Kritiky.cz > Horory > Cronocrímenes, Los (2007)

Cronocrímenes, Los (2007)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pove­de­ný špa­něl­ský kou­sek, kte­rý nám tak tro­chu pople­te hla­vu.

Héctor je oby­čej­ný chla­pík, kte­rý se nedáv­no nastě­ho­val spo­leč­ně se svou ženou do nové­ho domu. Zatímco on shá­ní vše potřeb­né, ona se sta­rá o zkrášle­ní jejich byteč­ku a zahra­dy. Jednoho dne si Héctor sed­ne do své­ho poho­dl­né­ho křes­la a dale­ko­hle­dem sle­du­je okol­ní kra­ji­nu. Najednou spat­ří mezi stro­my polo­na­hou dív­ku, kte­rá záhy zmi­zí. Ze zvě­da­vos­ti se roz­hod­ne jít šmí­ro­vat, co se děje za plo­tem jeho pozem­ku. Jenže jaké je jeho pře­kva­pe­ní, když je zne­na­dá­ní napa­den mas­ko­va­ným mužem, kte­rý jej pobo­dá nůž­ka­mi. Následuje divo­ká honič­ka napříč lesem, kte­rá jej zave­de k podiv­né budo­vě, kde se poku­sí ukrýt před nezná­mým útoč­ní­kem. Zde se setká­vá s podiv­ným mužem, kte­rý mu nabí­zí pomoc­nou ruku a úkryt. Héctor ze stra­chu vle­ze do podiv­né­ho zaří­ze­ní a nevě­dom­ky tak roz­pou­tá podiv­ný kolo­toč udá­los­tí, kte­ré změ­ní jeho dosa­vad­ní život.

Český název: Uvězněni v čase
Režie: Nacho Vigalondo
Rok výro­by: 2007
Délka: 88 min
Země: Španělsko
Alternativní název: Timecrimes

Hrají:
Karra Elejalde ... (Héctor)
Candela Fernández ... (Clara)
Bárbara Goenaga ... (La Chica)
Nacho Vigalondo ... (El Joven)
... a dal­ší

Režisér Nacho Vigalondo měl do této chví­le na svém kon­tě jen něko­lik krát­ko­me­tráž­ních sním­ků, kte­ré se v jeho rod­né zemi dočka­li sluš­ných ova­cí a tak se roz­ho­dl nato­čit svůj prv­ní celo­ve­čer­ní film. Aby ušet­řil pení­ze, napsal si sám i scé­nář a dokon­ce se obsa­dil i do jed­né z hlav­ních rolí. Scénář toho fil­mu se vám mož­ná nebu­de do jis­té míry zdát ori­gi­nál­ní, pro­to­že mno­hým se jis­tě vyba­ví zná­mý film Osudový dotek, ale urči­tě se nejed­ná o žád­nou bez­du­chou kopii, nebo dokon­ce jen dal­ší brak ve kte­rém figu­ru­je ces­to­vá­ní časem. Tenhle kou­sek jsem viděl bez­to­ho aniž bych se o něm nějak více infor­mo­val na inter­ne­tu a udě­lal jsem dob­ře. Díky tomu jsem si jej mohl užít v celé jeho krá­se a věř­te, že je na co se dívat.

Dobrý film se dá nato­čit i bez­to­ho, aby se na pla­ce pro­du­cí­ro­va­ly holly­wo­od­ské hvězdy, kte­ré vám před­ve­dou jen tako­vou show, jakou mají výši hono­rá­ře. Samotný scé­nář je asi nej­vět­ším plu­sem, pro­to­že zde nena­jde­me moc nud­ných pasá­ží, nebo narych­lo zale­pe­ných děr. Jedná se o špa­něl­skou psy­cho jízdu se vším všu­dy. Od začát­ku totiž přes­ně netu­ší­me co bude násle­do­vat v dal­ší scé­ně a kaž­dý Héctorův krok roz­ví­ří dal­ší smršť podiv­ných udá­los­tí, kte­ré kolem pří­bě­hu výří, jako tor­ná­da poblíž ame­ric­kých bře­hů.

Nic však netr­vá věč­ně a tak i my se brzy dozví­me, že za vším je něja­ký háček. Cestování časem totiž nikdy nepro­běh­ne bez nena­dá­lých kom­pli­ka­cí a tak i náš hrdi­na zaži­je per­né chví­le. Brzy mu totiž dojde, že se nepře­ne­sl do budouc­nos­ti, ale minu­los­ti. Jaké je pak jeho hrůz­né zjiš­tě­ní, když uvi­dí z dál­ky sám sebe, kterak pro­vá­dí přes­ně to samé jako nedáv­no dělal on. Jenže co má udě­lat, aby se všech­no vrá­ti­lo do nor­má­lu a on nezů­stal uvěz­ně­ný v časo­vé smyč­ce? Režisér Nacho však není žád­ný tro­š­kař a tak se divá­ko­vi roz­ho­dl uká­zat celý pří­běh hned z něko­li­ka růz­ných úhlů pohle­du a doslo­va se mu poda­ři­lo ukuchtit oprav­du vyda­ře­ný guláš, kte­rý si bude­me muset sníst až do úpl­né­ho kon­ce.

Celý sní­mek totiž fun­gu­je, jako veli­ce dob­rá smě­si­ce nej­růz­něj­ších žánrů. Je zde do jis­té míry zastou­pe­no nejen sci-fi, pře­de­vším díky ces­to­vá­ní v čase, ale i dra­ma s pořád­nou dáv­kou mys­te­ri­óz­ní horo­ro­vé atmo­sfé­ry. Právě atmo­sfé­ra je zřej­mě tím nej­za­jí­ma­věj­ším co mě na tomhle fil­mu okouz­li­lo. Příběh je totiž zpr­vu zaha­len podiv­ným mlž­ným opa­rem, kte­rý se kaž­dou dal­ší minu­tou roz­plý­vá do ztra­ce­na a postup­ně kaž­dý dal­ší odha­le­ný kou­sek sklá­dač­ky do sebe per­fekt­ně zapa­dá. Rozhodně nejde o žád­nou bez­du­chou plá­ca­ni­nu, kte­rých exis­tu­je celá řada.

Možná budou někte­ří namí­tat, že moc stra­ši­del­ných scén tu neby­lo, ale musí být kaž­dý horo­ro­vý film jen o stra­chu, nási­lí, bru­ta­li­tě a hek­to­li­t­rech krve? Los Cronocrímenes fun­gu­jí i bez toho cel­kem na výbor­nou a navíc zde neby­lo potře­ba ani pou­ži­tí něja­kých pře­mrš­tě­ných vizu­ál­ních efek­tů. Ty jsou totiž mnoh­dy spí­še na ško­du a zde ani neby­li potře­ba. Přesto se zde dá najít něko­lik oprav­du vyda­ře­ných pasá­ží, při kte­rých by se dala napja­tá atmo­sfé­ra krá­jet. Tenhle film je jas­ným důka­zem, že i nová­ček doká­že nato­čit nad­prů­měr­ný film i s men­ším roz­poč­tem a mini­mem zku­še­nos­tí. Když se navíc obklo­pí­te dob­rý­mi her­ci, kte­ří své­mu řemeslu doce­la rozu­mí, máte z polo­vi­ny vyhrá­no. Pak už jen musí­te při­jít z nápa­dem, jak zaujmout divá­ky a to se zde vyda­ři­lo téměř bez pro­blé­mů. Španělská pro­duk­ce si mě zís­ká­vá stá­le víc a víc.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na statku - 100 %6. prosince 2016 Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na statku - 100 % Před deseti lety vydalo německé nakladatelství Esslinger in Thienemann-Eslinger Verlang GmbH sešit, určený pro předškoláky, který si kladl za cíl hravou formou trénovat jejich pozornost a […] Posted in Recenze knih
  • LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven26. července 2022 LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven Tuhle knihu "Lovci šifer. Bojovky na ven." od autora Lukáše Záleského si zamilují všichni, kdo propadli únikovým hrám a luštění nejrůznějších šifer a hlavolamů. Ale pozor! Svou složitostí […] Posted in Recenze knih
  • Mít pravdu...12. října 2013 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Domácí rady
  • CARS 26. prosince 2020 CARS 2 Pokud si rádi zahrajete odlehčenou a zábavnou verzi aut a ještě k tomu animovanou, tak Vám hru Cars 2 doporučuji. Od začátku Vás provází výukový mód, ve kterém jsou Vám dávány rady jak […] Posted in Retro games
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i kritikou […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil: Apocalypse (2004)22. listopadu 2017 Resident Evil: Apocalypse (2004) Raccoon City je zamořeno T-virem a Umbrella Corporation se rozhodne zamést všechny stopy. Proti jejich plánu je však razantně proti nejen hlavní hrdinka Alice, ale i hrstka dalších […] Posted in Horory
  • Robinsonův ostrov - 15. 2. 201723. února 2017 Robinsonův ostrov - 15. 2. 2017 10. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/A431BCqPLI8 Posted in Reality show
  • Nejlepší hudební alba roku 201820. ledna 2019 Nejlepší hudební alba roku 2018 Rok 2019 už nějaký ten pátek pobývá v našich kalendářích, což mimo jiné znamená, že je čas na už tradiční přehled toho nejlepšího, co se dle mé maličkosti urodilo na hudebním […] Posted in Hudební recenze
  • Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 201322. listopadu 2015 Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013 Se zavřenými kukadly se někdy skutečně žije lépe, ale o tom tento španělský snímek režiséra Trueba není. Modří možná už tuší, že se jedná o narážku na text populární písně Beatles […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47454 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71951 KB. | 13.04.2024 - 07:25:41