Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví

Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví

PDeys
PDeys
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Českým fil­mem se divá­ko­vi nezavdě­číš. Na čes­ké sním­ky je obec­ně kla­de­no více náro­ků, než na zahra­nič­ní pro­duk­ce. Jako by se divák cítil odpo­věd­ný za to, co se na plát­ně děje. A když se mu to nelí­bí, doká­že být veli­ce roz­hoř­če­ný, pro­to­že to mož­ná urá­ží jeho národ­ní pýchu. Alice Nellis se vyda­la odváž­ně do vod, kde mohou číhat hla­do­ví kro­ko­dý­li a svůj boj ustá­la. S okou­sa­nou nohou či rukou, ale jinak zůsta­la celá. Svými Perfect Days (podti­tul „I ženy mají své dny“ bychom moh­li klid­ně vypus­tit) před­ved­la směr, kte­rým se může ubí­rat čes­ká main­stre­a­mo­vá kome­die, kte­rá uka­zu­je lidi hez­ké, žijí­cí ve vyš­ším stře­du čes­ké spo­leč­nos­ti. Nečiní tak vul­gár­ně a šovi­nis­tic­ky jako Jiří Vejdělek ve svém nej­no­věj­ším fil­mu Muži v nadě­ji. Bere si na muš­ku sou­čas­ná téma­ta, kte­rá se lec­ko­mu mohou zdát vyčich­lá a kýčo­vi­tá (umě­lé oplod­ně­ní, homose­xu­a­li­ta, kri­ze střed­ní­ho věku), a balí je do sro­zu­mi­tel­né­ho a vtip­né­ho hávu a nebo­jí se ani tam, kde to jde, zaběh­nout více do hloub­ky vzta­hů mezi lid­mi jako tako­vý­mi.
Je patr­ná inspi­ra­ce diva­del­ní hrou, ve kte­ré jsou pro­střed­ky vyprá­vě­ní zce­la odliš­né a pro­to mlu­vit o adap­ta­ci je poně­kud zavá­dě­jí­cí, jeli­kož film je doce­la jiná plat­for­ma a má své spe­ci­fic­ké způ­so­by pro komu­ni­ka­ci s divá­kem. Ne lep­ší nebo hor­ší, pros­tě jiné.

Potkáš malého homosexuálního striptéra

Alice Nellis nato­či­la čis­tou kome­dii, přes­ně v duchu západ­ní (tedy holly­wo­od­ské) pro­duk­ce. Že se chce mož­ná tro­chu podo­bat těm­to sním­kům snad není tako­vý pro­hře­šek. V kon­tex­tu celé­ho fil­mu se pár čis­tě zby­teč­ných scén (jako vět­ši­na těch, kte­ré osla­vu­jí západ­ní kon­zum­ní svát­ky jako jsou Den matek a Den sv. Valentýna) doce­la ztra­tí. Trochu více oká­za­lá pro­pa­ga­ce pod­ni­ku La Fabrika by se dala omlu­vit jako pro­po­je­ní fil­mu a jiné­ho kul­tur­ní­ho pro­střed­ku, napří­klad za úče­lem divá­ka „poba­vit dva­krát“.  (A nebo se to dá jed­no­du­še vylo­žit jako rekla­ma.)
Z her­ců ved­le Ivany Chýlkové v hlav­ní roli vynik­ne pře­de­vším Ondřej Sokol jako homose­xu­ál­ní kama­rád Richard, kte­rý sice napl­ňu­je všech­na zná­má klišé, ale cha­risma­tic­ký Sokol ví, co si může dovo­lit, tak­že i ve vylo­že­ně vypja­tých „tep­lých“ scé­nách půso­bí při­ro­ze­ně.

V Perfect Days se všech­no sna­ží být sty­lo­vé a nekon­venč­ní, což někdy půso­bí přes­ně opač­ným dojmem, ale skvě­lá herec­ká sesta­va zaru­ču­je, že se v kině neo­ší­vá­me ani při pohle­du na inse­mi­nač­ní pipe­tu. I když mají Perfect Days k řeše­ní doce­la váž­ná život­ní téma­ta, nedě­la­jí ze sebe melod­ra­ma a všech­no nakous­nou jako­by okra­jo­vě a pře­de­vším tak, aby se (téměř) vše dalo sto­čit do leh­ké­ho pou­smá­ní.
A tak se nabí­zí otáz­ka, zda-li se ve fil­mu pre­zen­tu­jí sku­teč­né hod­no­ty a nebo jen jejich zide­a­li­zo­va­né podo­by.
Erika Oskarová je úspěš­ná mana­žer­ka, kte­rá má vlast­ní pod­nik, vlast­ní tele­viz­ní show, přá­te­le i rodi­nu. Ale nemá děti. Alice Nellis popsa­la trend, kte­rý k nám mož­ná dora­zil poně­kud poz­dě­ji, zatím­co už mini­mál­ně dva­krát obě­hl celý západ­ní svět. Žena nepo­tře­bu­je muže, aby měla dítě. Ženy se nato­lik eman­ci­po­va­ly, že pokud se jim dodá jen potřeb­né množ­ství seme­ne jsou schop­né stát se mat­ka­mi a potom­ky vycho­vá­vat zce­la bez pro­blé­mů samy.

Perfect Days roz­hod­ně zaujmou více ženy než muže. Mužské posta­vy totiž ani nena­bí­zí vhod­ný mate­ri­ál pro zto­tož­ně­ní. Spíše jsou to pro­to­ty­py. Eriky (skoro)bývalý man­žel Viktor ztě­les­ňu­je typ čty­ři­cát­ní­ka, kte­rý nachá­zí zalí­be­ní v mno­hem mlad­ší sleč­ně Nikol, s níž by chtěl zalo­žit rodi­nu. Homosexuál Richard je typic­ký ste­re­o­typ­ní „buzík“, kte­rý se ale také stá­vá nej­vděč­něj­ší figu­rou. A mla­dík Adam je sym­bo­lem Eričina ztra­ce­né­ho mlá­dí a tou­ze po dob­ro­druž­ství. Paradoxem je, že „inse­mi­ná­to­rem“ se stá­vá Richard, což půso­bí tak tro­chu dojmem, jako by žena chtě­la mít dítě se svou nej­lep­ší kama­rád­kou.
Narozeninový striptér Lumír, kte­ré­ho Erice zapla­tí  její výstřed­ní mamin­ka (kte­rá napl­ňu­je trend výraz­ných a „cool“ babi­ček), sehra­je v celém pří­bě­hu mno­hem důle­ži­těj­ší roli, než by se moh­lo zdát.

 Šach mat ve třetím tahu (to není)

Film může vyznít jako umě­lý pro ty, kdo v čes­kém fil­mu nera­di vidí designo­vý náby­tek, sushi, pěk­né lidi a alter­na­tiv­ní zába­vu. Alice Nellis totiž vyprá­ví pří­běh, kte­rý se dá uni­ver­zál­ně pře­nést do jaké­ho­ko­li pro­stře­dí vyspě­lé země. Proto může sní­mek půso­bit jako rekla­ma na urči­tý život­ní styl, než jako výpo­věď o živo­tě.
Fakt, že všech­no je jen ilu­ze, doklá­dá i samot­ný pořad, kte­rý ve sním­ku rea­li­zu­je Erika Oskarová. Pro vět­ší efekt a atrak­ti­vi­tu nechá­vá z Adama udě­lat umaš­tě­né­ho šachis­tu s uhro­vi­tou tvá­ří, kte­ré­ho zázrač­ně pár stři­hy změ­ní k nepo­zná­ní a dá tak lidem ilu­zi, že to doká­že. Podobou ilu­zi pře­dá­vá i samot­ný film. Ve zkrat­ce život zjed­no­du­šu­je a posky­tu­je divá­ko­vi náhled na styl živo­ta, kte­rý on sám neve­de a kte­rý se mu zdá nedo­sa­ži­tel­ný.
Nečiní tak ale nijak násil­ně nebo hlou­pě. Perfect Days jsou pře­de­vším kome­di­ál­ním fil­mem, od kte­ré­ho se mož­ná zby­teč­ně oče­ká­vá něco jiné­ho.

Ivana Chýlková koneč­ně po del­ší době dosta­la ve fil­mu pro­stor, kte­rý si zaslou­ží a napl­no ho vyu­ži­la. Společně se Zuzanou Bydžovskou a Zuzanou Kronerovou tvo­ří sil­né herec­ké jádro fil­mu a i přes všech­ny výtky ke sním­ku samot­né­mu, se jejich pro­je­vu nedá vytknout téměř nic. Dokonce i Vojtěch Kotek po vylo­že­ně teen kome­di­ích doklá­dá, že toto obdo­bí má šťast­ně za sebou a mohl by se pus­tit do zají­ma­věj­ších rolí. (I když se stá­le pohy­bu­je­me na poli těž­ké­ho main­stre­a­mu.)
Jak by to dopadlo, kdy­by Alice Nellis nato­či­la Lidice, se už nedo­zví­me. Perfect Days ale zvlád­la šikov­ně a kdo půjde do kina za zába­vou, roz­hod­ně neo­de­jde zkla­ma­ný. (Možná se pří­liš zapo­mí­ná na to, že vznik fil­mu byl brán jako zdroj zába­vy a finanč­ních pro­střed­ků, proč mu za to nyní nadá­vat. Že občas skr­ze film pro­sák­ne kus umě­ní je spíš náho­da ne pra­vi­dlo.)
Na Perfect Days je tře­ba nahlí­žet s nad­sáz­kou. Je to tro­chu maný­ra, kte­rá ces­tou z diva­dla mož­ná ztra­ti­la svou základ­ní esen­ci, přes­to ale není film zce­la prázd­ný a umě­lý.  Je-li v u nás hlad po tako­vé tvor­bě, někdo tuto poptáv­ku musí uko­jit. A Alice Nellis se kvů­li návštěv­nos­ti nesni­žu­je k tomu, aby na divá­ka z plát­na pada­la jen vyvi­nu­tá ňad­ra.


Foto: Bontonfilm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […] Posted in Filmové premiéry
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky9. května 2023 Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64609 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71802 KB. | 28.02.2024 - 16:20:31