Kritiky.cz > Horory > Dead Calm (1989)

Dead Calm (1989)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skvělý aus­tral­ský film, kte­rý si nenech­te ujít!

Manželé John a Rae se vzpa­ma­to­vá­va­jí z tra­gic­ké ztrá­ty jejich malé­ho syna, kte­rý zemřel při auto­ha­vá­rii. Rozhodnou se tro­chu si pro­čis­tit hla­vu a tak vyrá­že­jí na plav­bu po moři na své jachtě jen oni dva a jejich roz­to­mi­lý pes. Ze začát­ku si výlet uží­va­jí a hlav­ně k sobě hle­da­jí i ces­tu, kte­rá by ztvr­di­la jejich man­žel­ství. Jednoho dne uvi­dí v moři bez­vlád­né muž­ské tělo. Vytáhnou ho na palu­bu. Když při­jde muž k sobě, před­sta­ví se jim jako Hughie a řek­ne, že si vyjel se svý­mi přá­te­li na lodi po moři, ale všich­ni se otrá­vi­li jíd­lem a on je jedi­ný, kdo pře­žil. John je dob­rák od kos­ti a tak vyra­zí na malém člu­nu obhléd­nout loď Orpheus. Jakmile vyle­ze na palu­bu lodi změ­ní se Hughie z milé­ho chláp­ka na nemi­lo­srd­né­ho psy­cho­pa­ta. Unese jach­tu i Rae a zane­chá Johna na opuš­tě­né a poma­lu se potá­pě­jí­cí lodi upro­střed klid­né­ho moře. Začíná tak Johnův boj o holý život i Raein boj s psy­cho­pa­tem, kte­rý vás upou­tá na hodi­nu a půl k vašim obra­zov­kám.

Český název: Úplné bez­vět­ří
Režie: Phillip Noyce
Rok výro­by: 1989
Délka: 95 min
Země: Austrálie / USA

Hrají:
Nicole Kidman ... ( Rae Ingram)
Sam Neill ... ( John Ingram)
Billy Zane ... ( Hughie Warriner)
...a dal­ší

Film je nato­če­ný pod­le kniž­ní před­lo­hy Charlese Williamse (1963). Režisérem je Australan Phillip Noyce, kte­rý měl v té době na kon­tě jen pár nezná­mých fil­mů. Tento sní­mek se stal jeho star­tov­ním koněm v jeho dnes již vel­mi úspěš­né kari­é­ře. Mezi jeho díla pat­ří Patriot Games, Sliver, The Bone Collector.

Pouze s malým roz­poč­tem, tře­mi her­ci a dvě­mi loď­mi se mu poda­řil nato­čil veli­ce úspěš­ný thriller, kte­rý v té době oble­těl doslo­va celý svět. Vsadil na osvěd­če­né téma tís­ně a boje s psy­cho­pa­tem. Jednoduchý scé­nář a hlav­ně herec­ký talent byli tím hlav­ním pří­sli­bem pro úspěch.

Děj je roz­dě­le­ný do dvou linií, z nichž obě jsou vel­mi zají­ma­vé a výbor­ně se stří­da­jí v zaujmu­tí divá­ka. První z nich se týká man­že­la uvěz­ně­né­ho na potá­pě­jí­cí se lodi, kte­rá skrý­vá děsi­vé tajem­ství i množ­ství pře­ká­žek, kte­ré ho brz­dí od osvo­bo­ze­ní jeho ženy. Ano a ta dru­há se týká prá­vě jeho ženy a psy­cho­pa­ta. Boj těch­to dvou na malin­ké jachtě pat­ří ke zla­té­mu hře­bu toho­to fil­mu. Rae nám uká­že co všech­no je ochot­ná udě­lat pro svo­bo­du a hlav­ně pro man­že­la. Výkony všech třech her­ců jsou na vyso­ké úrov­ni a sám nemůžu říct, kdo z nich byl nej­lep­ší. Musím pochvá­lit reži­sé­rův výběr, pro­to­že dnes už si nedo­ká­žu před­sta­vit film bez jed­no­ho z těch­to skvě­lých her­ců.

Sam Neill: snad kaž­dý ho zná z fil­mů Jurský park, Even Horizon, Piano. Nicole Kidman: tuto hereč­ku netře­ba pří­liš před­sta­vo­vat, pro­to­že snad v kaž­dém fil­mu ve kte­rém hrá­la byly její výko­ny napros­to per­fekt­ní (The Others, The Invasion). Roli psy­cho­pa­ta zahrál skvě­le Billy Zane, kte­rý v tom­to fil­mu před­ve­dl jeden ze svých život­ních výko­nů. Jinak si zahrál ve fil­mech (Titanic, Demon Knight, Vlad).

Jde o skvě­lý thriller, kte­rý by vám neměl chy­bět ve vaší sbír­ce. Psychologický boj třech lidí, kte­rý je dopro­vá­zen skvě­lou hud­bou Graema Revella. Určitě si nenech­te ujít!!!

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39085 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71974 KB. | 21.04.2024 - 20:08:58