Kritiky.cz > Horory > House of 9 (2005)

House of 9 (2005)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pojde si zahrát hru o pět mili­o­nů. Jediné, co musí­te udě­lat, je pře­žít ostat­ní!

Setkáváme se s fil­mem, kte­rý na jed­né stra­ně při­po­mí­ná rea­li­ty show Vyvolení, Big Brother a na dru­hé SAW nebo The Cube. Zřejmě se tvůr­ci inspi­ro­va­li od vše­ho tro­chu, ale žád­né skry­té pas­ti nebo sex ve vířiv­ce neče­kej­te. Tento film je posta­ve­ný hlav­ně na lid­ské psy­chi­ce, sebe­o­vlá­dá­ní, cham­ti­vos­ti a zjiš­tě­ním, kam až jste ochot­ni zajít.

Český název: 9 hrá­čů se smr­tí
Režie: Steven R. Monroe
Rok výro­by: 2005
Délka: 85 min
Země: Velká Británie / Francie / Německo / Rumunsko

Hrají:
Dennis Hopper ... (Father Duffy)
Kelly Brook ... (Lea)
Hippolyte Girardot ... ( Francis)
Susie Amy ... (Claire Leevy)
Morven Christie ... (Shona)
Peter Capaldi ... (Max Roy)
Ashley Walters ... (Al B)
Raffaello Degruttola ... (Jay)
Julienne Davis ... (Cynthia)
...a dal­ší

Na začát­ku jsme svěd­ky toho, jak námi blí­že nezná­mé posta­vy jsou uná­še­ny nezná­mým pacha­te­lem. Brzy je čeká pro­bu­ze­ní v dob­ře vyba­ve­ném domě, ve kte­rém nejsou žád­ná okna a jedi­né dve­ře jsou z masiv­ní­ho kovu. Když se posta­vy sejdou v jídeln, spus­tí se z mik­ro­fo­nu tajem­ný hlas, kte­rý jim řek­ne, že jsou nedob­ro­vol­ný­mi akté­ry jeho hry. Můžou v domě pobý­vat jak dlou­ho chtě­jí, ale pře­žít může jen jeden a ten jako odmě­nu dosta­ne 5 000 000 dola­rů. Kdo pře­ži­je a jakým způ­so­bem zabi­je ostat­ní, nechá zce­la na nich. Jen je upo­zor­ní, že jinak než spl­ně­ním úko­lu se ven nedo­sta­nou. Dům je totiž moni­to­ro­ván 75 kame­ra­mi a nespoč­tem mik­ro­fó­nů.

Ze začát­ku se jim to zdá jako špat­ný vtip, ale po prů­zku­mu domu zjis­tí, že ven se oprav­du nedá dostat. Sice se o něco poku­sí, ale je to mar­né. Než nasta­ne prv­ní noc, tak se mají mož­nost kněz Duffy, poli­cis­ta Jay, taneč­ni­ce Lea, tenist­ka Claire, feťač­ka Shona, oděv­ní návr­hář Max, muzi­kant Al B a man­žel­ský pár Cynthia a Francis lépe poznat. Na dru­hý den si udě­la­jí za zou­fal­ství men­ší par­ty, kdy alko­hol teče plným prou­dem a vše se zavr­ší nešťast­nou náho­dou a smr­tí jed­no­ho z nových oby­va­tel. Nastane zma­tek a najed­nou je všem jas­né, o co se tu hra­je. Začíná tak boj o samot­né pře­ži­tí a zabi­tí ostat­ních, aby prá­vě on byl tím vítě­zem. Kamarádství jde stra­nou – odmě­na je vel­mi láka­vá, tak proč se tro­chu nepo­za­bí­jet.

Režisér Monroe má na svém kon­tě pár fil­mů, ale vesměs jde o veli­ce špat­né díla. House of 9 je asi beze­spo­ru zatím jeho nej­lep­ším fil­mem. Vsadil na vyzkou­še­né téma, kdy je sku­pi­na lidí uza­vře­na v něja­ké míst­nos­ti a musí bojo­vat o holé živo­ty. Mezi jeho zná­měj­ší fil­my pat­ří It Waits, kte­rý byl cel­kem pro­pa­dák.

Filmů o zavře­ní lidí a násled­né­ho vyvraž­ďo­vá­ní zná­me něko­lik. Vesměs jde vždy jen o laci­né kopie původ­ní Kostky nebo SAW. Zde nám sice neby­lo uká­zá­no moc nové­ho, ale ten­to film byl pojat tro­chu jinak. Nemusí být vždy jen důmy­sl­né pas­ti nebo vyme­ze­ný čas na zvlád­nu­tí úko­lu, tady se pros­tě pou­ži­jí vlast­ní ruce nebo kusy vyba­ve­ní domu.

To co film udě­la­lo zají­ma­vým, nejsou ani tak herec­ké výko­ny nebo efek­ty, ale hud­ba. Ona samot­ná má kouz­lo si vás pod­ma­nit a vtáh­nout do děje. Pomalu se stup­ňu­je, mění ryt­mus, kdy od kla­vír­ní hud­by pře­jde v tvrd­ší rock. Nejvíc byla pou­ži­ta v mís­tech, kde se zrych­lo­val děj nebo byly pasá­že, kde se jen pilo nebo jed­lo. Za hud­bu bych dal 1- kdy­bych byl ve ško­le. Nakonec mě potě­šil i ote­vře­ný konec a dou­fám, že bude pokra­čo­vá­ní.

Hlavní role se nedá v tom­to sním­ku určit, pro­to­že všech­ny posta­vy byly stej­ně důle­ži­té. Některé si zahrá­ly krat­ší dobu než ostat­ní, ale způ­so­bi­ly vět­ší roz­ruch než ti, kte­ří zůsta­li až do kon­ce. Roli klid­né­ho kně­ze si zahrál Dennis Hopper, kte­rý před­ve­dl opět jeden ze svých lep­ších výko­nů. Vidět jste ho moh­li např. ve fil­mech Waterworld, Americano nebo ‚Memory. Tichou taneč­ni­ci Leu si zahrá­la model­ka a hereč­ka Kelly Brook, kte­rou nej­spíš bude­te znát z fil­mu Deuce Bigalow: Evropský striptér nebo seri­á­lu Smallville.

Hodnocení:
Film je urči­tě zají­ma­vý a sto­jí za podí­vá­ní. Myslím si, že nebu­de­te lito­vat. Rozhodně ale nepo­čí­tej­te s vel­kým množ­stvím krve, léta­jí­cích kon­če­tin nebo zálud­ný­mi past­mi. Nejvíc na tom­to fil­mu bude­te obdi­vo­vat hud­bu a posled­ní půl­ho­di­na je nej­lep­ší z celé­ho fil­mu. Hlavně za tyto dvě nej­vět­ší pozi­ti­va dávám 60%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nekonečné veřejko22. září 2020 Nekonečné veřejko Posted in Komiks
  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […] Posted in Články
  • Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?18. června 2019 Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa? Brianna byla kdysi dávno nepřítel číslo jedna. Avšak to bylo vzájemné. Ovšem to se změnilo a Brianna se stala kamarádkou pro ostatní děvčata. Zrovna nyní se k ní přiřítila Taylor. […] Posted in Recenze knih
  • A Writer's Odysse (2021)12. dubna 2021 A Writer's Odysse (2021) Fantasy medieval verze Pána Prstenů!Splněný sen fanoušků her, fantasy, pořádné akce, ale na své si dojde i fanda originálních a skvělých příběhů, tohle je nářez jak svině!Dark Souls, […] Posted in Krátké recenze
  • Saw 6 - Šest díl ještě dal naději na to, že by se série mohla vrhnout zajímavým směrem.14. dubna 2021 Saw 6 - Šest díl ještě dal naději na to, že by se série mohla vrhnout zajímavým směrem. Pomalu se blížíme do finále, alespoň toho, které je zatím platné. Sedmý díl je před námi, ale lze očekávat, že tahle série ještě své úplně poslední slovo neřekla. A já se docela těším na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Film roku 201724. listopadu 2017 Film roku 2017 Od 27.11.2017 bude pro fanoušky filmů připravena nová anketa filmu 2017. Bude na výběr mezi 16 filmů. 12 z každého měsíce. Dva filmy výběru  redakce. A poslední dva filmy výběr […] Posted in Film roku 2017
  • Prometheus [70%]9. června 2012 Prometheus [70%] Prometheus http://www.csfd.cz/film/290958-prometheus/ http://www.imdb.com/title/tt1446714/ Nevhodný mládeži do 12 let V kinech ČR od: 07.06.2012 Bontonfilm V kinech SR od: […] Posted in Filmové recenze
  • Umělkyně s velkým srdcem28. července 2022 Umělkyně s velkým srdcem Umělkyně s velkým srdcem, i tak by se dala nazvat tanečnice, zpěvačka a herečka Josephine Bakerová. Narodila se v St. Louis roku 1906 a nevyrůstala ve snadné době. Pocházela z velmi […] Posted in Recenze knih
  • Na dotek - Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek - Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně […] Posted in Filmové recenze
  • Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech19. září 2017 Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně realizuje udílení cen Český lev, doporučila film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy na nominaci na Oscara v kategorii nejlepší […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,69881 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71552 KB. | 18.06.2024 - 11:25:32