Kritiky.cz > Horory > Behemoth (2011)

Behemoth (2011)

rp Behemoth 2011.jpg
rp Behemoth 2011.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V hoře Mount Lincoln se skrý­vá něco mno­hem děsi­věj­ší­ho než jen hor­ká láva, popel a smr­tí­cí výpa­ry…

Hora Mount Lincoln majestát­ně se tyčí­cí nad malým měs­teč­kem Ascension se po něko­li­ka letech zno­vu pro­bou­zí k živo­tu. Jeho oby­va­te­lé jsou lehce ner­vóz­ní, ale pro­za­tím tomu nepři­klá­da­jí vět­ší váhu. Ne tak však Thomas Walsh, jenž se sta­ne svěd­kem podiv­né­ho úmr­tí jed­no­ho z jeho lidí během těž­by dře­va v lese a mla­dé seismo­lož­ky Emily, kte­rá při­je­la otře­sy stu­do­vat. Hora i blíz­ké oko­lí se otřá­sa­jí stá­le více a ze země doslo­va trys­ka­jí obla­ky oxi­du uhli­či­té­ho, jehož vdech­nu­tí je živo­tu nebez­peč­né. Thomasův otec (býva­lý pro­fe­sor) je mno­hý­mi pova­žo­ván za cvo­ka, pro­to­že tvr­dí, že za vším sto­jí pro­bu­ze­ní mýtic­ké­ho Behemotha, kte­rá má na Zemi roz­pou­tat hoto­vou apo­ka­ly­p­su. Nikdo mu nevě­ří, ovšem jen do doby, kdy se pře­svěd­čí o opa­ku…Český název: Behemot: Bestie z pod­ze­mí

Režie: W.D. Hogan

Rok výro­by: 2011

Délka: 90 min

Země: USA / Kanada

 

Hrají:

Ed Quinn...(Thomas Walsh)

Pascale Hutton...(Emily Allington)

Cindy Busby...(Grace Walsh)

William B. Davis...(William Walsh)

Jessica Parker Kennedy...(Zoe)

Ty Olsson...(Jack Murray)

...a dal­šíKdyby z toho­to fil­mu udě­la­li jeho tvůr­ci radě­ji jen kla­sic­ký níz­ko­roz­počto­vý kata­stro­fic­ký film, dopa­dl by v očích divá­ků mož­ná o tro­chu lépe. Bohužel aby spl­ni­li kvó­tu pro Maneater film Series, muse­li do něj zaim­po­no­vat i sci-fi horo­ro­vé prv­ky a tak na nás v něko­li­ka zábě­rech vykouk­ne z hory i obří mýtic­ký tvor, kte­rý má ovšem do Behemota z legend oprav­du dale­ko. Jeho pří­tom­nost tu byla dle mého napros­to zby­teč­ná – nevy­u­ži­tá a bez těch pár úto­ků obřích cha­pa­del bych se klid­ně i obe­šel.

 

Většina děje se stej­ně točí jen oko­lo otře­sů, gej­zí­rů smr­tí­cí­ho oxi­du a pobí­há­ní po lese a horách. Což o to, samot­ná kanad­ská kra­ji­na byla pěk­ná, ale po chví­li začne ta tře­po­ta­jí­cí se kame­ra dost nudit. A aby toho neby­lo málo, tak sle­du­je­me půl­ho­di­no­vý „ner­vy drá­sa­jí­cí“ boj o pře­ži­tí ser­vír­ky a fotří­ka hlav­ní­ho hrdi­ny v polo pro­pad­lém baru, kte­rý ovšem postrá­dal potřeb­nou dra­ma­tic­kou atmo­sfé­ru a spíš to bylo jen dal­ší nud­né nata­ho­vá­ní již tak nepří­liš záživ­né­ho děje. To už se radě­ji měli věno­vat více lin­ce s dce­rou (sestrou) a jejím bor­cem, kte­ří i se i přes ty otře­sy vyda­li do hor – užít si tro­chu roman­ti­ky. Bohužel žád­ná ero­ti­ka, žád­né drs­něj­ší scé­ny (kro­mě mrk­nu­tí oka a rádo­by zou­fa­lé­ho boje o život nad dírou v zemi a cva­ka­jí­cí­mi čelist­mi).

 

Prostě jen hro­ma­da nezá­živ­ných dia­lo­gů, zby­teč­ně nata­ho­va­ných scén a mar­ná sna­ha o dra­ma­tič­nost. Jako našlo by se tu i pár zají­ma­věj­ších momen­tů, ale těch bylo jako šafrá­nu. Herecké výko­ny drti­vé vět­ši­ny zúčast­ně­ných taky neby­li žád­ná slá­va. Nicméně s mini­mál­ním roz­poč­tem 1 300 000 se taky neda­lo čekat, že se tu obje­ví holly­wo­od­ská sme­tán­ka a drži­te­lé Oscarů. A nej­zná­měj­ší tvář William B. Davis tu nedo­stal zas moc pro­sto­ru uká­zat, co umí. Takže bohu­žel, ale moc spo­ko­je­ný s tím­to fil­mem jsem tedy oprav­du nebyl. Behemoth tak sice měl zají­ma­vou myš­len­ku, ale jeho tvůr­ci pohno­ji­li, co se dalo. Moc klad­ných věcí jsem na něm nena­šel a řadím ho k těm slab­ším kous­kům z Maneater série. 


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73057 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72186 KB. | 21.05.2024 - 21:02:53