Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku

Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku

Photo @ Sony Pictures
Photo @ Sony Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento sní­mek měl oprav­du vyso­ko nasta­ve­nou lať­ku, a mys­lím oprav­du vyso­ko. Film Spider-Man: Paralelní svě­ty před 5 lety rede­fi­no­val moder­ní ani­ma­ci, uká­zal nám, co může být v tom­to nád­her­ném žán­ru fil­ma­ři­ny doká­zá­no, a nasta­vil trend, kte­rý od té doby násle­du­jí různá ani­mač­ní stu­dia. A teď se pokus­te udě­lat pokra­čo­vá­ní. Paralelní svě­ty byl v pod­sta­tě per­fekt­ní film, a nějak jej pře­ko­nat, nebo ale­spoň vyrov­nat, se zdá­lo být nemož­né. A přes­to…

To novin­ka Napříč para­lel­ní­mi svě­ty doká­za­la na všech úrov­ních. Animace je lep­ší. Ne že by ani­ma­ce v prv­ním dílu potře­bo­va­la nějak vylep­šit, to vůbec ne. Ale když řek­nu, že je lep­ší tak tím mys­lím, že jestli­že prv­ní díl vyna­le­zl tenhle úžas­ný recept (a už teh­dy ho sko­ro ovlá­dl), tak ten­to film jej oprav­du zdo­ko­na­lil. Je pros­tě ješ­tě doko­na­lej­ší. Vizuály má ten­to sní­mek napros­to neu­vě­ři­tel­né. Tolik sty­lů, tolik pozor­nos­ti věno­vá­no nejmen­ší m detai­lům, všech­no je to nád­her­né na pohled a tak pre­ciz­ně vyro­be­né. Skutečně vizu­ál­ní mis­trov­ské dílo.

Co pro mě, kro­mě vizu­á­lů, udě­la­lo z Paralelních svě­tů tak výbor­ný film, je způ­sob, jakým doká­že film půso­bit vel­ko­le­pě a záro­veň tak osob­ně, jak se doká­že potý­kat s mul­ti­ver­sem a při­tom zůstat uzem­ně­ný a emo­ci­o­nál­ní, jak skvě­le rozu­mí poin­tě Spider-Mana. Když jsem toto pokra­čo­vá­ní vyhlí­žel, tro­chu jsem se obá­val, aby neztra­ti­lo svo­jí uzem­ně­nou nátu­ru s tím, jak se mu bude zvět­šo­vat měřít­ko. A s rados­tí mohu ozná­mit… neztra­ti­lo. I když je film samo­zřej­mě poci­to­vě vět­ší, pro­to­že více obje­vu­je Spider-Verse a to, jak fun­gu­je, stá­le se z hle­dis­ka postav drží při země my, stá­le jde o osob­ní pří­běh, a stá­le vyvo­lá­vá sil­né emo­ce. A ten­to­krát to není jen Miles kte­rý se ohří­vá a v záři reflek­to­rů - i Gwen dostá­vá spous­tu pro­sto­ru a dozví­dá­me se toho o ní oprav­du hod­ně. A stej­ně jako ten Milesův, i pří­běh Gwen je veli­ce sil­ný.

A celý film je tem­něj­ší! Paralelní svě­ty roz­hod­ně měly své seri­óz­ní momen­ty, to bez­po­chy­by, ale cel­ko­vě se nes­ly spíš v odleh­če­ném zábav­ném duchu. Tento film je v prv­ní polo­vi­ně také rela­tiv­ně odleh­če­ný, ovšem dru­há polo­vi­na výraz­ně potem­ní zváž­ní a zin­ten­ziv­ní. Divák vylo­že­ně cítí, jak se inten­zi­ta stup­ňu­je a jak ve fil­mu něco vře, a film celou dobu k něče­mu smě­řu­je. Gradace tady oprav­du fun­gu­je doko­na­le, mimo jiné i díky fan­tas­tic­ké hud­bě. Ovšem, jak je zná­mo, původ­ně ten­to film měl mít ješ­tě podti­tul “část prv­ní,” a ač byl název změ­něn, film se nezmě­nil, a oprav­du je to prv­ní část dvojdíl­né­ho pří­bě­hu. Film je poci­to­vě utnut před začát­ku tře­tí­ho děj­ství, vel­ké finá­le nepři­chá­zí, a my tu máme skvě­lý cli­f­fhan­ger. Zároveň to ale nemu­sí fun­go­vat pro kaž­dé­ho, viděl jsem na ten­to konec stíž­nos­ti, a chá­pu je. Ovšem film je i přes­to nesku­teč­ný, a já se teď o to více těším na Beyond the Spider-Verse, kte­ré se do kin vhoup­ne příští bře­zen.

Ale nepřed­bí­hej­me, ješ­tě jsem neskon­čil s chvá­lou – herec­ké výko­ny jsou v tom­to fil­mu také výbor­né. Vyzdvihnout musím hlav­ně Shameika Moora a Hailee Steinfeld, kte­ří ztvár­ni­li Milese a Gwen… skvě­lé hla­so­vé herec­tví. Ale i všich­ni ostat­ní sekun­du­jí více než zdat­ně. Velká část gan­gu z prv­ní­ho dílu se sice nevra­cí, ale zato pichá­zí řada nových postav, a jsou úpl­ně stej­ně skvě­lé. Nicholas Cage a Johna Mulaneyho nahra­zu­jí Issa Rae (Barbie, Nesvá), Daniel Kaluuya (Black Panther, Nene) či Andy Samberg (Brooklyn 99, Palm Springs). A samo­zřej­mě se v plné krá­se před­sta­ví Spider-Man 2099 z poti­tul­ko­vé scé­ny prv­ní­ho fil­mu, kte­ré­mu hlas samo­zřej­mě zapůj­čil Oscar Isaac (Star Wars, Duna), a mno­ho dal­ších. A ano, máme zde vel­kou spous­tu cameí, jak hla­so­vých tak vizu­ál­ních. A někte­rá… oprav­du pře­kva­pi­vá, v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu. A samozrějmě je zde také nepře­ber­né množ­ství odka­zů a nará­žek na ostat­ní Spider-Manovské fil­my a jiná média, a fanouš­ci této posta­vy a obec­ně Marvel uni­ver­za je jis­tě oce­ní.

Tenhle sní­mek je sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí - zacho­vá­vá si všech­ny kva­li­ty své­ho před­chůd­ce a dále na nich sta­ví a vylep­šu­je je. Vizálně napros­to nád­her­ný, pří­bě­ho­vě pou­ta­vý, a po cha­rak­te­ro­vé strán­ce zce­la funkč­ní.

100 %


Podívejte se na hodnocení Spider-Man: Napříč paralelními světy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68520 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72111 KB. | 16.04.2024 - 19:08:24