Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem!

Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem!

FC1
FC1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se blí­ží pre­mi­é­ra nej­no­věj­ší­ho Far Cry, nesmí­me zapo­me­nout na zakla­da­te­le celé hry. Na prv­ní Far Cry. V roce 2004 vyšla pře­lo­mo­vá gra­fic­ká hra, kte­rá neni­či­la gra­fic­ké kar­ty, ale spí­še si, jako prv­ní hru, hrá­či uží­va­li celý vol­ný ost­rov, kte­rý mohl hráč bez pro­blé­mů pro­chá­zet v rám­ci pří­bě­hu.  Byla to prv­ní hra s oprav­du funkč­ním ote­vře­ným svě­tem.

Příběh je tro­chu kom­pli­ko­va­ný, nejdří­ve se jed­ná o záchra­nu osob mezi nepřá­te­li a během ces­ty k finá­le se setká­vá­me s agre­siv­ní­mi mimo­zemš­ťa­ny. Prostě jde o záchra­nu svě­ta.

Jednoduchý prů­chod hrou, v prv­ní oso­bě, je pro­tkán mno­ha in game scé­ná­mi, ve kte­rých se dozví­dá­te mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí o pří­bě­hu. Cesta k finá­le je stras­tipl­ná, zabí­jí­te tisí­ce vojá­ků, tisí­ce mimo­zemš­ťa­nů, až se dosta­ne­te k cíli.

K plu­su prv­ní hry Far Cry je to, že i na nej­leh­čí obtíž­nost je dost těž­ká, nesmí­te dělat chy­by, stát na špat­ném mís­tě a nehý­bat se. Případně se musí­te vyhý­bat pře­střel­kám a čekat, až vojá­ci, mimo­zemš­ťa­né špat­ně zare­a­gu­jí. Špatný krok v rám­ci obra­ny nebo pří­bě­hu je ohod­no­cen vel­kým úbyt­kem živo­ta, pří­pad­ně rov­nou smr­tí.

Hra je také tak nasta­ve­ná dob­ře v rám­ci save poin­tů, před kaž­dým důle­ži­tým střet­nu­tím, pře­střel­kou je auto­ma­tic­ký save, kte­rý vám umož­ní, po smr­ti, najít lep­ší ces­tu pro zdo­lá­ní nepřá­tel. Na roz­díl o jiných her, v rám­ci hry (bez modů) nelze hru uklá­dat ruč­ně.

Nesmíme zapo­me­nout i na zapo­me­nu­tý bonus všech her. Ve hře, v době vydá­ní, je i češ­ti­na, a to nejen v titul­kách, ale i dabin­gu. Pro ty, kte­ří si hru kou­pí teď v 20. letech, lze si češ­ti­nu stáh­nout i na inter­ne­tu.

Je to prv­ní hra s ote­vře­ným svě­tem, ote­vře­la vel­ký fran­ší­zing, kdy po nic moc Far Cry 2, zno­vu obje­vi­la sku­teč­ný ote­vře­ný svět ve Far Cry 3. Postupně si tvůr­ci svo­jí Far Cry hru vylep­šo­va­li, postup­ně naba­lo­va­li dal­ší funkč­ní prv­ky, vysí­la­cí věže, vylep­šo­vá­ní zbra­ní, sbí­rá­ní bylin… až ten­to rok v září vyjde Far Cry č. 6.


Foto: Crytek Studios & Ubisoft


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55659 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72552 KB. | 19.05.2024 - 07:27:50