Kritiky.cz > Horory > Little Deaths (2011)

Little Deaths (2011)

rp Little Deaths 2011.jpg
rp Little Deaths 2011.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Tři krát­ké brit­ské pří­běhy, kte­ré se nás sna­ží šoko­vat per­verz­ní nápl­ní svých obsa­hů. Ovšem ne v tako­vé míře, jak by si mé zvrh­lé JÁ před­sta­vo­va­lo!

Tento brit­ský kou­sek obsa­hu­je tři krát­ké povíd­ky, jenž spo­ju­je jen per­verz­ní obsah spo­je­ný téma­tem sex , zvrá­ce­nost a smrt. Jinak jsou všech­ny napros­to roz­díl­né a to jak pří­bě­hem, kva­li­tou tak i obsa­ze­ním na reži­sér­ském postu. Jejich dél­ka je více méně stej­ná, nicmé­ně divák si poprav­dě moc horo­ro­vé podí­va­né neu­ži­je. Jakožto milov­ník per­verz­ních a zvrá­ce­ných pra­se­či­nek jsem se na tohle dílo doce­la těšil, ovšem nako­nec odchá­zím s dosti roz­po­ru­pl­ný­mi poci­ty a mé „libi­do“ roz­hod­ně uspo­ko­je­no neby­lo. Viděl jsem už mno­hem ale mno­hem lep­ší a úchyl­něj­ší kous­ky…Hrají:

Luke de Lacey...(Richard Gull) - „House & Home“

Siubhan Harrison...(Victoria Gull) - „House & Home“

Holly Lucas...(Sorrow) - „House & Home“

Jodie Jameson...(Jen) - „Mutant Tool“

Daniel Brocklebank...(Frank) - „Mutant Tool“

Brendan Gregory...(Dr. Reese) - „Mutant Tool“

Tom Sawyer...(Pete) - „Bitch“

Kate Braithwaite...(Claire) - „Bitch“

...a dal­ší


„House & Home“

V prv­ní povíd­ce se sezná­mí­me s man­žel­ským párem, kte­rý si na oko hra­je na sil­ně věří­cí, ovšem hříchů v jejich domě bychom našli víc než by bylo čer­no­pr­del­ní­kům milé. Nejen že oba man­že­lé mají pěk­ně zvrh­lé chout­ky a potře­bu k uko­je­ní svých sexu­ál­ních tužeb, ale ješ­tě navíc si k tomu vybí­ra­jí špi­na­vé a hla­do­vé bez­do­mov­ky­ně, kte­ré uspí a potom zná­sil­ňu­jí ve skle­pě. No jen­že ten­to­krát si vybra­li špat­nou oběť a role se záhy vymění…Tenhle úvod­ní pří­běh asi moc po chu­ti nebu­de hlav­ně věří­cím. Manželský pár byl pěk­ně úchyl­ný a měli oprav­du zvlášt­ní chout­ky. Atmosféra se tu ovšem zrov­na moc nepro­je­vi­la, nebudu-li počí­tat zvrat v závě­ru a krva­vé orgie home­lessá­ků. Přece jenom bych však oče­ká­val o něco více bru­ta­li­ty, nebo detail­něj­ší zábě­ry zná­sil­ňo­vá­ní, no tak vel­kou odva­hu tvůr­ce neměl a divák pomy­sl­ně ostrou­há. I tak však musím oce­nit vizu­ál­ní strán­ku, kte­rá neby­la vůbec špat­ná.

 

„Mutant Tool“

Druhá povíd­ka byla jas­ně nej­slab­ší z celé tri­lo­gie a to nejen svým obsa­hem, ale i co se per­verz­ní strán­ky týče a o něja­ké horo­ro­vé podí­va­né si může­me nechat zdát. Spíše to byl sci­fi nesmy­sl s nepo­ve­de­ným nacis­tic­kým expe­ri­men­tem a vel­kým pérem. Hlavní hrdin­ka mi moc sym­pa­tic­ká neby­la, ero­ti­ky tu taky moc neby­lo, dro­gy neže­ru a své led­vi­ny mám rád – pro­to si občas sluš­ně zachlastám. Popravdě mě více zau­ja­li ty zábles­ky, když se hrdin­ka něko­ho dotkla a vidě­la, co dělal, než to její rádo­by prcá­ní s kli­en­ty a zhor­šo­vá­ní psy­chic­ké­ho sta­vu. Prostě jsem se u toho moc neba­vil a dost těž­ko bych hle­dal vůbec něja­ká pozi­ti­va.

 

„Bitch“

Třetí pří­běh byl jas­ně ze všech nej­za­jí­ma­věj­ší, nechut­ný, per­verz­ní a odpor­ný záro­veň. Kočička byla vcel­ku pěk­ná, nicmé­ně ty její zvrh­lé hrát­ky bych roz­hod­ně absol­vo­vat nechtěl. Ten její maník byl opro­ti tomu (ne)pěkně poša­ha­ný a ani se moc nedi­vím, že cho­di­la prcat jin­de. Oba dva to měli v hlav­ně ovšem pěk­ně vybra­ko­vá­no, tak­že se ani moc nedi­vím, proč se konec tak zvr­tl. Byla jen vel­ká ško­da, že se jeho tvůr­ce rov­něž moc neod­vá­zal a neu­ká­zal ten hro­mad­ný psí gru­páč. I když prav­da, nevím, jest­li bych ho chtěl doo­prav­dy vidět. I tak však šlo o nej­lep­ší povíd­ku.

 

Little Deaths se sna­žil šoko­vat a nabíd­nout divák per­verz­ní a úchyl­nou podí­va­nou, nicmé­ně se jim to zrov­na dva­krát nepo­ved­lo. Na brit­skou tvor­bu to byla roz­hod­ně oje­di­ně­lá podí­va­ná, leč tvůr­ci nemě­li pořád­né kou­le k tomu, aby z toho udě­la­li oprav­du neza­po­me­nu­tel­nou podí­va­nou. Mám rád nej­růz­něj­ší per­verz­ní, úchyl­né a mor­bid­ní pra­se­čin­ky, ale tohle byl jen tako­vý „vylu­ho­va­ný odvá­rek“. Průměrné ohod­no­ce­ní tomu dám, ale musel jsem urput­ně roz­ví­jet svou zvrá­ce­nou před­sta­vi­vost, abych si ty tři pří­běhy ale­spoň tro­chu užil…


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12152 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71877 KB. | 21.07.2024 - 00:01:56