Kritiky.cz > Novinky ze světa her > The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store

The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store

Foto:Electronic Arts
Foto:Electronic Arts
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skvělá zprá­va pro všech­ny fanouš­ky her a pří­z­niv­ce The Sims™ 4! Dnes nabí­zí Epic Store vzru­šu­jí­cí výběr bez­plat­né­ho obsa­hu pro popu­lár­ní simu­la­ci živo­ta. Tato akce na ome­ze­ný čas zahr­nu­je balí­ček The Sims™ 4 Odvážný život­ní styl, dob­ro­druž­ství v džun­g­li, Luxusní věci na pár­ty a sada The Sims™ 4 Fashion Street. Podívejme se podrob­ně­ji na tyto fan­tas­tic­ké pří­dav­ky do The Sims™ 4 vesmí­ru.

Vydávejte se na napí­na­vou ces­tu s The Sims™ 4 Dobrodružství v džun­g­li. Prozkoumejte jedi­neč­nou kra­ji­nu divo­či­ny, odhal­te chrám, pře­káž­ky v džun­g­li, pro­kle­té relikvie a pokla­dy. Ponořte se do kul­tu­ry a tra­dic Selvadorady, od ochut­ná­vá­ní míst­ní kuchy­ně po ovlá­dá­ní nových taneč­ních kro­ků. Vaši Simíci se při­prav­te na neo­by­čej­né dob­ro­druž­ství!

Pokud pre­fe­ru­je­te tro­chu luxu­su a les­ku, The Sims™ 4 Luxusní věci na pár­ty jsou pro vás doko­na­lou vol­bou. Pořádejte extra­va­gat­ní večír­ky a nech­te své Simíky uží­vat si styl. Vylepšete jejich šat­ní­ky o oká­za­lé šaty a ele­gant­ní spo­le­čen­ské oble­če­ní. Vytvořte doko­na­lý středo­bod kaž­dé udá­los­ti s novým ban­ket­ním sto­lem a podá­vej­te vašim Simíkům lahod­né pochout­ky. Je čas uspo­řá­dat nej­vy­bí­ra­věj­ší večír­ky ve měs­tě!

Pro mód­ní­ho Simera nabí­zí sada The Sims™ 4 Fashion Street inspi­ra­ci mód­ní scé­nou v Bombaji. Syté bar­vy, iko­nic­ké tva­ry a kon­trast­ní vzo­ry dodá­va­jí kaž­dé­mu před­mě­tu ener­gii a živost. Ukážte svou indi­vi­du­a­li­tu tím, že spo­jí­te mód­ní kous­ky s tra­dič­ní­mi detai­ly a ode­mkne­te úpl­ně nový styl pro vaše Simíky.

K zís­ká­ní těch­to úžas­ných bez­plat­ných pří­dav­ků sta­čí jen navští­vit Epic Store a při­dat je do vaší knihov­ny. Nezmeškejte tuto pří­le­ži­tost roz­ší­řit svět vašich Simíků o napí­na­vá dob­ro­druž­ství a sty­lo­vé nové mož­nos­ti. Ať už pro­zkou­má­te sta­ro­by­lé rui­ny nebo se pro­chá­zí­te mód­ní­mi ulič­ka­mi, The Sims™ 4 nabí­zí něco pro kaž­dé­ho.

Pamatujte, že tato nabíd­ka pla­tí pou­ze po ome­ze­nou dobu, tak­že si rych­le stáh­ně­te svůj bez­plat­ný obsah a nech­te vzru­še­ní začít! Veselé Simování!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88137 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71978 KB. | 21.02.2024 - 16:44:35