Kritiky.cz > Zajímavosti > Skleněný pokoj - Kostýmy

Skleněný pokoj - Kostýmy

Kostymy
Kostymy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Katarína Štrbová Bieliková navrh­la a vytvo­ři­la pro film 90 původ­ních kos­tý­mů, cel­kem bylo tře­ba oblék­nout 500 osob, včet­ně kom­par­zis­tů.

 Kostýmy pohle­dem autor­ky Kataríny Štrbové Bielikové

Vytvořit kos­týmy pro film Skleněný pokoj, ode­hrá­va­jí­cí se v rozpě­tí téměř 40 let, to byl pro mne jako kos­tým­ní výtvar­ni­ci úkol snů. Zachytit v kos­tý­mech ply­nu­tí času, pří­běhy postav, sle­do­vat pro­mě­ny nálad, dějo­vé vrcho­ly a pro­pa­dy, chví­le štěs­tí i vel­ké­ho trá­pe­ní. Zobrazit spo­le­čen­ské změ­ny, stří­dá­ní módy, způ­sob oblé­ká­ní. Kostýmem a mas­kou vyprá­vět, jak hrdin­ky stár­nou, co ztrá­ce­jí a co si ucho­vá­va­jí ve svém vzhle­du. Být jed­ním z tvůr­ců vizu­a­li­ty fil­mu, spo­lu s mas­ké­rem, archi­tek­tem, kame­ra­ma­nem a reži­sé­rem. To je hned něko­lik úko­lů snů.

Po pře­čte­ní scé­ná­ře má prv­ní ces­ta ved­la do vily. Tady, upro­střed té nád­he­ry, kde člo­věk nevní­má, že dům zde sto­jí již 90 let, jsem pocí­ti­la, že i v kos­tý­mech, kte­ré budu navr­ho­vat, bych se měla poku­sit o nad­ča­so­vost. Jak ale spo­jit potře­bu zob­ra­zit ply­nu­tí času a nad­ča­so­vost?  Mým řeše­ním byla sty­li­za­ce, kte­rá kla­de důraz na dia­log se sou­čas­ným divá­kem, pou­ží­vá moder­ní jazyk stej­ně tak,  jako odpo­ví­da­jí­cí dobo­vé silu­e­ty, nere­kon­stru­u­je detai­ly, nekla­de si za cíl být strikt­ně his­to­ric­ky přes­ná.

Móda jed­not­li­vých obdo­bí mi byla inspi­ra­cí. Samozřejmostí bylo důklad­né stu­di­um dobo­vých reá­lií a foto­gra­fic­kých pra­me­nů. Pomohlo mi nafor­má­to­vat mysl.

Při navr­ho­vá­ní kos­tý­mů jsem pak s his­to­ric­kým mate­ri­á­lem pra­co­va­la svo­bod­ně a mys­le­la více na psy­cho­lo­gii postav a jejich osu­dy než na dobo­vost. Výsledkem jsou kos­týmy, kte­ré by se snad daly stej­ně dob­ře nosit v dneš­ní eklek­tic­ké době jako ve 30., 40. nebo 60. letech 20. sto­le­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57656 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71939 KB. | 14.07.2024 - 21:02:53