Kritiky.cz > Horory > Possessed (2000)

Possessed (2000)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vymítání ďáb­la může být i někdy zábav­né. Zvláště pokud si vypůj­čí­te scé­ny ze slav­něj­ších fil­mů a dost je odleh­čí­te.

Robbie si rád čte horo­ro­vé komiksy a zají­má se o nad­při­ro­ze­no. Když zemře jeho teta, začnou se v jeho oko­lí dít zvlášt­ní věci. Nábytek se sám pohy­bu­je, samot­ný chla­pec změ­ní cho­vá­ní, je hrubý a doká­že mlu­vit cizí řečí. Jeho rodi­če to při­nu­tí vyhle­dat odbor­nou pomoc. Obrátí se na kato­lic­ké­ho kně­ze otce Bowdena a jeho pří­te­le otce McBridea. Ti zjis­tí, že chlap­ce pose­dl ďábel a i přes pro­tes­ty arci­die se chtě­jí poku­sit pro­vést vymí­tá­ní. Musí si však pospí­šit, pro­to­že peklo má s chlap­cem vlast­ní plá­ny a nehod­lá se ho vzdát bez boje. Otec Bowden tak bude muset svést neleh­kou bitvu jak se samot­ným peklem, tak i se svou minu­los­tí, kte­rá ho pozna­me­na­la na celý život.

Český název: Posedlost / Posedlý
Režie: Steven E. de Souza
Rok výro­by: 2000
Délka: 107 min
Země: USA

Hrají:
Timothy Dalton ... ( Willam Bowden)
Henry Czerny ... (Raymond McBride)
Jonathan Malen ... ( Robbie Mannheim)
Christopher Plummer ... ( Archbishop Hume)
Shannon Lawson ... ( Phyllis Mannheim)
...a dal­ší

Režisérem toho­to fil­mu je Steven E. de Souza, kte­rý se nesma­za­tel­ně zapsal do fil­mo­vé bran­že. Přestože nato­čil něko­lik fil­mů, tak coby reži­sér moc úspě­chů nepo­bral. Natočil napří­klad film Street Fighter (1994), nebo Vault of Horror I (1994). V čem tedy skví jeho úspěš­nost? On je totiž jed­ním z nej­lep­ších scé­náris­tů. Z jeho psa­cí­ho pera vznik­ly kupří­kla­du fil­my Commando, 48 Hrs., Another 48 Hrs., Die Hard 1 a 2. Za svou prá­ci zís­kal i něko­lik oce­ně­ní a nomi­na­cí při růz­ných fil­mo­vých akcích.

Tento film u nás vyšel pod tak­tov­kou DVD Edice. Jde o dal­ší z vel­ké řady nej­růz­něj­ších fil­mů u kte­rých dis­tri­bu­to­ři uvá­dě­jí, že je film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti. V prv­ní řadě jde však jen o dal­ší film, kte­rý kopí­ru­je své zná­měj­ší a úspěš­něj­ší před­chůd­ce. Tentokrát jde hlav­ně o film The Exorcist (1973). Spousta scén je vypůj­če­ných prá­vě z toho­to fil­mu a podo­bu najde­te urči­tě všich­ni. Jen ten­to­krát není hlav­ní posta­vou malá dív­ka, ale chla­pec, kte­rý se nemů­že v ničem rov­nat Lindě Blair. Jak už to tak i bývá, tak se změ­ni­la vět­ši­nou pou­ze jmé­na hlav­ních postav a něko­lik scén (samo­zřej­mě hlav­ně kva­li­ta).

Filmu nelze upřít stís­ně­nou atmo­sfé­ru, kte­rá se měni­la pod­le prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho děje. Jenže kdo by se vyle­kal u scén, kte­ré jsme měli mož­nost vidět už někde jin­de. Samotná hud­ba i efek­ty dopo­moh­ly k tro­chu vět­ší kva­li­tě celé­ho sním­ku jen­že cel­ko­vé hod­no­ce­ní hod­ně sra­zi­ly výko­ny her­ců. Malý chla­pec mi nebyl vůbec sym­pa­tic­ký a jeho poska­ko­vá­ní po poste­li a vřeš­tě­ní mi zača­li časem lézt dost na ner­vy. Nevěřil jsem mu ani ten vystra­še­ný pohled, když se scho­vá­val pod poste­lí. Největšími tahou­ny byli Timothy Dalton (Scarlett, Made Men), kte­ré­ho jsem však už viděl hrát mno­hem lépe a Christopher Plummer (Twelve Monkeys), kte­rý se ovšem moc ve fil­mu neob­je­vo­val.

Ve fil­mu se obje­vi­lo i něko­lik komic­kých prv­ků. Například zvra­ce­jí­cí scén­ka, nebo moče­ní na kně­ze. Tohle všech­no už ovšem bylo tak­též k vidě­ní. Nejzábavnější však byl samot­ný dabing malé­ho chlap­ce. Ten pro­ná­šel jed­no spros­té slo­vo za dru­hým a když při­šlo na řadu haj­lo­vá­ní, tak jsem to už nevy­dr­žel a vyprs­kl smí­chy. Taktéž posta­va kně­ze nemě­la chy­bu. Kdo z vás kdy viděl kně­ze kou­ří­cí­ho při vyu­čo­vá­ní a popí­je­jí­cí­ho z plas­kač­ky, nebo mlá­ce­ní poli­cis­ty cihlou.

Dívat se na ten­to film urči­tě dá, pro­to­že přes­to všech­no jde pořád ješ­tě o prů­měr­ný film. Některé efek­ty či hláš­ky se jim poved­ly a na ledascos budu ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat. Pokud by jste však chtě­li vidět něco pořád­né­ho, tak si pusť­te radě­ji ten The Exorcist.

Hodnocení:
Já dávám sla­bých 50%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23613 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71500 KB. | 25.06.2024 - 21:45:26