Kritiky.cz > Horory > Ferocious Planet (2011)

Ferocious Planet (2011)

rp Ferocious Planet 2011.jpg
rp Ferocious Planet 2011.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měli do alter­na­tiv­ní dimen­ze jen nahléd­nout, mís­to toho v ní skon­či­li a musí bojo­vat nejen o své živo­ty, ale pře­de­vším najít způ­sob, jak se vrá­tit zpát­ky…


Úspěšná věd­ky­ně Jillian při­chá­zí s revo­luč­ním obje­vem. Společně se svým týmem doká­za­la vytvo­řit zaří­ze­ní, kte­ré umož­ní nahléd­nout do alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru – jiných dimen­zí a hod­lá zís­kat dal­ší finan­ce, pro svůj pro­jekt. Během prv­ní pre­sen­ta­ce dokon­ce pozve i samot­né­ho sená­to­ra Crenshawa, ale něco se poka­zí a násled­ky budou pro všech­ny zúčast­ně­né v míst­nos­ti pří­mo kata­stro­fál­ní. Zařízení je totiž i s míst­nos­tí pře­ne­se do jiné dimen­ze podob­né té naší, jenomže ta je obyd­le­na řadou nebez­peč­ných nezná­mých tvo­rů a skrý­vá se zde i řada jiných nebez­pe­čí, na kte­ré neby­li při­pra­ve­ni. Jejich jedi­nou nadě­jí na pře­ži­tí je šéf ochran­ky plu­kov­ník Synn a jejich vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce. Mají však jen ome­ze­ný čas na opra­vu zaří­ze­ní než nebu­de z této dimen­ze mož­né se vrá­tit a míst­ní zdro­je jsou znač­ně ome­ze­né…České názvy: Druhá stra­na, Krvavá dimen­ze

Režie: Billy O’Brien

Rok výro­by: 2011

Délka: 88 min

Země: USA

Alternativní název: The Other Side

 

Hrají:

Joe Flanigan...(plukovník Sam Synn)

Dagmar Döring...(Dr. Jillian O’Hara)

Catherine Walker...(Dr. Karen Fast)

Michael Yare...(Rivers)

John Rhys-Davies...(senátor Jackson Crenshaw)

...a dal­ší


Máte rádi fil­my o ces­to­vá­ní časem napříč dimen­ze­mi a neva­dí vám níz­ko­roz­počto­vé sci-fi dob­ro­druž­né céč­ka, kte­ré koke­tu­jí i s horo­ro­vým žánrem? Pak jste tady na správ­né adre­se, nicmé­ně je potře­ba říci, že pří­liš val­né kva­li­ty ten­to kou­sek nepo­bral. I ten­to tele­viz­ní film je sou­čás­tí Maneater film Series, tak­že se dalo již dopře­du odhad­nout, co od toho může­me oče­ká­vat a nebýt zkla­má­ni. Samotný tvůr­čí nápad totiž není vylo­že­ně mar­ný, hor­ší už to bylo se samot­ným zpra­co­vá­ním.

 

Papundeklová míst­nost pří­liš důvě­ry­hod­nos­ti nepo­bra­la, stej­ně jako nepří­liš kva­lit­ní digi­tál­ní efek­ty. Samotní obří dino­sau­ří tvo­ro­vé moc pove­de­ní neby­li, ale ti mi ješ­tě tolik neva­di­li. Horší už to bylo s počí­ta­čo­vý­mi cákan­ci krve a rádo­by gore scé­na­mi – ty byly pří­mo na kata­stro­fál­ní úrov­ni i na Syfy  potaž­mo Maneater sérii a to jsem toho od nich viděl už oprav­du dost. Očekával bych, že v nověj­ší vár­ce fil­mů budou tri­ky na lep­ší úrov­ni, než u těch z obdo­bí 2007-2009, ale to byl omyl. Scénárista nám ale nabíd­ne i něko­lik vtip­ných momen­tů (mož­ná nechtě­ně), kte­ré tu hro­ma­du klišé udě­la­li ale­spoň tro­chu sne­si­tel­něj­ší.

 

Co se herec­kých výko­nů týče, tak to taky neby­la žád­ná slá­va. John Rhys-Davies coby sená­tor tu měl jen krát­ký štěk a tak vše pod­stat­né zby­lo na Joea Flanigana, kte­rý si neve­dl zas až tak špat­ně (co mu scé­nář a jeho posta­va dovo­li­li), no a Dagmar Döring mu zdat­ně sekun­do­va­la. Ostatní tu byli spíš do počtu, aby byl počet mrtvých uspo­ko­ju­jí­cí na dél­ku fil­mu (přes­to­že polo­vi­na postav zemře v prv­ní půl­ho­di­ně). Druhá stra­na (Ferocious Planet) tak vel­kou díru do svě­ta neu­dě­la­la, ale to se dalo oče­ká­vat. Škoda, že se toho necho­pil někdo zruč­něj­ší, nemu­se­lo to dopad­nout takhle. Jistý poten­ci­ál by se tu našel, ale zůstal nevy­u­žit. 


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33222 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72215 KB. | 21.05.2024 - 23:33:29