Kritiky.cz > Zajímavosti > Skleněný pokoj - Lokace

Skleněný pokoj - Lokace

Skle Zajimavosti
Skle Zajimavosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film se natá­čel cel­kem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dal­ších mís­tech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zám­ku  a v zámec­kém par­ku Lednice nebo na Chateau Kotěra.

Byt Hany se točil v praž­ské vile Pod kašta­ny,  pro­stor, v němž archi­tekt Von Abt pre­zen­tu­je svou prá­ci se točil palá­ci Coloredo-Mansfeld v Praze

Americký byt Liesel byl natá­čen v Semlerově rezi­den­ci v Plzni, kte­rá svou kon­cep­cí před­sta­vu­je zavr­še­ní řady byto­vých inte­ri­é­rů, navr­že­ných v letech 1907-32 v Plzni Adolfem Loosem.

Interiér letiš­tě, z něhož Landauerovi odlé­ta­jí do emi­gra­ce, byl vytvo­řen na brněn­ském výsta­viš­ti, scé­ny na letišt­ní plo­še vzni­ka­ly na praž­ském letiš­ti v Letňanech.

Scény ze Švýcarska, kde žije rodi­na Landauerových po emi­gra­ci, se toči­ly v rakous­ké his­to­ric­ké Ville Paulick na bře­hu jeze­ra Attersee. Tato vila je spo­je­na se zná­mým malí­řem Gustavem Klimtem, jehož s rodi­nou Paulick poji­ly vzdá­le­né pří­bu­zen­ské vzta­hy.

Exteriérové zábě­ry s his­to­ric­kou tram­va­jí je natá­če­ly v Praze, pro­to­že v Brně neby­ly k dis­po­zi­ci vhod­né exte­ri­é­ry, kde by se moh­la tram­vaj pohy­bo­vat.

Kromě zahra­dy a oko­lí vily Tugendhat se umě­le zasně­žo­va­ly exte­ri­é­ry v Praze, Umělý sníh se umis­ťo­val na spe­ci­ál­ní tex­til­ní fólii. Malý pro­blém nastal po skon­če­ní praž­ské­ho natá­če­ní, kte­ré pro­bí­ha­lo v zimě, v tep­lo­tách pod nulou, tak­že umě­lý sníh při­mr­zl k pod­kla­du a bylo tře­ba s úkli­dem počkat, až mráz povo­lí, aby bylo mož­né celu­ló­zo­vou drť zamést a ukli­dit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53587 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72269 KB. | 25.02.2024 - 23:34:06