Kritiky.cz > Horory > DNA (1997)

DNA (1997)

rp DNA.jpg
rp DNA.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pod­prů­měr­ná vykrá­dač­ka zná­mých fil­mů, kte­rou sta­čí vidět jed­nou a pak už po ní ani pes neštěk­ne.

Vědec Wessinger dora­zí do sever­ní­ho Bornea, aby zde kon­tak­to­val dok­to­ra Mattleyho, kte­rý před časem obje­vil v pra­le­se vzác­né­ho brou­ka, z jehož enzy­mů by se dal vytvo­řit nový lék. Jenomže ten neměl dosta­teč­né vyba­ve­ní a zku­še­nos­ti, aby svůj objev zre­a­li­zo­val. Oba se spo­leč­ně s domo­rod­ci vydá­va­jí do jes­ky­ně hlu­bo­ko v džun­g­li, ale když dora­zí na mís­to Wessinger všech­ny až na Ashe postří­lí a zmi­zí. O dva roky poz­dě­ji navští­ví dok­to­ra Mattleyho agent­ka CIA, kte­rá jej poprosí o pomoc. Wessinger totiž doká­zal za pomo­ci enzy­mů oži­vit krve­lač­né­ho netvo­ra Balacaua – mimo­zem­ské­ho tvo­ra z domo­ro­dých legend. Je potře­ba ho zasta­vit dřív, než ho pro­dá jako bio­lo­gic­kou zbraň… 

Český název: DNA - Stvoření netvo­ra
Režie: William Mesa
Rok výro­by: 1997
Délka: 105. min
Země: USA / Filipíny
Hrají:
Mark Dacascos …………………(Dr. Ash Mattley)
Jürgen Prochnow ………………..(Dr. Carl Wessinger)
Robin McKee              ……………………(Claire Sommers)
Tom Taus …………………………(Matzu)
Roger Aaron Brown ……………….(Loren Azenfeld)
…a dal­ší

Céčkové sci­fi horo­ry vět­ši­nou za moc nesto­jí a ani ten­to pří­růs­tek není žád­nou výjim­kou. Samotný námět sice moc ori­gi­na­li­ty nepo­bral, ale za urči­tých okol­nos­tí se z toho pře­ce jenom dalo nato­čit něco poži­va­tel­né­ho. To by se toho musel ovšem ujmout něja­ký zku­še­něj­ší reži­sér a pře­de­vším her­ci by muse­li podat ale­spoň tro­chu uvě­ři­tel­né výko­ny. Neznám výši jejich hono­rá­řů, ale urči­tě to neby­la žád­ná slá­va. Usuzuji dle kva­li­ty spe­ci­ál­ních efek­tů, kte­rá byla oprav­du pod­prů­měr­ná. Jelikož tvůr­ci čer­pa­li inspi­ra­ci z něko­li­ka fil­mů najed­nou (Alien, Predátor, atd…) vzni­kl z toho jaký­si miš­maš, u jehož sle­do­vá­ní neví­te, zda se máte smát, nebo si jen nevě­říc­ně zaťu­kat na čelo. Několik názna­ků o vytvo­ře­ní napě­tí tu sice bylo, ale pou­ze ve chví­lích, kdy se ze tmy vyno­řil onen mix Vetřelce a Predátora a něko­ho koneč­ně sejmul. Naneštěstí se vět­ši­na fil­mu toči­la oko­lo při­hlouplých dia­lo­gů a pobí­há­ní z mís­ta na mís­to. No a závě­reč­ný sou­boj v lese ala Predátor by svou kva­li­tou doká­zal zne­chu­tit i samot­né­ho Arnieho. Jediným štěs­tím toho­to paskvi­lu je fakt, že je nato­če­ných ješ­tě něko­lik dale­ko hor­ších fil­mů.
Ne všech­ny fil­my s „vypůj­če­ným“ obsa­hem musí být vylo­že­ně špat­né – zvláš­tě pokud jde o paro­die, ale již samot­né vykrá­dá­ní odpu­zu­je divá­ky a ten­to krok čas­to hod­ně ovliv­ňu­je nega­tiv­ní hod­no­ce­ní. Jenže ke kýže­né­mu (ale­spoň čás­teč­né­mu) úspě­chu je potře­ba divá­ka nabu­dit ale­spoň něja­kou pořád­nou por­cí (hlá­šek, kon­struk­tiv­ních mor­dů, atd…). Místo toho jsme měli mož­nost sle­do­vat jakési špat­né vari­e­té brou­ka s tvá­ří Aliena a schop­nos­tí zne­vi­di­tel­nit se Predátora. Ten navíc moc inte­li­gen­ce svých dru­hů nepo­bral a vět­ši­na obě­tí mu stej­ně ute­če. 

Díky tomu atmo­sfé­ra povět­ši­nu času dost stag­no­va­la, napě­tí se dosta­vo­va­lo jen po kap­kách a ten vřís­ka­jí­cí malý par­chant ne a ne chcíp­nout. Když k tomu vše­mu při­po­čí­tám nepří­liš kva­lit­ní čes­ký dabing, pro­to­že tuto chu­ťov­ku jsem měl tu čest vidět v TV, bylo jas­né, že jsem ten­to film viděl napo­sle­dy. Jak Mark Dacascos, tak Jürgen Prochnow zahrá­li už mno­hem lépe a tak jedi­né na co si mož­ná časem vzpo­me­nu při zmín­ce na DNA, bude těch něko­lik pěk­ných zábě­rů na kra­ji­nu a čer­noch s časo­va­čem. 

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34795 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72042 KB. | 21.04.2024 - 19:28:51