Kritiky.cz > Speciály > Skleněný pokoj - Herci a tvůrci

Skleněný pokoj - Herci a tvůrci

Skled02
Skled02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herečka Carice van Houten, je zná­ma ze seri­á­lu Hra o trů­ny, váleč­né­ho dra­ma­tu Valkýra, kde hrá­la po boku Toma Cruise, oce­ňo­va­né­ho sním­ku Paula Verhoevena Černá kni­ha, nebo fil­mů Love Life, The Happy Housewife and Black ButterfliesK jejím nej­no­věj­ším pro­jek­tům pat­ří osmá a finál­ní řada Hry o trů­ny a nezá­vis­lý sní­mek Instinct. V sou­čas­né době natá­čí pro tele­viz­ní spo­leč­nost Sky Atlantic napí­na­vou mini­sé­rii s prv­ky čer­né­ho humo­ru Temple, v níž se obje­ví spo­leč­ně s Markem Strongem.

Populární švéd­skou hereč­ku Hannu Alström čeští divá­ci vidě­li ve dvou pokra­čo­vá­ních úspěš­né akč­ní kome­die Kingsman.

Další žen­skou roli vytvo­ří slo­ven­ská rodač­ka Alexandra Borbély, oce­ně­ná Evropskou fil­mo­vou cenou pro nej­lep­ší hereč­ku  roku 2017 za roli ve fil­mu O těle a duši, kte­rý zví­tě­zil na Berlinale.

Claes Bang je drži­te­lem Evropské fil­mo­vé ceny 2017 pro nej­lep­ší­ho her­ce za film Čtverec, kte­rý zís­kal Zlatou pal­mu na MFF v Cannes, nedáv­no měla pre­mi­é­ru fil­mo­vá adap­ta­ce svě­to­vé­ho best­selle­ru Davida Lagercrantze Dívka v pavou­čí síti, kde hra­je jed­no­ho z hlav­ních pro­tiv­ní­ků titul­ní hrdin­ky.

Dánský herec Roland Møller vytvo­řil hlav­ní roli ve fil­mu V písku-Příslib svo­bo­dy, kte­rý byl v roce 2017 nomi­no­ván za Dánsko na Oscara pro nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Je znám z thrille­ru Atomic Blonde: Bez lítos­ti, z thrille­ru Cizinec ve vla­ku, nyní se dokon­ču­je film Lyrebird, kde vytvo­řil jed­nu z hlav­ních rolí po boku Guye Pearce.

 Karel Roden, před­sta­vi­tel archi­tek­ta Von Abta pat­ří k nej­vy­hle­dá­va­něj­ším čes­kým her­cům. Za téměř čty­ři dese­ti­le­tí vytvo­řil řadu stě­žej­ních rolí ve fil­mo­vých titu­lech domá­cí pro­duk­ce i tele­viz­ních fil­mech a seri­á­lech, záro­veň je nej­ob­sa­zo­va­něj­ším čes­kým her­cem v zahra­nič­ních fil­mech. Je drži­te­lem Českého lva za nej­lep­ší herec­ký  výkon v hlav­ní roli ve fil­mech Hlídač č. 47 (2008) a Masaryk (2016).

Spisovatel Simon Mawer, půvo­dem bio­log, zahá­jil spi­so­va­tel­skou kari­é­ru v roce 1989. Celosvětový úspěch mu při­ne­sl román Mendelův trpas­lík, kte­rý list The New York Times ozna­čil za jed­nu nej­lep­ších knih roku. Román Skleněný pokoj, inspi­ro­va­ný brněn­skou vilou Tugndhat, vyšel popr­vé v roce 2009 a zís­kal nomi­na­ci na The Man Booker Prize. V čes­kém pře­kla­du dále vyšly napří­klad Mawerovi kni­hy  Dívka, kte­rá spadla z nebe, Evengelium pod­le Jidáše, Pád, Provazochodkyně a nej­no­vě­ji Pražské jaro věno­va­né udá­los­tem roku 1968.

Scenárista Andrew Shaw je půvo­dem žur­na­lis­ta, kte­rý pra­co­val pro BBC. V roce 2017 napsal scé­nář k dra­ma­tu Voice from the Stone. V sou­čas­nos­ti při­pra­vu­je a vyví­jí něko­lik scé­ná­řů, napří­klad The Country of the Blind pod­le HG Wellse.

Režisér Julius Ševčík zau­jal již svým debu­to­vým sním­kem Restart (2005), po vizu­ál­ně vytří­be­ném dobo­vém dra­ma­tu Normal (2009) nato­čil svůj dopo­sud nej­ú­spěš­něj­ší sní­mek Masaryk (2016), kte­rý zís­kal cel­kem 12 Českých lvů, včet­ně oce­ně­ní pro Julia Ševčíka jako nej­lep­ší­ho reži­sé­ra. Film Masaryk vidě­lo v kinech více než 350 tisíc divá­ků.

Skleněný pokoj vzni­ká v pro­duk­ci Společnosti IN Film Rudolfa Biermanna, pro­du­cen­ta divác­ky úspěš­ných sním­ků Účastníci zájez­du, Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le, Román pro muže, Revival nebo dra­ma­tu Masaryk, oce­ně­né­ho 12 Českými lvy. Tragikomické dra­ma Tlumočník (2018) bylo za Slovensko vyslá­no do nomi­na­cí na Oscara pro nej­lep­ší zahra­nič­ní film a zís­ka­lo také čty­ři nomi­na­ce na Českého lva 2018 včet­ně nomi­na­ce pro nej­lep­ší film.

Foto:
Photo © Infilm Praha / Foto: Barbora Jančárová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 20198. března 2019 Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 2019 Hlavní ženské role ve filmu hrají hvězda seriálu Hra o trůny Carice van Houten, která ztvárňuje Hanu, a přední švédská herečka Hanna Alström, známá z akční série Kingsman, která hraje […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36554 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72332 KB. | 23.04.2024 - 19:05:05