Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zoolander No. 2 [20%]

Zoolander No. 2 [20%]

rp tumblr nz0aieXboa1um6k8oo9 r1 1280.jpg
rp tumblr nz0aieXboa1um6k8oo9 r1 1280.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Kultovní kome­die Zoolander se po letech dis­ku­zí koneč­ně dočka­la pokra­čo­vá­ní, pat­náct let po prv­ním díle. To vstou­pi­lo ten­to čtvr­tek do kin a mód­ní iko­na Derek Zoolaner se v něm sna­ží navá­zat přes­ně tam, kde před mno­ha lety skon­čil. Jenže doba se mění a mění se i neza­mě­ni­tel­ný tupec a jeho par­ta kama­rá­dů. Dokázala navá­zat tato nová kome­die, kte­rá ve čtvr­tek vstou­pi­la do čes­kých a slo­ven­ských kin, přes­ně tam, kde skon­či­la jed­nič­ka nebo se jed­ná o zou­fa­lou sna­hu vymá­mit z divá­ků pení­ze na zákla­dě znač­ky, kte­rá už je dáv­no z módy?



Derek Zoolander (Ben Stiller) už dáv­no není tou super­hvězdou v oblas­ti módy, jakou byl před lety. Patnáct let po udá­los­tech prv­ní­ho dílu, žije ten­to býva­lý model v ústra­ní v Severním New Jersey, neboť díky svým činům při­šel jak o své­ho syna, tak o svo­jí man­žel­ku Matildu (Christine Taylor) , kte­rou usmr­ti­la vrch­ní část budo­vy, kte­rou navr­hl. Všem nadě­jím však ješ­tě není konec. Derekovi se totiž naský­tá mož­nost zís­kat své­ho syna po letech zpět ve for­mě návra­tu na mód­ní mola pro nej­no­věj­ší kolek­ci návr­há­ře Dona Atariho (Kyle Mooney). Má to ale háček… 
Je neu­vě­ři­tel­ně těž­ké psát o dru­hém Zoolanderovi. Možná pro­to, ten­to člá­nek čekal na pub­li­ka­ci hned něko­lik dní. Osobně pat­řím mezi fanouš­ky prv­ní­ho dílu, neboť podob­ně uho­ze­nou a při­tom stá­le zábav­nou a nápa­di­tou kome­dii by člo­věk pohle­dal jen těž­ko. I na toto pokra­čo­vá­ní jsem se veli­ce těšil už dlou­hých pár let, kdy se spe­ku­lo­va­lo, jest­li tedy bude nebo ne. A teď, když je výsled­ný pro­dukt za mnou, mám jen veli­ce smí­še­né poci­ty. Zoolander No. 2 je totiž kolosál­ní prů­ser.

Je to až para­dox­ní, když se podí­vá­te, že vše důle­ži­té a potřeb­né ve fil­mu je. Nicméně to co vše­mu tomu podrá­ží nohy je způ­sob, jak s jed­not­li­vý­mi prv­ky tvůr­ci zachá­zí. Ben Stiller sice stá­le doká­že před­vést ono­ho odpá­le­né­ho mode­la s inte­li­gen­cí pta­čí­ho zobu, nicmé­ně někte­ré jeho momen­ty jsou tak násil­ně pro­dlu­žo­vá­ny, až z toho bolí oči. O ostat­ních ani nemluvě. Jistě, čekat, že se budou cho­vat jako pade­sát­ní­ci by bylo asi naiv­ní, nicmé­ně někte­ré z momen­tů v tom­to fil­mu by nezvlá­dl pro­dat ani původ­ní Derek, natož jeho o deká­du a půl star­ší vari­an­ta. Hlavní ovšem je, že sní­mek ten­to­krát hlav­ně padá na scé­ná­ři, kte­rý nejen že ope­ru­je s pří­liš mno­ha posta­va­mi, kte­ré ale záro­veň nedo­stá­va­jí téměř žád­ný pro­stor, nezvlá­dá odvy­prá­vět základ­ní prv­ky pří­bě­hu a co pře­de­vším, nedr­ží úpl­ně pohro­ma­dě. Jistě, prv­ní díl na tom v tomhle ohle­du byl podob­ně, nicmé­ně ony ske­če v rám­ci fil­mu fun­go­va­ly a celý film měl hla­vu a patu. Zde to napro­ti tomu vypa­dá, jako by něko­mu došly pení­ze a sna­žil se za kaž­dou cenou vytřís­kat to ztra­ce­né kouz­lo, kte­ré tam kdy­si bylo. A když se to nepo­ved­lo, začal násil­ně recyklo­vat ale­spoň ty čás­ti, kde to tro­chu šlo.

Ve výsled­ku tak vzni­kl ten­to film, kte­rý veš­ke­ré své dob­ré momen­ty tak moc násil­ně pro­tě­žu­je něko­li­krát za sní­mek, že zni­čí i zárod­ky dob­rých vti­pů, na úkor nuce­nos­ti, laci­nos­ti a i na pomě­ry série šíle­né pře­pá­le­nos­ti. Nevyužitá hlav­ní zápor­ná posta­va v podá­ní Kirsten Wiig, podiv­ně polo­vi­ča­tý návrat návr­há­ře Mugatu v podá­ní Willa Ferrella a spous­ta cameo rolí, to vše nefun­gu­je úpl­ně tak jak by mělo.  Naopak, mís­ty vás to donu­tí pře­mýš­let nad tím, proč vlast­ně popr­vé vše fun­go­va­lo a nyní nefun­gu­je zho­la nic. Když se k tomu navíc při­dá hro­ma­da za čáru neko­rekt­ních postav, jakou je tře­ba role Benedicta Cumberbatche (Ne, že bych zrov­na já byl poli­tic­ky korekt­ní, nicmé­ně tohle při­šlo moc i mě, tak si to pře­ber­te), díky kte­ré toho­to her­ce nechci v násle­du­jí­cích měsí­cích vidět v ničem. Zkrátka ona paro­die, humor­né pod­tex­ty a naiv­ní nad­sáz­ka, se kte­rou ope­ro­val prv­ní díl a zamí­chal ji do nápa­di­té­ho a odpo­čin­ko­vé­ho fil­mu, je tady pře­tvo­řen ve smr­tel­nou křeč ze sna­hy poba­vit divá­ka za kaž­dou cenu.

Bohužel ani ten­to­krát neza­chrá­ní film jeho vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Dovolil bych si dokon­ce tvr­dit, že z režij­ní­ho port­fo­lia Bena Stillera se jed­ná o jed­no­znač­ně nej­slab­ší režii. Ony základ­ní chy­by ve výpra­vě se zkrát­ka nepro­mí­jí, když se opa­ku­jí něko­li­krát během fil­mu. Film zkrát­ka nedr­ží pohro­ma­dě, tříští se na jed­not­li­vé poku­sy o humor, kte­ré čas­to kon­čí tra­gic­ky. A ty tři nebo čty­ři vylo­že­ně dob­ré vtíp­ky v celém fil­mu to neza­chrá­ní.

Zoolander No. 2 je bohu­žel špat­ný film. Osobně se jej dokon­ce nebo­jím ozna­čit za své nej­vět­ší zkla­má­ní v kině a svůj nej­hor­ší záži­tek z kino pro­jek­ce ve svém živo­tě (jako člo­věk kte­rý absol­vo­val i kle­no­ty typu Sídliskový sen to už o něčem vypo­ví­dá). Tohle je onen pří­pad fil­mu, kdy je to tak špat­né, že už to ani není vtip­né. Ben Stiller při­ve­dl do kin mrz­ké pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die, kte­ré dělá špat­ně všech­no to, díky čemu byla jed­nič­ka a stá­le je tou fajn odde­cho­vou kome­dií, kte­rá baví. Násilně posklá­dá­no do hro­ma­dy, nuce­né a s mini­mem prv­ků, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly exis­ten­ci toho­to nevy­da­ře­né­ho poku­su. Pokud máte prv­ní díl ale­spoň tro­chu rádi, tomu­to kle­no­tu se vyhně­te.    

Zoolander No. 2 je ukáz­ko­vým pří­kla­dem k tomu, jak neto­čit pokr­čo­vá­ní. Adaptace snad všech mož­ných nešva­rů, kte­ré v Hollywoodu adap­tu­jí seque­ly k úspěš­ným fil­mům doká­za­la z naiv­ně odde­cho­vé podí­va­né udě­lat umě­lou, pře­hna­ně nuce­nou a nesmír­ně pře­pá­le­nou podí­va­nou i na pomě­ry této série. Ben Stiller se sice i jako herec i jako reži­sér může sna­žit sebe­víc, ty základ­ní sta­veb­ní kame­ny mu tam ale chy­bí a těch mno­ho chyb v prů­bě­hu fil­mu neza­chrá­ní ani ty tři nebo čty­ři vylo­že­né dob­ré či humor­né momen­ty. Tohle zkrát­ka nefun­gu­je. Bohužel budu muset pro­jek­ci toho­to fil­mu ozna­čit za jeden z nej­hor­ších zážit­ků, kte­ré jsem v kině zažil. A to jsem pro­sím byl na skvos­tu jmé­nem Sídliskový sen. 

                Koktejl

75% Nucenost

25% Bída 

Zoolander No. 2
(Zoolander 2)
Komedie
USA, 2016, 102 min

Režie: Ben Stiller
Scénář: Justin Theroux, Ben Stiller, Nicholas Stoller, John Hamburg
Kamera: Daniel Mindel
Hudba: Theodore Shapiro
Hrají: Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson, Will Ferrell, Olivia Munn, Christine Taylor, Kristen Wiig, Benedict Cumberbatch, Justin Theroux, Macaulay Culkin, Justin Bieber, Kim Kardashian West, Ariana Grande, Billy Zane, Demi Lovato, Madalina Diana Ghenea, Fred Armisen, Kanye West, Lewis Hamilton, Lenny Kravitz, Aly Mang, Sparrowhawk, Kyle Mooney, Cyrus Arnold
Kostýmy: Leesa Evans

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 18.02.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 18.02.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 12.02.2016 Paramount Pictures

http://www.csfd.cz/film/277628-zoolander-no-2/
http://www.imdb.com/title/tt1608290/


Podívejte se na hodnocení Zoolander No. 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68099 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72080 KB. | 13.04.2024 - 08:17:10