Kritiky.cz > Horory > Crow: Wicked Prayer, The (2005)

Crow: Wicked Prayer, The (2005)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to dílu měli vrá­nu zastře­lit hned na začát­ku a ušet­ři­li by nás té hrů­zy!

Začátek fil­mu je o věz­ni jmé­nem Luc, kte­ré­mu se poda­ří utéct z věze­ní. Je šéfem sata­nis­tic­ké­ho gan­gu, kte­rý si říká Čtyři jezd­ci Apokalypsy. Luc chce pomo­cí ritu­ál­ní­ho obřa­du zís­kat démo­nic­kou sílu samot­né­ho Satana. K tomu potře­bu­jí dva mla­dé lidi jako své obě­ti. Jimmy Cuervo a jeho pří­tel­ky­ně mají tu smůlu, že se dosta­li do blíz­kos­ti těch­to šílen­ců. Jsou obě­to­vá­ni. Jenže nesmí chy­bět mystic­ká vrá­na a tak opět při­ve­de zblou­di­lou duši Jimmyho zpět k živo­tu. Jimmy se tak vydá­vá na ces­tu pomsty, musí se posta­vit Lucovi a jeho par­tě a zabrá­nit, aby vůd­ce ban­dy zís­kal démo­nic­kou sílu. Opět se obje­ví vše­li­ja­ké nástra­hy, pěk­ná dív­ka a mno­ho zvra­tů (tedy to si mys­le­li jen samot­ní scé­náris­té…).

Český název: Vrána 4: Pekelný kněz
Režie: Lance Mungia
Rok výro­by: 2005
Délka: 99 min
Země: USA
Hrají:
Edward Furlong…(Jimmy Cuervo)
David Boreanaz…(Luc Crash)
Tara Reid….(Lola Byrne)
Danny Trejo…(Harold)
Yuji Okumoto…(Pestilence)

…a dal­ší
Mnohdy se říká, že zby­teč­ně moc pokra­čo­vá­ní ubli­žu­je původ­ní­mu nápa­du (fil­mu) a zapo­mí­ná se, o čem byla vlast­ně původ­ní myš­len­ka. No a tady to pla­tí sto­ná­sob­ně. Toto čtvr­té pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho sním­ku The Crow je zby­teč­ným a mar­ným poku­sem jak vydě­lat pení­ze svým stvo­ři­te­lům. Je to jeden z nej­hor­ších fil­mů jaké jsem kdy viděl a upřím­ně litu­ji vyho­ze­ných peněz za jeho nákup.
Lance Mungia nato­čil jen jeden film, kte­rý doká­že zaujmout a to Six-String Samurai. Vránu 4 však totál­ně zpac­kal a to napros­to ve všech smě­rech. Hrozný scé­nář, špat­ný výběr her­ců, no a hlav­ně žád­ná atmo­sfé­ra, kte­rá by se ale­spoň na oko při­blí­ži­la před­cho­zím dílům a opro­ti skvě­lé­mu prv­ní­mu dílu zde pře­vlá­dá napros­tý cha­os. V ori­gi­ná­lu tvo­ři­la atmo­sfé­ra a skvě­lý výkon Brandona Lee osu úspě­chu, kte­rá vydě­la­la ast­ro­no­mic­kou část­ku. Tento díl si nevy­dě­lal však ani na své nákla­dy. 

V hlav­ní roli se obje­vil Edward Furlong (Kult háko­vé­ho kří­že, Intermedio), kte­rý neje­nom že před­ve­dl otřes­ný výkon, ale i jeho make-up a oble­če­ní bylo leda tak k smí­chu, pro­to­že vypa­dat jak žen­ská. Absolutně nechá­pu jeho výběr, pro­to­že sem se vůbec neho­dil. Roli zápo­rá­ka dostal David Boreanaz, kte­rý před­ve­dl sice prů­měr­ný výkon, ale roz­hod­ně ho mám rad­ši v seri­á­lu Buffy. V dal­ších rolích se obje­vi­li tře­ba Denis Hopper, Tara Reid, Macy Gray nebo Danny Trejo, kte­rý před­ve­dl dost šíle­ný tanec.

Hudbu slo­žil Jamie Christopherson a byla to prá­vě ona co bylo nej­lep­ším prv­kem v tom­to jinak otřes­ném fil­mu. Jeho hudeb­ní pod­text jste moh­li sly­šet i ve fil­mu Boa vs. Python. Nejhorší díl této série, kte­rý neměl být nikdy nato­čen. Je otřes­ný sko­ro ve všech smě­rech a Brandon Lee se musí otá­čet v hro­bě. Pokud kri­ti­zo­va­li divá­ci dru­hý díl, tak po tom­to ho muse­li vzít s rados­tí na milost. Nezachránila to ani Tara Reid a Danny Trejo měl zůstat radě­ji u Desperáda. 

Hodnocení:
Dávám tomu­to fil­mu 20%, a to jen z milos­ti a díky hud­bě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45442 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71511 KB. | 24.06.2024 - 16:16:58