Kritiky.cz > Recenze knih > Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy

Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy

za zviratky na farmu
za zviratky na farmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete poznat život na far­mě, jak to na ní vlast­ně cho­dí? Máte rádi zví­řát­ka? Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou výpra­vu a dozvě­dět se mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat žijí­cích na far­mě? Marcela Kotová je autor­kou novin­ky za zví­řát­ky na far­mu, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book. 

Děti se s paní uči­tel­kou vypra­vi­ly na výlet na far­mu Kozodoj u řeky Rolavy. Farmářka Pavlínka a její syn Matěj jim uká­zal mno­ho zví­řá­tek a pově­děl jim, jak se zví­řát­ka jme­nu­jí, co mají rádi dob­ré­ho a jak se vlast­ně jme­nu­jí mláďát­ka od růz­ných zví­řat. Děti vidě­ly husu, pra­se divo­ké i domá­cí, lamu, koně, kro­ca­ny, kočič­ky, kohou­ta a sle­pi­ce, kače­ny, pštro­se, krá­líč­ky, kra­vič­ky, oslí­ky, kozy a oveč­ky. Užily si tak moc krás­né dopo­led­ne. Farmářka Pavlínka si pro ně nako­nec nachys­ta­la pře­kva­pe­ní. Jaké? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně se nebu­de­te nudit. Na kon­ci kni­hy jsou také oma­lo­ván­ky zví­řá­tek, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat. Na kon­ci kaž­dé krát­ké kapi­to­ly jsou otáz­ky, díky kte­rým si ově­ří­te, zda jste dob­ře poslou­cha­li a vše si zapa­ma­to­va­li, dále také bás­nič­ka, pís­nič­ka nebo hra týka­jí­cí se far­my či jed­not­li­vých zví­řá­tek.

Víte jaké zají­ma­vos­ti se zde může­te dozvě­dět? Co se vyrá­bí z pra­se­čích ště­tin, co mohou děti nosit zví­řát­kům na far­mu, co děla­jí lamy, když se háda­jí, co se dělá z ovčí­ho kožíš­ku a kte­ré zví­řát­ko pli­ve a mno­ho dal­ších infor­ma­cí.

Kniha Za zví­řát­ky na far­mu je napros­to netra­dič­ní a krás­ná kni­ha o živo­tě na far­mě. Doporučila bych jí všem milov­ní­kům zví­řat, začí­na­jí­cím čte­ná­řům, před­ško­lá­kům a uči­tel­kám mateř­ských škol. Najdou v ní totiž mno­ho zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí, kte­ré se budou hodit. Moc mě zau­ja­lo pro­po­je­ní krát­ké­ho pří­bě­hu s kon­t­rol­ní­mi otáz­ka­mi, boha­tě ilu­stro­va­ná kni­ha i vel­ké množ­ství vědo­mos­tí, kte­ré dospě­lí a dět­ští čte­ná­ři mohou díky této novin­ky zís­kat. Myslím si, že na našem kniž­ním trhu chy­bě­la podob­ná pub­li­ka­ce, kte­rá má vše, co kni­ha Za zví­řát­ky na far­mu. Rozhodně tuto kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských, také základ­ních škol pro výu­ku prvou­ky.

Výhodou této kni­hy jsou legrač­ní ilu­stra­ce Michala Sušiny, krát­ké tex­ty s otáz­ka­mi, ale pře­de­vším to, že v kni­ze najde­te přes­né pojme­no­vá­ní zví­řá­tek a jejich mláďá­tek, v jejíchž pojme­no­vá­ní mnoh­dy chy­bu­jí i někte­ří dospě­lá­ci. Děti si to ani neu­vě­do­mu­jí a nená­sil­nou for­mou si osvo­jí základ­ní vědo­mos­ti o zví­řa­tech žijí­cích na far­mě či ven­ko­vě.

Ukázka z kni­hy:

Farma Kozodoj

V údo­líč­ku far­ma sto­jí,

Kozodoj se jme­nu­je.

Zloduch, ten tu neob­sto­jí,

štěs­tí s lás­kou nám kra­lu­je.

 

Čerstvý vzduch a vůně lesa,

pro zví­řát­ka svě­ta ráj.

Farmářům jen srd­ce ple­sá,

s lás­kou se vždy posta­raj.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Michal Sušina

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-2573-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65840 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72308 KB. | 23.05.2024 - 14:22:16