Kritiky.cz > Recenze knih > CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

CIGARETYYY
CIGARETYYY
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si to uvě­do­mu­je­me, či niko­liv, jsme kaž­dý den pro­ti své­mu pře­svěd­če­ní tla­če­ni a mani­pu­lo­vá­ni stát­ním sys­té­mem. 

Možná se na jed­nu stra­nu cítí­me svo­bod­ní, ale na stra­nu dru­hou jsme pev­ně seš­ně­ro­vá­ni nej­růz­něj­ší­mi pra­vi­dly, před­pi­sy, naří­ze­ní­mi a záko­ny. Je tohle stá­le demo­kra­cie? Jak moc je v tom­to pří­pa­dě popí­rá­na svo­bod­ná vol­ba kaž­dé­ho obča­na? V pře­ne­se­ném slo­va smys­lu, se ten­to zásad­ní pro­blém netý­ká pou­ze jen ciga­ret a kou­ře­ní, ale i nor­mál­ní­ho, běž­né­ho živo­ta….

V našem pří­bě­hu, stej­ně tak jako v reál­ném živo­tě, exis­tu­je zákaz kou­ře­ní na veřej­ných mís­tech a  restau­ra­cích. Ovšem zde navíc odpůr­ci kou­ře­ní boju­jí i za zpřís­ně­ní ome­ze­ní před hos­tin­ci a na zahrád­kách. 

Politické pře­káž­ky úpl­né­ho záka­zu kou­ře­ní na jakém­ko­li pro­stran­ství, včet­ně bal­ko­nů i sou­kro­mých zahrad byto­vých domů. Profesor vyjme­no­vá­val, u kte­rých minis­trů a poslan­ců s návrhem nara­zil, a spe­ku­lo­val o důvo­dech, za nimiž pod­le něj byly pení­ze. A to neje­nom pení­ze ply­nou­cí do stát­ní kasy ze spo­třeb­ní daně na ciga­re­ty, ale srov­na­tel­né sumy pum­po­va­né jinak a jinu­dy z mohut­né­ho zdro­je, kte­rým byly pří­jmy tabá­ko­vých kon­cer­nů.

Příběh je jakým­si varo­vá­ním, kam vše může zajít, pokud se do kou­ře­ní vlo­ží poli­ti­ka, moc, vliv a vidi­na zis­ků, a to vše i za cenu upí­rá­ní prá­va a svo­bo­dy kaž­dé­ho obča­na, nasto­le­ní cen­zu­ry, a v nepo­sled­ní řadě i mani­pu­la­ce s davy...

Hlavním hrdi­nou je Aleš Vyleťal, fil­mo­vý reži­sér věnu­jí­cí se pře­váž­ně reklam­ní tvor­bě a výro­bě reklam­ních šotů pro vel­mi význam­né kli­en­ty. Je mu něco přes čty­ři­cet, a je to typic­ký sta­rý mlá­de­nec. Pokud nepo­čí­tá­me jeho jedi­ný vel­ký úspěch v podo­bě Oscara ze stu­dent­ských let, tak si svůj život nechal doslo­va pro­klouz­nout mezi prs­ty. 

Reklamní spo­ty ho vůbec nena­pl­ňu­jí a rád by nato­čil film, kte­rý by mu zajis­til opět návrat na „fil­mo­vé“ výslu­ní. Již del­ší dobu pra­cu­je na roz­dě­la­ném fil­mu „Cigarety“, kte­rý ale díky nové­mu naří­ze­ní, cen­zu­ře a byro­kra­cii postrá­dá tak tro­chu smy­sl a pra­vou poin­tu. Co teď bude s jeho roz­dě­la­ným fil­mem s pří­znač­ným názvem „CIGARETY“? 

„Možná ho tak sku­teč­ně vní­ma­li. A tře­ba se teď šíři­lo, že už i v rekla­mě má to nej­lep­ší za sebou: bana­li­ta pro­de­je ho evi­dent­ně una­vu­je a vyprazd­ňu­je, zadá­ní kli­en­tů a oče­ká­vá­ní jejich cílo­vých sku­pin ho neza­jí­má. To vše umoc­ně­no Nandem a dal­ší­mi video boty. Robotizace rekla­my vytěs­ňu­je kre­a­tiv­ní výzvy.“

Ano, sly­ší­te správ­ně, fil­mo­vý prů­my­sl - tedy ale­spoň na strán­kách této kni­hy - vyvi­nul nový počí­ta­čo­vý pro­gram NANDO, kte­rý iden­ti­fi­ku­je a násled­ně nahra­zu­je ve fil­mu všech­ny ciga­re­ty a vše­chen ciga­re­to­vý dým. Týká se to nejen nových fil­mů, ale i těch sta­rých, kde „dob­ro­vol­ně a povin­ně“ mizí všech­ny zábě­ry na kuřá­ky, a to bez výjim­ky. 

Když to teď pro­že­ne­te Nandem, už to nic nesto­jí. Znáte to, vyhle­dá film kde­ko­li. I v počí­ta­či, kte­rý je off-line - v ope­rač­ním sys­té­mu mu zazvo­ní budí­ček a pra­cu­je. Po vyhle­dá­ní sám udě­lá úpra­vy. Nebojte, sáh­ne si do data­bá­ze, kde má tisí­ce ver­zí, jak ciga­re­tu nahra­dit jiným před­mě­tem, jiným ges­tem, pří­pad­ně jen vystřih­nout, pros­tě tak, aby to z umě­lec­ké­ho hle­dis­ka sní­mek nijak nepo­ško­di­lo.

Aleš Vyleťal, kro­mě svo­jí prá­ce u fil­mu a v rekla­mě, i dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s pro­ti­ku­řác­kou ligou. Každoročně bývá na kon­fe­ren­ci čest­ným hos­tem, kde se vyslo­vu­je k aktu­ál­ní­mu téma­tu a otáz­kám týka­jí­cích se tzv. „boje pro­ti kuřá­kům“. 

I letos tomu nemě­lo být jinak! Aleš se ale neu­dr­žel a sám od sebe spus­til, co si ve sku­teč­nos­ti o tom­to nesmy­sl­ném a zatvr­ze­lém boji pro­ti kuřá­kům mys­lí. To však ješ­tě netu­šil, jaké vody díky tomu­to skan­dál­ní­mu výstu­pu na kon­fe­ren­ci roz­ví­řil. Chtě nechtě se tak dáva­jí do pohy­bu věci a udá­los­ti, při kte­rých doslo­va půjde brzy o život....

CIGARETY

Shodou okol­nos­tí potká­vá své­ho býva­lé­ho spo­lu­žá­ka Berta z fil­mo­vé fakul­ty, kte­rý nyní pra­cu­je ve Filmovém archi­vu, a kte­rý pořá­dá fil­mo­vé veče­ry pro své nej­bliž­ší přá­te­lé, a to pro­mí­tá­ní sta­rých fil­mů na sta­rých pro­mí­tač­kách, tj. mimo dosah zálud­né­ho pro­gra­mu Nanda.

Možná prá­vě díky jed­no­mu tako­vé­mu neza­po­me­nu­tel­né­mu veče­ru se u Berta a Aleše zro­dí spo­leč­né nad­še­ní a tou­ha zachrá­nit film. Rozhodnou se spo­leč­ný­mi sila­mi uspo­řá­dat „Undergroundový fil­mo­vý fes­ti­val“, jehož hlav­ní myš­len­kou je pro­mí­tá­ní sta­rých fil­mů necen­zu­ro­va­ných Nandem, tj. v jejich původ­ní podo­bě, navíc dopl­ně­né před­náš­kou na téma „Cigarety ve fil­mu jako umě­lec­ký záměr“, kde se kon­krét­ně zamě­řu­jí na este­ti­ku kou­ře­ní a na umě­lec­ký pohled ciga­ret.

Jako by měl odér ciga­re­to­vé­ho dýmu růz­né odstí­ny. Ten nej­in­tim­něj­ší a nej­jem­něj­ší si pouš­tí­me k tělu, do těla, vde­chu­je­me jej a nechá­vá­me jej pro­nik­nout do krve, až se stá­vá naší sou­čás­tí...  Pak je tu ten dru­hý odstín, kte­rý má šedo­bí­lý závoj, vytvá­ří krouž­ky a gir­lan­dy kolem hla­vy, vine se nám vidi­tel­ně před oči­ma ve dvou polostí­nech. Kouř vydech­nu­tý z úst, fil­tro­va­ný a ochu­ce­ný. Mísí se s ost­rým dýmem a vychá­ze­jí­cí­mi pří­mo z hoří­cí ciga­re­ty. Pálí nás a voní. A pách­ne a obtě­žu­je. Jak koho, jak kdy….

Tímto roz­hod­nu­tím, aniž by to nějak tuši­li, vstou­pi­li na poměr­ně ten­ký led, a pokud nezač­nou našla­po­vat opa­tr­ně, půjde jim doslo­va o život. Ano, ten­to odváž­ný nápad, je záhy skrz vyš­ší moc po záslu­ze potres­tán a má hro­zi­vé dopa­dy na život dvou hlav­ních pořa­da­te­lů fes­ti­va­lu. 

Začíná se ode­hrá­vat tichá a nevi­di­tel­ná vál­ka na život a na smrt. Válka, kde je pře­dem znám vítěz a pora­že­ný, pro­to­že pokud máte vel­ký mocen­ský vliv, pení­ze, ovlá­dá­te media, tak vám doslo­va pat­ří celý svět,  a nic a nikdo vás nemů­že zasta­vit....

Takže dojde k tomu, co sice může vypa­dat tro­chu mor­bid­ně, ale je to vlast­ně logic­ké - ti, kte­ří zdra­ví poško­zu­jí, budou těmi samý­mi, kte­ří dáva­jí zdra­ví do pořád­ku. Když se za obo­jí pla­tí tomu samé­mu, vzni­ká doko­na­lá syner­gie. A proč se už koneč­ně neza­mys­let i nad tím, kam celý ten trend růz­ných elek­tro­nic­kých a tak­zva­ně zdra­vých ciga­ret míří? ....

„Cigarety“ jsou vel­mi dob­ře napsa­ným pří­bě­hem, jež se doslo­va čte sám od sebe. Pro své krát­ké a vel­mi úder­né kapi­to­ly si vás pod­ma­ní i pro spous­tu zají­ma­vých úvah a pod­ně­tů k zamyš­le­ní. Nevědomky vás donu­tí pře­mýš­let nejen o aktu­ál­ním téma­tu, ale i o tom, jak ten­ká může být hra­ni­ce mezi pomy­sl­nou fik­cí a reál­nou sku­teč­nos­tí.  

Já osob­ně si na této kni­ze nej­ví­ce cením toho, že při­ná­ší dost zásad­ní posel­ství, díky kte­ré­mu by mož­ná neby­lo nasna­dě pozmě­nit i své vlast­ní posto­je...

Hlavní myš­len­ka kni­hy je vel­mi sil­ná a nemě­la by zůstat bez povšim­nu­tí, tj.: „Kde kon­čí, a kde začí­ná svo­bo­da kaž­dé­ho člo­vě­ka?“

Autorovi Radku Stavělovi děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.

CIGARETYY

CIGARETY

Napsal: Radek Stavěl

Vydalo nakla­da­tel­ství Jiří Nosek - KLIKA

Praha 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 176

ISBN 978-80-88298-78-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
trackback

[…] Andrea Bátovská: CIGARETY. Příběh s vel­mi sil­nou a neza­po­me­nu­tel­nou myš­len­kou… […]

  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Úsvit – dlouhé stíny na konci Československa8. ledna 2024 Úsvit – dlouhé stíny na konci Československa Podzim roku 2023 bychom si měli pamatovat jako možná ten nejlepší podzim v české filmové historii. Proč? Především proto, že do kin zamířily hned tři české snímky, které si rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení20. prosince 2023 Zabijáci rozkvetlého měsíce – pomalu tažení Režisér Martin Scorsese patří k mým velkým oblíbencům. Vlastně je v režisérské branži asi tím úplně největším. Na jeho novinku, kterou realizoval pod hlavičkou Apple TV+, jsem se tedy […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25178 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71937 KB. | 29.02.2024 - 17:13:44