Kritiky.cz > Horory > Pod (2015)

Pod (2015)

rp Pod 2015.jpg
rp Pod 2015.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se doo­prav­dy skrý­vá ve skle­pě dušev­ně nemoc­né­ho sou­ro­zen­ce? A je sku­teč­ně psy­chic­ky naru­še­ný, nebo celou dobu mlu­vil prav­du…?

Ed poprosí svou sest­ru Lylu, aby s ním odje­la zkon­t­ro­lo­vat jejich bra­t­ra Martina, kte­rý byd­lí v jejich rod­ném domě u jeze­ra. Po návra­tu z armá­dy má Martin psy­chic­ké pro­blémy a žád­ná léč­ba neza­bra­la. Sourozenci jej mají za schi­zofre­ni­ka, kte­rý něko­li­krát neú­spěš­ně pod­stou­pil léčbu na psy­chi­atrii. Martin vždy tvr­dil, že na něm armá­da děla­la něja­ké taj­né poku­sy a nyní jim poslal záhad­ný vzkaz, že koneč­ně našel důka­zy o „jejich exis­ten­ci“. Po jejich pří­jez­du se jen utvr­dí v tom, že bra­tr není dušev­ně v pořád­ku. Všude binec, psy­chic­ky nesta­bil­ní Martin se je sna­ží pře­svěd­čit, že ve skle­pě drží „něco“ a sna­ží se je varo­vat, před obrov­ským nebez­pe­čím, ale oni vše poklá­da­jí za výplo­dy jeho fan­tasie. Kdyby jen tuši­li, jak šered­ně se mýlí…Režie: Mickey Keating

Rok výro­by: 2015

Délka: 78 min

Země: USA

 

Hrají:

Dean Cates...(Ed)

Lauren Ashley Carter...(Lyla)

Brian Morvant...(Martin)

Larry Fessenden...(Smith)

...a dal­ší


Tento kou­sek mi už dlou­ho ležel na dis­ku (no ostat­ně jako dal­ší hro­ma­da fil­mů), ale koneč­ně při­šla na něj řada při náhod­ném výbě­ru a já můžu jen kon­sta­to­vat, že jde sku­teč­ně o zají­ma­vý počin (to však nezna­me­ná, že by to byla něja­ká neza­po­me­nu­tel­ná pec­ka). Během sle­do­vá­ní jsem pořád­ně nevě­děl, co si o tom všem mám mys­let. Vážně mu tak hra­ba­lo, nebo za vším bylo něco mno­hem zlo­věst­něj­ší­ho? Režisér nás doce­la dlou­ho nechal tápat a tak nějak spo­lé­hal na divá­ko­vu fan­ta­zii. Což bylo samo­zřej­mě jen a jen dob­ře.

 

Trojice sou­ro­zen­ců nepa­t­ři­la a doza­jis­ta ani pat­řit nebu­de mezi vel­ké oblí­ben­ce pro vět­ši­nu divá­ků. Zatímco Ed byl ješ­tě jakž­takž sne­si­tel­ný, ti zby­lí dva…Lyla pole­ze vět­ši­ně lidí na ner­vy svou uřva­nos­tí a nepří­liš vel­kou inte­li­gen­cí, ale za to Martin – jo tak to byl dob­rý psy­cho­pat a magor. Alespoň jsem si to vět­ši­nu děje mys­lel. Brian Morvant podal exce­lent­ní výkon a ať nikdo netvr­dí, že na něčem nejel. Buď na dro­gách, nebo chlas­tu. Čekal jsem, co se z toho nako­nec vyklu­be a ono se v tom skle­pe­ní váž­ně cosi vyklu­ba­lo…

 

Cosi co sice nemě­lo zrov­na okouz­lu­jí­cí visáž, ale svůj účel to spl­ni­lo. Vládní expe­ri­ment nebo mimo­zem­ský tvor? Jo tak to se nech­te pře­kva­pit. V závě­ru se na scé­ně obje­ví i sta­rý zná­mý Larry Fessenden. Tento film nám nabíd­ne něko­lik vskut­ku pove­de­ných momen­tů, atmo­sfé­ra rov­něž není špat­ná, ke kon­ci se i při­tvr­dí, ale jako celek to pros­tě v mých očích i tak byl spíš jen prů­měr­ný kou­sek. Neskutečně mi lez­la na ner­vy ta uřva­ná krá­va.


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65186 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72218 KB. | 18.05.2024 - 08:31:39