Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Napříč paralelními světy: Divoká jízda s Pavoučími hrdiny a nebezpečím paralelních světů

Napříč paralelními světy: Divoká jízda s Pavoučími hrdiny a nebezpečím paralelních světů

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miles Morales, kte­rý je nyní již rok na plný úva­zek dob­rým sou­se­dem Spider-Manem v Brooklynu, se zno­vu setká­vá s Gwen Stacy, se kte­rou se vydá na zbě­si­lou jízdu Mnohovesmírem, v němž se setká s novou par­tou Pavoučích hrdi­nů, kte­ří brá­ní samot­nou pod­sta­tu para­lel­ních svě­tů. Když se však mezi Pavoučími hrdi­ny obje­ví roz­por, jak se vypo­řá­dat s novým nebez­pe­čím, Miles zjis­tí, že bude muset pře­hod­no­tit, co pro něj zna­me­ná být hrdi­nou, aby zachrá­nil ty, kte­ré na svě­tě milu­je nej­víc....

Spider-Man: Paralelní svě­ty jde snad­no vní­mat jako revo­luč­ní ani­mák. Představil uni­kát­ní ani­mač­ní styl, kte­rý zkom­bi­no­val počí­ta­čo­vou ani­ma­ci s tra­dič­ní kres­le­nou tech­ni­kou a výsled­kem je nově paten­to­va­ný typ ani­ma­ce, kte­rým se vydal i Kocour v botách: Poslední přá­ní a v blíz­ké době se jím vyda­jí napří­klad ani­mo­va­né Želvy Ninja: Mutantí Chaos. Samotné Paralelní svě­ty si ve finá­le došly pro Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a bylo jis­té, že ani­mo­va­né vari­a­ce Spider-Manů se v něja­ké for­mě vrá­tí. Bylo ozná­me­no, že se Paralelní svě­ty dočka­jí rov­nou dvou pokra­čo­vá­ní, kte­ré dohro­ma­dy naser­ví­ru­jí jeden vel­ký pří­běh, kde se obje­ví mno­ho dal­ších vari­ant Spider-Mana. Napříč para­lel­ní­mi svě­ty jsou tak nevy­hnu­tel­ně prv­ní kapi­to­lou vět­ší­ho cel­ku, kte­rý po vzo­ru Matrix Reloaded nebo Avengers: Infinity War je jen prv­ní čás­tí vel­ké­ho epic­ké­ho pří­bě­hu. Ale už samot­ná prv­ní část je samot­ná hod­ně str­hu­jí­cí, zábav­ná, ale pře­de­vším v mno­ha ohle­dech pře­kva­pi­vá podí­va­ná.

spider man across the spider verse 1200 1200 675 675 crop 000000
Photo © Columbia Pictures

Známá dvo­ji­ce Phil Lord a Chris Miller se ten­to­krát spo­lu s Davidem Callahamem posta­ra­la o scé­nář, kdy nechy­bí zná­mý humor dua, kte­ré sto­jí za fil­mo­vý­mi 21-22 Jump Street nebo Lego pří­bě­hem. Jestli už prv­ní film mohl pře­kva­pit chyt­rým čer­pá­ním z dlou­ho­do­bé myto­lo­gie, kte­rá je se Spider-Manem spo­je­na od jeho počát­ků ze 60. let, dru­hý film v tom­to ohle­du dle oče­ká­vá­ní i sli­bů z pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů zachá­zí ješ­tě dál. Dochází tak k nové vár­ce mno­ha zábav­ných a kre­a­tiv­ních nápa­dů, kte­ré více čer­pa­jí z ces­to­vá­ní napříč para­lel­ní­mi svě­ty, kte­ré dle důka­zů z toho­to fil­mu, sku­teč­ně mohou mít růz­né a někdy veli­ce pře­kva­pi­vé podo­by. Napříč para­lel­ní­mi svě­ty se tak po vzo­ru Paralelních sve­tů stá­vá tím typem fil­mu, kte­rý skrý­vá nespo­čet skry­tých odka­zů a je těž­ké všech­ny zpo­zo­ro­vat při samot­ném prv­ním zhléd­nu­tí.

Režijní trio původ­ní­ho fil­mu (Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman) vystří­da­lo nové trio Joaquim Dos Santos, Kemp Powers a Justin P. Thompson, kte­ré do vel­ké míry při­chá­zí z prv­ní­ho fil­mu, pře­ci jen se ovšem pořád musí měřít­ko kra­pet zvy­šo­vat. Přístup k ani­ma­ci čas­to půso­bí až expe­ri­men­tál­ně, kdy se stří­da­jí růz­né ani­mač­ní sty­ly, růz­né vari­an­ty Spider-Manů z růz­ných svě­tů si jsou málo­kdy podob­né jako vej­ce vej­ci. Za pocho­dů zvlád­ne Napříč para­lel­ní­mi svě­ty mno­ho­krát mile pře­kva­pit i přes již pozi­tiv­ní zku­še­nos­ti z před­cho­zí­ho fil­mu. Chytré čer­pá­ní z pavou­čí myto­lo­gie napříč růz­ný­mi médii, chyt­rá prá­ce s moti­vy, kte­ré jsou se Spider-Manem neroz­luč­ně spo­je­né a i schop­ná prá­ce s posta­va­mi. I díky pří­tom­nos­ti dua Lord a Miller je jas­né, že film bude skrý­vat mno­ho zábav­ných a kre­a­tiv­ních nápa­dů, záro­veň Napříč para­lel­ní­mi svě­ty doká­žou pře­kva­pit tím, jak výsled­ný film doká­že být výraz­ně kom­plex­ní, v někte­rých momen­tech vylo­že­ně tem­ný a roz­hod­ně ne vylo­že­ným ani­má­kem, kte­rý by nut­ně musel uspo­ko­jit pou­ze dět­skou cílov­ku.

SpiderManAcrossTheSpiderVerse TheSpot 01 1
Photo © Columbia Pictures

I ten­to­krát jde z audi­o­vi­zu­ál­ní­ho hle­dis­ka o napros­tou bom­bu, kte­rá ved­le všech těch hra­ných komik­so­vek díky zdán­li­vě neo­me­ze­ným mož­nos­tem půso­bí o pozná­ní kre­a­tiv­ně­ji a více čer­pa­jí­cí z komik­so­vých koře­nů. Výsledné obra­zy i ten­to­krát ostat­ně za pocho­du ostat­ně evo­ku­jí pohyb­li­vé komik­so­vé obráz­ky. Po pre­mi­é­ře Paralelních svě­tů bylo snad­né oče­ká­vat, že pokra­čo­vá­ní už tak výraz­ným mil­ní­kem být nemů­že, Napříč para­lel­ní­mi svě­ty ovšem v tom­to ohle­du jako by vylo­že­ně vola­lo po tom, aby jim všich­ni pochy­bo­va­či podr­že­li pivo. Málokterý ani­mák doká­že evo­ko­vat pocit, že by byl jeho libo­vol­ný obraz pas­tvou pro oči. Animace sku­teč­ně zdán­li­vě ote­ví­rá dve­ře do širo­ka, výsled­kem je akce, kte­rou by moh­la lecja­ká hra­ná komik­so­vá zále­ži­tost závi­dět, je to jed­no­du­še divo­ká jíz­da, kte­rá si i díky prak­tic­ky neko­neč­né šňůře vizu­ál­ních nápa­dů doká­že obhá­jit dél­ku 140 minut. Vždyť i sty­lo­vé závě­reč­né titul­ky zvlád­nou napří­klad evo­ko­vat ty nej­lep­ší úvod­ní titul­ky z bon­do­vek, pře­de­vším navíc utvr­dí, jak moc zvlád­ne Napříč para­lel­ní­mi svě­ty pra­co­vat s hudeb­ní strán­kou.

To, že to bude dal­ší audi­o­vi­zu­ál­ní mil­ník nejen ani­mo­va­né­ho fil­mu a film svou divo­kos­tí nacpán k prask­nu­tí by se dalo tak nějak oče­ká­vat, po vzo­ru prv­ní­ho fil­mu ovšem zvlád­ne Napříč para­lel­ní­mi svě­ty pře­ci jen opět pře­kva­pit i tím, jak v tom všem fun­gu­jí i váž­né momen­ty, kdy se řeší lás­ka, kon­flik­ty i trau­ma­ta. Akční sek­ven­ce jsou sice pas­tvou pro oči i přes fakt, že při sle­do­vá­ní v kině chy­bí ovla­dač, kte­rým by moh­lo dojít k zpo­ma­le­ní času a uží­vá­ní si nej­růz­něj­ších detai­lů, už úvod s Gwen Stacy ovšem zvlád­ne napří­klad pro­dat její cha­rak­ter, na malém pro­sto­ru se zvlád­ne pro­zkou­mat i duše tako­vé­ho Spider-Mana 2099, samot­né­ho Milese Moralese i jeho men­to­ra Petera B. Parkera. Výsledkem je tak vlast­ně uni­kát. Komiksový film, kte­ré­mu nechy­bí mno­ho fanouš­kov­ských odka­zů, kte­ré si nej­spíš fanouš­ci komik­sů uži­jí ješ­tě o pozná­ní více, záro­veň v něm ovšem kro­mě audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ky fun­gu­je i sil­ný scé­nář. Je cli­f­fhan­ger láka­jí­cí na Spider-Man: Až za para­lel­ní­mi svě­ty tak kra­pet neo­te­sa­ně utnu­tý? Dá se nad tím jis­tě pole­mi­zo­vat, i samot­né finá­le toho­to fil­mu ovšem nazna­ču­jí, že tvůr­cům ješ­tě roz­hod­ně nápa­dy nedo­chá­zí a i v břez­nu 2024 by moh­lo být mno­ho důvo­dů k rados­ti.

SV2 mpp0280.1028 sb v1 copy
Photo © Columbia Pictures

Jde v zása­dě o ide­ál­ní film pro celou rodi­nu. Pro děti je to pořád dost celé divo­ké, bar­vi­té, živé, pro epi­lep­ti­ky ohro­žu­jí­cí a se sne­si­tel­nou dáv­kou chvil­ka­mi infan­til­ní­ho humo­ru, dospě­lí ovšem dosta­nou komik­sov­ku, kte­rá je v mno­ha ohle­dech vyspě­lá. Nová vár­ka před­sta­ve­ných postav doká­že zaujmout (Spider-Man Punk hned z něko­li­ka důvo­dů), ze Spota se vyklu­be poměr­ně zají­ma­vý zápo­rák, kte­rý je klí­čem k dal­ší vár­ce dosti zají­ma­vých vizu­ál­ních nápa­dů, a s kon­cep­tem mnoho­vesmí­ru se tu také pra­cu­je v mno­ha zají­ma­vých ohle­dech. Po prv­ních Paralelních svě­tech se jed­ná o dal­ší doslov­ný komik­so­vý film, kdy málo­kte­rý film zvlá­dl v his­to­rii komik­so­vé­ho žán­ru půso­bit jako vel­ká osla­va těch­to obráz­ko­vých seši­tů. I když snad­no moh­lo dojít k obá­vám, že si všich­ni zúčast­ně­ní po úspě­chu prv­ní­ho fil­mu ukous­li mož­ná až pří­liš vel­ké sous­to, Napříč para­lel­ní svě­ty doka­zu­jí, že se nikdo z nich svou por­cí nezvlá­dl udu­sit a nao­pak si jí řád­ně vychut­nat. A výsle­dek tak může i ten­to­krát snad­no potě­šit nejed­no­ho divá­ka.

V roce 2018 vzni­kl jeden ani­mo­va­ný mil­ník, kte­rý se zřej­mě mohl pře­ko­nat jen těž­ce. O to vět­ší radost může udě­lat fakt, že bude jeho pokra­čo­vá­ní mini­mál­ně zhru­ba stej­ně zásad­ním ani­mo­va­ným mil­ní­kem, kte­rý revo­luč­ní ani­ma­ci před­sta­vu­je snad v ješ­tě půso­bi­věj­ším svět­le. Tahle celo­ve­čer­ní osla­va komik­so­vé­ho média je potě­chou pro radost a poten­ci­o­nál­ní ukáz­kou toho, že prá­vě v podob­ném duhu tkví budouc­nost komik­so­vých fil­mů. Nezbývá než dou­fat, že to kon­cem břez­na potvr­dí závěr této dopo­sud dech berou­cí tri­lo­gie....

PS: Český dabing samot­ný je vel­mi kva­lit­ní, jen se těž­ce zba­ví poci­tu, že mno­ha kou­zel navíc skrý­vá ori­gi­nál­ní zně­ní.

Verdikt: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] by na tom nemu­se­lo být nic špat­né­ho. Někdy z toho vypad­ne film jako Spider-Man: Napříč para­lel­ní­mi svě­ty, někdy film jako Morbius. Jak ovšem dopadla Madam Web, film o posta­vě, kte­rou […]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62649 s | počet dotazů: 279 | paměť: 72098 KB. | 22.07.2024 - 22:49:09