Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šikana

Šikana

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marty zná Bobbyho od dět­ství a jsou to doce­la dob­ří kama­rá­di. Vlastně až na jed­nu „drob­nost“: Bobby sice stá­le říká, že Martyho má rád a že jsou skvě­lí kámo­ši, ale doce­la ho šika­nu­je.

Martyho nová hol­ka Lisa si toho moc dob­ře vší­má, a pře­mýš­lí pro­to, co s tím mohou spo­leč­ně udě­lat. Dochází (logic­ky) k tomu, že jedi­ným způ­so­bem, kte­rý obě­ma zajis­tí defi­ni­tiv­ní klid, je vraž­da. A pro­to­že Bobby pije krev více lidem (Ali napří­klad zná­sil­nil) a dal­ší by si rádi taky pích­li nebo praš­ti­li bej­sbol­kou, dochá­zí po urči­té pří­pra­vě vraž­dí­cí­ho koman­da k akci v močá­le. To by se jeden divil, kolik kama­rá­dů je ochot­no v tako­vé situ­a­ci pomo­ci!

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu auto­ři vykres­lu­jí situ­a­ci a doklá­da­jí jed­not­li­vé Bobbyho činy. Pak zaujme chlad­no­krev­nost, s jakou k vraž­dě došlo. Po Bobbyho smr­ti, v závě­reč­né fázi, jde pak o psy­cho­lo­gii zabi­jác­ké sku­pi­ny. Jak se uka­zu­je, jedi­ná doko­na­lá vraž­da může být tako­vá, o kte­ré víte jen vy a oběť. Svědomí tíží, něko­ho víc a něko­ho míň, a pak taky kolek­tiv­ní vina zna­me­ná, že „já ho neza­bil“ a taky to, že „tys ho zabil, pro­to­že...“. A to nemů­že pro sku­pin­ku dopad­nout dob­ře. Nebo všich­ni budou mít dosta­tek síly, aby drže­li jazyk za zuby?

Zajímavé na fil­mu jsou beze­spo­ru názor­né sexu­ál­ní scé­ny mezi tee­nager­mi, bodejť by ne, když film má na svě­do­mí reži­sér fil­mů Kids a Ken Park, zají­ma­vých rov­něž z toho­to důvo­du. Co si z toho celé­ho odne­se­te, je však nako­nec bohu­žel jen vědo­mí, že se to údaj­ně sta­lo pod­le sku­teč­né udá­los­ti. A to vás děsí, pro­to­že tím se akce stá­vá reál­něj­ší, hma­ta­tel­něj­ší, přes­to­že se sta­la na ame­ric­kém ven­ko­vě.

To ovšem nesta­čí: od sko­ro dvou­ho­di­no­vé­ho fil­mu bys­te oče­ká­va­li více než tro­chu nási­lí a zados­tiu­či­ně­ní...

O filmu:

Bully
Režie: Larry Clark
V hlav­ních rolích: Brad Renfro, Rachel Miner, Bijou Phillips, Nick Stahl, Michael Pitt, Leo Fitzpatrick, Kelli Garner, Larry Clark, Tiffany Limos

USA/Francie 2001, 113 minut


Podívejte se na hodnocení Šikana na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54315 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71563 KB. | 20.06.2024 - 13:57:38