Kritiky.cz > Horory > Dead Heat (1988)

Dead Heat (1988)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na vykrá­dá­ní kle­not­nic­tví je nej­lep­ší, když si oži­ví­te něja­kou tu mrt­vo­lu!

Detektivové z Los Angeles Roger a Doug nyní řeší zapekli­tý pří­pad vylou­pe­ní něko­li­ka bank a kle­not­nic­tví. Zrovna pro­bí­há dal­ší lou­pež a poli­cis­tům se poda­ří obklí­čit kle­not­nic­tví z něhož poslé­ze vyjdou dva pode­zře­lí a strh­ne se pře­střel­ka. Oba zlo­dě­ji jsou něko­li­krát váž­ně postře­le­ni, ale zne­škod­nit se je poda­ří až po doce­la dlou­hé době. Na pitev­ně pak detek­ti­vo­vé dosta­nou veli­ce zne­po­ko­ju­jí­cí infor­ma­ce, že oba mrt­ví zlo­dě­ji již měli být dáv­no mrt­ví, pro­to­že už jed­nou zemře­li. Stopa je dove­de až do fir­my Dante Farmaceuticals, kte­rá si nedáv­no poří­di­la doce­la vel­ké množ­ství veli­ce zvlášt­ní lát­ky, kte­rá byla nale­ze­na v těle mrtvých zlo­dě­jů. Při pro­hlíd­ce zaří­ze­ní jsou oba detek­ti­vo­vé napa­de­ni podiv­ným stvo­ře­ním a Roger nako­nec umí­rá. Jeho zdr­ce­ný kole­ga Doug a dok­tor­ka Rebbecka nalez­nou v budo­vě podiv­né zaří­ze­ní, kte­ré doká­že při­vést mrt­vé zpět k živo­tu. Díky tomu se jim poda­ří Rogera zno­vu oži­vit a oba par­ťá­ci jsou roz­hod­nu­ti odha­lit všech­ny, jenž sto­jí v poza­dí všech lou­pe­ží. Roger na to má však jen dva­náct hodin, než se jeho těles­ná schrán­ka začne roz­pa­dat.

Český název: Smrtelné hor­ko
Režie: Mark Goldblatt
Rok výro­by: 1988
Délka: 86 min
Země: USA

Hrají:
Treat Williams ... (Roger Mortis)
Joe Piscopo ... (Doug Bigelow)
Lindsay Frost ... (Randi James)
Darren McGavin ... (Dr. Ernest McNab)
Vincent Price ... (Arthur P. Loudermilk)
... a dal­ší

Tahle scifi-hororová kome­die si během své život­nos­ti zís­ka­la celou řadu pří­z­niv­ců, ale i odpůr­ců. Na svě­do­mí jej má Mark Goldblatt, kte­rý se povět­ši­nu živo­ta motá oko­lo fil­mo­vé bran­že, ale tohle byl jeho prv­ní celo­ve­čer­ní film v reži­sér­ském křes­le. Přesto se mu poda­ři­lo doce­la dob­ře smí­sit humor­né scén­ky s lehce mra­zi­vou atmo­sfé­rou. Začátek fil­mu se nesl ve spí­še akč­ním duchu, kdy vzdu­chem líta­ly kul­ky osto­šest, a dva maní­ci v mas­kách kosí hro­ma­du poli­cis­tů. Na scé­nu pak vplu­jí jako dvě laň­ky oba hlav­ní hrdi­no­vé a rázem je o zába­vu posta­rá­no.

Tak jako ve vět­ši­ně ame­ric­kých fil­mech i zde tvo­ří dvo­ji­ci dva par­ťá­ci, kte­ří jsou odliš­ní jako noc a den. Zatímco jeden se sna­ží být milý a vět­ši­nu kon­flik­tů řešit v kli­du, ten dru­hý si hra­je na toho zlé­ho a přes­to doká­že občas ze svých úst vypus­tit neza­po­me­nu­tel­nou hláš­ku. Tvůrcům se ten­to­krát poda­ři­lo dát dohro­ma­dy oprav­du dobrou dvo­ji­ci her­ců, jak Treat Williams, tak i Joe Piscopo před­ved­li doce­la sluš­né výko­ny a bylo vidět, že je jejich prá­ce nesku­teč­ně baví. To samo­zřej­mě oce­ni­li i divá­ci, kte­ří si tuhle dvoj­ku oblí­bi­li.

O něco hor­ší to už bylo s kva­li­tou scé­ná­ře, kte­rý nám nabí­dl kro­mě něko­li­ka solid­ních scén i něko­lik koň­ských dávek nudy a absur­di­ty. Děj byl totiž mís­ty hod­ně nevy­rov­na­ný a někdy až nesku­teč­ně nud­ný. Zvláště pak ke kon­ci fil­mu. Ubylo totiž humor­ných momen­tů, hláš­ky už neby­ly tak účin­né a na samot­ných scé­nách bylo vidět, že jsou mís­ty hod­ně odflák­nu­té a plné nelo­gic­kých prv­ků. Samozřejmě tu však byla i spous­ta hod­ně dob­rých momen­tů, kte­ré sto­jí za to vidět. Především pak scé­na s oživlý­mi zví­řa­ty, kte­rá se tvůr­cům nesku­teč­ně poved­la. Alespoň už teď vím, že nebu­du cho­dit do asij­ských bis­ter na jíd­lo.

Dokonce i pro­mě­na jed­no­ho z detek­ti­vů v oživlou mrt­vo­lu se uká­za­la jako dob­rý tah. Williams byl coby zom­bie oprav­du půso­bi­vý a i díky mas­ké­rům před­ve­dl úcty­hod­ný výkon. V této fázi už jeho kole­ga začal mír­ně pro­hrá­vat na body, pro­to­že jeho hláš­ky už tak směš­né neby­ly. Na závěr se musím při­znat, že jsem si tepr­ve při nábě­hu závě­reč­ných titu­lek vši­ml, že zde hra­je i sám vel­ký Vincent Price. Já jsem ho ve fil­mu vůbec na prv­ní pokus nepo­znal a to tenhle chla­pík pat­ří mezi moje oblí­ben­ce.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92630 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72203 KB. | 21.05.2024 - 21:15:58