Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Režisér Julius Ševčík: Příběh o vášni, která vede k záhubě i ke štěstí

Režisér Julius Ševčík: Příběh o vášni, která vede k záhubě i ke štěstí

Sevcik
Sevcik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Napadlo vás při čte­ní romá­nu Skleněný pokoj, jakým způ­so­bem by bylo mož­né toto dílo zfil­mo­vat?

„Moje prv­ní myš­len­ka byla na lid­ský expe­ri­ment. V pře­ne­se­ném smys­lu pro mě vila před­sta­vo­va­la sym­bo­lic­kou zku­mav­ku, do kte­ré se vsa­dí lid­ské osu­dy a che­mic­ký pro­ces je v čase pro­ple­te a navždy změ­ní. Vilu jsem vní­mal jako pro­stor, kte­rý doslo­va nutí ke svo­bo­dě. V pří­bě­hu oží­va­jí tajem­ství, smys­ly a tou­hy oby­va­tel. Historický pří­běh o váš­ni, kte­rá může vest k záhubě i ke štěs­tí plný emo­cí a zvra­tů, mi při­šel pro fil­mo­vou adap­ta­ci ide­ál­ní.“

Můžete pro­zra­dit, jak se rodi­lo obsa­ze­ní hlav­ních rolí?

„Příběh vily je z pod­sta­ty mezi­ná­rod­ní. Za téměř sto let exis­ten­ce domu v něm žili lidé růz­né­ho půvo­du, hovo­ří­cí něko­li­ka jazy­ky a bylo jas­né, že obsa­ze­ní tomu musí odpo­ví­dat. Producent při­šel už na začát­ku s nápa­dem obsa­dit do role Hany Carice van Houten, což se mi vel­mi líbi­lo, ale pochy­bo­val jsem, že Carice roli vez­me. Když zača­lo být asi po půl roce jas­né, že by to moh­lo vyjít, zača­li do pro­jek­tu vstu­po­vat dal­ší skvě­lí her­ci, Hanna Alström, Roland Moller, Alexandra Borély a nako­nec se pro­du­cen­to­vi poda­ři­lo zís­kat Claese Banga do role Viktora. Příležitost pra­co­vat s tako­vým obsa­ze­ním, a navíc opět s Karlem Rodenem byla napros­to fan­tas­tic­ká.“

Čtenáři romá­nu Skleněný pokoj se čas­to sho­du­jí, že je uchvá­ti­lo, že hlav­ní roli hra­je dům, vila „Landauer“. Jak vy vní­má­te roli vily, Skleněného poko­je ve fil­mo­vém pří­bě­hu?

„Paralelně s romá­nem jsem četl ješ­tě jed­nu kníž­ku s názvem Architektura štěs­tí, kte­rá byla o tom, jak domy, v kte­rých žije­me ovliv­ňu­jí naše poci­ty, myš­le­ní, jed­ná­ní a tudíž vzta­hy. Když se podí­vá­te napří­klad na nacis­tic­kou archi­tek­tu, tak máte pocit veli­káš­ství, útla­ku, bez­cit­nos­ti, odlid­ště­ní podob­ně jako u sovět­ské archi­tek­tu­ry, kte­rá je ješ­tě hor­ší. Oproti tomu, když vstou­pí­te do moder­nis­tic­ké vily máte pocit, že jste sou­čás­tí pří­ro­dy, pocit inti­mi­ty, svět­la a svo­bo­dy.

Chtěl jsem, aby do fil­mu pře­šla auten­tic­ká atmo­sfé­ra mimo­řád­né­ho pro­sto­ru vily, kte­rá se navíc pro­mě­ňu­je v čase. V zimě, když ven­ku opa­da­jí stro­my a sklo zamrz­ne, je skle­ně­ný pokoj tro­chu děsi­vý a čer­no­bí­lý. V létě je pro­svět­le­ný a půso­bí až nad­po­zem­sky krás­ně. Tyto poci­ty jsou v kni­ze skvě­le popsá­ny a sou­vi­sí s nála­dou postav a ovliv­ňu­jí jejich jed­ná­ní. I z toho­to pohle­du bylo důle­ži­té točit film v reál­né vile, i přes­to, že to půso­bí růz­né tech­nic­ké pro­blémy a nut­nost roz­dě­lit natá­če­ní do dvou obdo­bí.“

Architekt Von Abt se ve fil­mu Liesel ptá, zda je při­pra­ve­na žít ve svět­le? Ve své době to vyža­do­va­lo vel­kou odva­hu. Jsme dnes obec­ně při­pra­ve­ni žít ve svět­le? Nebo nao­pak díky moder­ním tech­no­lo­giím neži­je­me ve svět­le až pří­liš?

„Jak kdo. Někdo ke svět­lu smě­řu­je, jiný se rad­ši scho­vá­vá. Někoho zají­má svo­bo­da, jiné­ho ne. Moderní tech­no­lo­gie s tím nema­jí nic spo­leč­né­ho, a pokud mys­lí­te soci­ál­ní sítě, tak ty budou pod­le mě jed­nou pova­žo­va­né za stej­ně úžas­né jako kou­ře­ní.“

Film vyprá­ví o jedi­neč­ném vzta­hu dvou žen, kte­rý pře­sá­hl hra­ni­ce přá­tel­ství - jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val hlav­ní hrdin­ky Hanu a Liesel a jejich role v tom­to vzta­hu?

„Liesel má rodi­nu, děti, odpo­věd­nost za dru­hé, zatím­co Hana je v tom­to smys­lu vol­ná, neří­ze­ná stře­la. Jejich život­ní ces­ta je plná zvra­tů, dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých okol­nos­tí, pří­le­ži­tos­tí i pře­ká­žek, kte­ré nebu­du vyzra­zo­vat.“


Popis
Deutsch: Julius Ševčík beim Photo Call zu Masaryk / A Prominent Patient bei der Berlinale 2017
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Maximilian Bühn
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Uveďte auto­ra: Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
 • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
 • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
 • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
 • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
 • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59736 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72671 KB. | 28.05.2024 - 09:09:00