Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů

Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů

7
7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U fil­mu není David Fincher žád­ný nová­ček, po pre­mi­é­ře jeho fil­mo­vé­ho debu­tu „Vetřelec 3“ bylo jas­ně vidět jakým smě­rem se Fincher vydá do své­ho reži­sér­ské­ho živo­ta.

https://web.archive.org/web/20041120224008im_/http:/www.filmy4you.info/sedm/sedm.jpg SEDM, nejen­že se jed­ná o jeden z mála dob­ře pře­lo­že­ných názvu (orig.SEVEN), ale sedm má i pří­mou spo­ji­tost s filmem.Sedm hříchů kte­ré jsou pro­ti boží­mu při­ká­zá­ní (smil­stvo, pýcha, hamiž­nost), jen jeden nábo­žen­ský fana­tik je všech­ny veli­ce tvr­dě trestá.Už po prv­ní vraž­dě kdy ubo­hý tlouš­tík po něko­li­ka­ti hodi­no­vé žra­ni­ci zemřel nechut­nou smr­tí, jeho žalu­dek pře­pl­ně­ný jíd­lem byl pak rozkopán.Detektivové Mills (Brad Pitt) a Somerset (Morgan Freeman) na podivu.neuběhne mno­ho času a stej­ní poli­cis­té jsou při­vo­lá­ny k dal­ší vraž­dě, nej­lep­ší práv­ník ve měs­tě je mrtev a z bři­cha si musel odříz­nout lib­ru masa aby tím vyvá­žil svou hříš­nou hamižnost.Každá dal­ší vraž­da sym­bo­li­zu­je hří­chy kte­ré jsou pro­ti božím při­ká­zá­ním a kaž­dá vraž­da je také vždy hor­ší a pro­pra­co­va­něj­ší.

https://web.archive.org/web/20041120224008im_/http:/www.filmy4you.info/sedm/sedm1.jpg Scénárista Andrew Kevin Walker pře­de­vším chtěl aby se divák podi­vo­val nad jeho geni­a­li­tou, film doslo­va oplý­vá per­fekt­ně skry­tý­mi návaz­nost­mi a pře­de­vším sečtě­lý poli­cis­ta Somerset jim postup­ně při­chá­zí na kloub a odkrý­vá tak i identi­tu šíle­né­ho maso­vé­ho vra­ha. Film je oprav­du pro­pra­co­va­ný a doslo­va i přes jeho mor­bid­nost jsem si ho oblíbil.Fanatický vrah dokon­ce i chce aby se na něj za čas při­šlo a na mís­tech svých bru­tál­ních činů nechá­vá ne až zase tak jas­né stopy.Kameraman Dharius Khondji při natá­če­ní pou­žil k mate­ri­á­lů zvlášt­ní che­mi­ká­lii díky kte­ré film a všech­ny jeho zábě­ry mají tako­vý zla­ta­vý odstín.

https://web.archive.org/web/20041120224008im_/http:/www.filmy4you.info/sedm/sedm4.jpg K podi­vu zůstá­vá napří­klad to že poli­cis­ti stá­le pou­ží­va­jí pří­ruč­ní bater­ky mís­to toho aby si napří­klad roz­sví­ti­li vyná­lez jenž se v dneš­ní době nazý­vá prostě:žárovka nebo si jen leh­kým pohy­bem ruky roz­dě­la­li žaluzie.Baterky jsou pou­ží­vá­ny snad u všech pro­sto­ro­vých vražd tak­že film je vlast­ně tako­vý tem­něj­ší (i dějo­vě) a pokud vámhttps://web.archive.org/web/20041120224008im_/http:/www.filmy4you.info/sedm/sedm5.jpg to nedo­jde tak se bude­te mor­do­vat aby jste si bar­vy pěk­ně dola­di­li, nebu­de vám to k niče­mu plat­né (dělal jsem to tak dlou­ho že jsem potom téměř nic neviděl).David Fincher si pro svůj dru­hý film vybral oprav­du dob­ře, scé­nář geni­ál­ní­ho A.K.Walkera („Ospalá díra“,„Hra“) kte­rý stá­le rych­le­ji dobý­vá Hollywood a na vědo­mí ho vzal i šíle­nec Tim Burton,herecké obsa­ze­ní zde „obsa­dil“ Brat Pitt kte­rý nejen že dob­ře zvlá­dá roli psy­chic­ky labil­ní­ho člo­vě­ka („12 Opic“) , ale dob­ře se i ori­en­tu­je v roli člo­vě­ka jenž se se svo­jí man­žel­kou (Gwynet Paltrow) pro­bí­rá otáz­ky tipu zda-li by bylo dob­ré při­vést dítě do tak zka­že­né­ho svě­ta (věř­te že je zkažený).Mills (Pitt) je týpek co prá­vě dostu­do­val a jis­té vyšet­řo­va­cí meto­dy Somerseta mu ješ­tě nejsou jas­né (např. někte­ré kni­hy v knihov­nách jsou ozna­če­né, a pokud si někdo tako­vou kni­hu vypůj­čí FBI to zjis­tí od té doby u nich má záznam, přes­ně tako­vý tip kni­hy je „Sedm hříchů pro­ti boží­mu přikázání“-Mills tyto infor­ma­ce zís­ká od jed­no „maňa­se“ a tím se dostá­vá až k vra­ho­vy (Kevin Spacey)).Morgan Freeman (O něco podob­ný „Sběratel polib­ků“) je ostří­le­ný poli­cej­ní vlk, jen pár dní mu zbý­vá do pen­ze ale roz­hod­ne se nezku­še­né­mu Millsovi pomoci.Kevin Spacey i nadá­le hra­je roli zápo­rá­ka („Obvyklí pode­zře­li“), ve fil­mu si téměř neza­hra­je ale i s vyho­le­nou hla­vou je letoš­ní Oscarový lau­re­át sym­pa­tic­ký a kdy­by snad věděl že člo­věk jeho typu je šíle­ný maso­vý vrah, věř­te nevěř­te já bych tomu nevě­řil.


Podívejte se na hodnocení Sedm na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Kristina

Autor recen­ze by si po sobě měl své člán­ky číst. Tohle půso­bí jako splá­ca­ni­na špat­né­ho pře­kla­du a sna­hy o vlast­ní tvor­bu.

Stanislav

Autor člán­ku by se patr­ně kre­a­ti­vi­tou rád při­blí­žil auto­ro­vi scé­ná­ře zmi­ňo­va­né­ho fil­mu. Ovšem vět­né kon­struk­ce typu „Kameraman Dharius Khondji při natá­če­ní pou­žil k mate­ri­á­lů zvlášt­ní che­mi­ká­lii díky kte­ré film a všech­ny jeho zábě­ry mají tako­vý zla­ta­vý odstín“ nebo „K podi­vu zůstá­vá napří­klad to že poli­cis­ti stá­le pou­ží­va­jí pří­ruč­ní bater­ky mís­to toho aby si napří­klad roz­sví­ti­li vyná­lez jenž se v dneš­ní době nazý­vá prostě:žárovka nebo si jen leh­kým pohy­bem ruky roz­dě­la­li žalu­zie“ odka­zu­jí spíš k rezer­vám ve schop­nos­ti dát dohro­ma­dy pros­tou čes­kou větu.

Tomáš

Ten pra­vo­pis je váž­ně straš­ný - chy­bě­jí­cí čárky,řada překlepů,by jste,se dostá­vá až k vra­ho­vy =) apod.Divím se Seznamu,že si na svou hlav­ní strán­ku vklá­dá tyto odkazy.Film Sedm mám moc rád,ale tohle je fakt hrůza.Na pon­děl­ní mluv­ni­ci u osmá­ků nám to poslou­ží jako skvě­lý pra­cov­ní mate­ri­ál =).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13334 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72492 KB. | 19.05.2024 - 07:51:19