­ní­ho pohle­du děla­jí ide­ál­ní dět­skou hvězdu, kte­rou by chtěl obje­vit kaž­dý tvůr­ce. A pak poma­lu dou­fat, že tu jeho dět­skou hvězdu jako málem Culkina neza­bi­je závis­lost na dro­gách.

Catherine O´Hara opět zázá­ři­la v roli milu­jí­cí mat­ky, John Heard na men­ším pro­sto­ru nadá­le ztvár­nil fajn otce. Opomenout se pocho­pi­tel­ně nemů­žou i dal­ší zná­mé posta­vy jako strý­ček Frank, Buzz nebo Fuller. Pochopitelně ovšem muse­li dora­zit i tvá­ře nové. Fantastický Tim Curry v malé roli vrát­né­ho v hote­lu Plaza, mla­dič­ký Rob Schenider jako poslí­ček Cedric, Eddie Bracken jako auto­ma­tic­ky mile půso­bí­cí maji­tel hrač­kář­ství Duncan a pře­de­vším Brenda Flicker. Právě ta nahra­di­la staré­ho Marleyho v roli člo­vě­ka, kte­rý i přes nevlíd­ný vzhled skrý­vá srd­ce ze zla­ta a spo­leč­ně s Kevinem se vzá­jem­ně někam popo­str­čí. Její pří­bě­ho­vá lin­ka má poté jako lin­ka Marleyho emo­ci­o­nál­ní závěr, kte­rý mož­ná není tak sil­ný jako prá­vě u Marleyho, i u kon­ce Sám doma 2 je ovšem k mokrým očím důvo­dů dost. Tedy než dora­zí účet za pobyt v hote­lu.

Více na Kritiky.cz
Wild (Divočina) 2014 Reese Whiterspoon jsem měl dlouho zafixovanou jako takovou dost "blbou" herečku, která hraje ve f...
Tři stupně fyzioterapie ...
Debbie Reynoldsová Debbie Reynoldsová, narozená jako Mary Frances Reynoldsová (1. dubna 1932 El Paso - 28. prosince ...
Český lev 2017 Devět videí z dnešního představení nové sošky Českého lva....
Těla: Netflixova detektivní novinka odhaluje tajemství vražd a temné sekty Tak nám zase Netflix přinesl seriálovou novinku. Novinka Těla nám přináší čtyři příběh...

Po letech to pořád fun­gu­je skvě­le. Prožívat pra­vi­del­ně dob­ro­druž­ství s Kevinem v New Yorku, kde World Trade Center pořád sto­jí a Kevin ho může ohro­me­ně obdi­vo­vat, vánoč­ní atmo­sfé­ra sálá ze všech stran a po chod­bě Kevina navá­dí člo­věk, kte­rý jed­nou způ­so­bí útok na Kapitol. Působivě zne­po­ko­ji­vé poté půso­bí scé­na, kdy se Kevin pro­chá­zí noč­ním New Yorkem. Tahle scé­na má až vylo­že­ně horo­ro­vý nádech, kdy se Kevin musí setkat tvá­ří v tvář s bez­do­mov­ci, pou­lič­ní­mi pro­sti­tut­ka­mi a zne­tvo­ře­ný­mi taxi­ká­ři. Tvůrci se tedy nebá­li na New Yorku uká­zat to krás­né i to hnus­né a i když tím nej­spíš nejed­no­mu dítě­ti způ­so­bi­li solid­ní depre­se, i v dospě­los­ti ta scé­na půso­bí ide­ál­ně nepří­jem­ně.

Jinak je ovšem pořád sku­teč­ně ta vese­lá, zábav­ná a milá vánoč­ní podí­va­ná, na kte­rou se vzpo­mí­ná o to rad­ši, když si člo­věk uvě­do­mí, že zla­tá éra bran­du Sám doma kon­čí tady. Na regu­lér­ní troj­ku s návra­tem Culkina v tee­nager­ském věku a opě­tov­nou kon­fron­ta­ci s Pescim i Sternem nikdy nedo­šlo a mož­ná je to vlast­ně dob­ře. Sám doma 2 pořád fun­gu­je skvě­le, to leh­ké vaře­ní z vody tam ovšem pře­ci jen pořád cítit je. A těž­ko říct, zda by to v troj­ce neby­lo cítit ješ­tě víc. Když ovšem bude­me igno­ro­vat všech­ny fil­my ze série Sám doma, kte­ré vznik­li po roce 1992, pořád tu máme dvě pra­vi­del­né stá­li­ce, kte­ré nadá­le fun­gu­jí skvě­le. Sám doma 2 nemohl mít podob­ný WOW moment jako při sle­do­vá­ní prv­ní­ho fil­mu, jde ovšem o důstoj­né či vylo­že­ně bra­vur­ní pokra­čo­vá­ní, jehož parád­ní vánoč­ní atmo­sfé­ru z dneš­ní­ho pohle­du kazí snad jen čím dál, tím víc nesne­si­tel­né cameo Donalda Trumpa......

Trailer

Verdikt: 5 z 5


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Sám doma 2: Ztracen v New Yorku na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Sám doma


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13481 s | počet dotazů: 295 | paměť: 70092 KB. | 01.12.2023 - 14:10:32