Kritiky.cz > Horory > Dracula 2000 (2000)

Dracula 2000 (2000)

rp Dracula 2000 28200029.jpeg
rp Dracula 2000 28200029.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo je ve sku­teč­nos­ti Dracula? Je oprav­du mno­hem star­ší, než si dopo­sud lidi mys­le­li?

Vážený obchod­ník Van Helsing vlast­ní obchod se vzác­ný­mi sta­ro­žit­nost­mi, kte­rý se jed­no­ho dne roz­hod­ne vylou­pit sku­pi­na zlo­dě­jů. Ta spo­lu­pra­cu­je s jeho sekre­tář­kou Solinou a díky tomu se jim poda­ří přelstít bez­peč­nost­ní pro­gram tre­zo­ru. K jejich pře­kva­pe­ní v něm však nena­lez­nou žád­né zla­to, šper­ky či umě­lec­ká díla, ale vchod do pod­zem­ní kryp­ty, kte­rá ukrý­vá zape­če­tě­nou stří­br­nou rakev, chrá­ně­nou smr­tí­cím obran­ným sys­té­mem. Tu se jim poda­ří ukrást a uprch­nou leta­dlem. Během letu se jim poda­ří rakev otevřít a pro­bu­dí tak zlo, kte­ré zde spa­lo víc jak sto let. Následně leta­dlo hava­ru­je neda­le­ko New Orleans. A tam také vedou kro­ky Van Helsinga a jeho pomoc­ní­ka Simona. V zape­če­tě­né rakvi byl totiž řadu let držen samot­ný Dracula, díky jehož krvi fil­tro­va­né přes pija­vi­ce doká­zal tak dlou­ho pře­žít i Van Helsing, hle­da­jíc způ­sob, jak vlád­ce upí­rů zabít. Ten je nyní na svo­bo­dě a jeho cílem se stá­vá Van Helsingova dce­ra Mary, kte­rá nemá ani tuše­ní, kdo je ve sku­teč­nos­ti její otec a co jí samot­nou spo­ju­je i s Draculou, tedy kro­mě děsi­vých noč­ních můr…Režie: Patrick Lussier

Rok výro­by: 2000

Délka: 99 min

Země: USA

 

Hrají:

Gerard Butler...(Dracula)

Justine Waddell...(Mary Heller-Van Helsing)

Jonny Lee Miller...(Simon Sheppard)

Christopher Plummer…( Matthew/Abraham Van Helsing)

Jennifer Esposito...(Solina)

Colleen Ann Fitzpatrick...(Lucy)

...a dal­ší


Dracula je řadu let věc­ným téma­tem pro spous­tu fil­ma­řů, nicmé­ně oprav­do­vé úspě­chy sla­vil pře­de­vším ve star­ších fil­mech (za dob Lugosiho, Christophera Leeho, ale tře­ba i Franka Langelly). Většina těch novo­do­bých upí­řích kous­ků (ve vět­ši­ně z nich ani o Drákulu nejde) za moc nesto­jí a kopí­ru­jí jeden dru­hé­ho. Patrick Lussier to ris­kl a při­šel s vlast­ním nápa­dem, jak z toho­to téma­tu vytřís­kat co mož­ná nej­ví­ce. Měl k dis­po­zi­ci i doce­la sluš­ný roz­po­čet (54 mili­o­nů dola­rů), něko­lik dob­rých a zná­mých her­ců, přes­to moc vel­ký úspěch nesla­vil. Mohla za to samo­zřej­mě i ona odliš­nost a fan­tasie samot­ných tvůr­ců – kte­ří se dle mého necha­li až moc unést, při­tom zas až tolik kva­lit­ní podí­va­né nám nena­bíd­li.

 

Poněkud akč­něj­ší úvod urči­tě nebyl na ško­du, přes­to­že všich­ni tak nějak tuši­li, co že se skrý­vá v zape­če­tě­né stří­br­né rakvi. Drákulův nástup na scé­nu nebyl zas až tak mar­ný, jeho před­sta­vi­tel Gerard Butler měl i doce­la cha­risma, nicmé­ně potom se to zača­lo celé spí­še zvr­há­vat v jakousi upí­ří paro­dii. Van Helsing, pija­vi­ce, Drákulova krev, spo­je­ní s Ježíšem a Jidášem – no tvůr­čí fan­ta­zie nemá hra­nic, nicmé­ně tady už to tro­chu pře­hna­li. Ono by mi ani neva­di­lo to jejich tvr­ze­ní, že kní­že Vlad byl vlast­ně jen jed­ním z jeho jmen a Dracula je mno­hem ale mno­hem star­ší, jenomže sta­rý dob­rý Van Helsing je moc brzy odkli­zen ze scé­ny a zby­teč­ně moc pro­sto­ru tu dostá­vá jeho neši­kov­ný pomoc­ník Simon a dce­ra Mary. Škoda, že jí nehrá­la pohled­ná Jennifer Esposito, to bych si to užil urči­tě mno­hem více.  

 

Kromě hro­ma­dy klišé však nemůžu tvůr­cům upřít ani fakt, že se jim poved­lo „zplo­dit“ i něko­lik sluš­ných pasá­ží s dobrou atmo­sfé­rou a cel­kem dob­rý­mi spe­ci­ál­ní­mi efek­ty. Jen ško­da, že jich neby­lo mno­hem více, pro­to­že tako­vé pas­ti v kryp­tě – jo to bylo pokou­ká­ní. Nicméně jsem doce­la pře­kva­pe­ný, že se reži­sér Patrick Lussier násled­ně roz­ho­dl nato­čit i dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní. Protože zas až tako­vá pec­ka to váž­ně neby­la. A jak jsem měl mož­nost vidět, tak oba dal­ší díly šli s kva­li­tou ješ­tě dolů.

 

Přivřu-li oko, jsem ochot­ný dán tomu­to fil­mu ale­spoň prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Dracula 2000 totiž není zas až tak úpl­nou ztrá­tou času. Několik svět­lej­ších momen­tů by se tu urči­tě našlo a úvod je doce­la pove­de­ný.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44227 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71984 KB. | 25.04.2024 - 10:53:03