Kritiky.cz > Recenze knih > Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty

Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty

rz5z0yhvavur1q5nv1e0 md
rz5z0yhvavur1q5nv1e0 md
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Itálii? Chcete se sezná­mit s jed­ním šar­mant­ním Italem a báječ­nou Češkou? Kniha Srdce nemá vrás­ky je skvě­lá novin­ka Nakladatelství KAZDA a roz­hod­ně vás bude bavit od prv­ní stra­ny. 

Děj kni­hy nás zavá­dí do slun­né Kalábrie, mra­zi­vých Dolomit a České repub­li­ky. Píše se rok 2021 a Blanka žije svůj nový život. V prv­ním díle jsme se s Blankou setka­li po roz­vo­du, kdy byla smut­ná, bez nála­dy. Seznámila se s Italem, se kte­rým stří­da­vě žije v Itálii a pra­cov­ně v Dolomitech. Autorka líčí své život­ní peri­pe­tie ve své milo­va­né Kalábrii, kam se odstě­ho­va­la po třech nevy­da­ře­ných man­žel­stvích, kde se sezná­mi­la o 17 let mlad­ším Italem Agostinem. Soužití s jeho mat­kou signo­rou Domenicou není jed­no­du­ché. Matka signo­ra Domenica má ale oči všu­de a počet­ná rodi­na Blance a Agostinovi také nepři­dá. Po ope­ra­ci totiž jeho rekon­va­lescen­ce pro­bí­há v domě jeho rodi­čů. Blanka roz­hod­ně cítí, že to dlou­ho nevy­dr­ží. Pomůže jim obě­ma prá­ce v Dolomitech? Jak se ke vše­mu posta­ví její dce­ra Anna, se kte­rou nemá pří­liš pěk­ný vztah? Jaké pře­kva­pe­ní si pro Blanku nako­nec nachys­tá Agostino?

Kniha Srdce nemá vrás­ky je vol­ným pokra­čo­vá­ním kni­hy Láska ve špič­ce ital­ské boty, kte­rá je autor­či­nou prvo­ti­nou. Oba pří­běhy mohu z celé­ho srd­ce dopo­ru­čit. Blanka si mně zís­ka­la od prv­ní stra­ny a na její pokra­čo­vá­ní jsem se moc těši­la. Musím říci, že se sku­teč­ně poved­la. Knihu zajis­té oce­ní ženy, kte­ré sto­jí před něja­kým život­ním mil­ní­kem, mož­ná nema­jí dost odva­hy, udě­lat za svým dosa­vad­ním živo­tem tlus­tou čáru, řeší roz­vod a mož­ná se bojí, že se ve svém věku už nemo­hou zami­lo­vat. Blanka Malá si sama tím­to pro­šla a s vel­kou poko­rou, noble­sou, i humo­rem své život­ní mil­ní­ky do detai­lu popi­su­je. Rozhodně vám dodá sílu udě­lat ten zásad­ní krok a skon­co­vat s dosa­vad­ním vzta­hem, ve kte­rém nejste spo­ko­je­né a mož­ná se bojí­te násled­ků. Věřte, že autor­ka to zvlád­la veli­ce dob­ře, a ješ­tě se podě­li­la o své zku­še­nos­ti svým čte­nář­kám a čte­ná­řům. Boří všech­ny mýty o tom, že se ve star­ším věku lze roz­hod­ně zami­lo­vat do mlad­ší­ho muže, že ješ­tě není všem dnům konec a může­te být šťast­né a spo­ko­je­né téměř v šede­sá­ti.

Součástí kni­hy je 12 recep­tů na růz­né ital­ské spe­ci­a­li­ty. Můžete si při­pra­vit tře­ba Risotto a car­ci­o­fi, Pipi e pata­ti, Calzoncini, ripi­e­ni či Spaghetti car­bo­na­ra. Už teď se mně sbí­ha­jí sli­ny a těším se, až si něja­kou tu dob­ro­tu pod­le Blančiných recep­tů při­pra­vím.

Román Blanky Malé mě potě­šil, roze­smál a mís­ty o roze­smut­nil. Agostinova mat­ka je vůči Blance nepří­jem­ná. Sice svým způ­so­bem chtě­la chrá­nit své­ho syna před tím, aby si její syn nevzal „star­ší“ ženu, sobec­ky tou­ži­la po dítě­ti. Když si ale uvě­do­mí­me, je to čis­tě na Agostinovi, jak on sám se roz­hod­ně a jeho mat­ka s tím nic neu­dě­lá. Životní pří­běh autor­ky se mně moc líbil. Bylo mně tro­chu líto, co vše si muse­la Blanka zažít, jak moc ji její vztah s dce­rou Annou chy­běl a moc jsem ji přá­la, aby se vše urov­na­lo a zača­ly spo­lu obě vychá­zet. Velmi mě bavi­ly pasá­že v ital­šti­ně. Mám Itálii moc ráda. Měla jsem mož­nost se do ní jed­nou podí­vat a urči­tě bych to zopa­ko­va­la. Rozhodně bych chtě­la zažít skli­zeň růz­né­ho ovo­ce i zele­ni­ny, což musí být v Kalábrii napros­to úžas­né. Jelikož mám sama doma také vel­kou zahra­du a pěs­tu­ji vše mož­né i nemož­né, toto bych roz­hod­ně chtě­la vidět na vlast­ní oči.

Ukázka z kni­hy:

Hosté v restau­ra­ci měli o zába­vu posta­rá­no. Zvědavě sle­do­va­li, co se bude dít. Agostino při­šel až ke stol­ku a zasta­vil se. Přítomným bylo nej­spíš jas­né, co se chys­tá, pro­to­že zača­li tles­kat a vykři­ko­va­li: „In ginocchio!“ Naprosto para­ly­zo­va­ná jsem kouk­la na Agostina, co udě­lá. On si za neu­stá­va­jí­cí pís­kán při­hlí­že­jí­cích hos­tů oprav­du kle­kl na jed­no kole­no. Podal mi kyt­ku, ote­vřel kra­bič­ku a začal odří­ká­vat: „Ti amo­vo, ti amo­vo, ti ame­ro.“

V jeho hla­se bylo sly­šet doje­tí. Seděla jsem na žid­li jako při­ko­va­ná, v ruce jsem drže­la kyt­ku a zíra­la do té čer­ve­né kra­bič­ky na třpy­tí­cí se prstýnek. Agostino se na mě upře­ně díval a dav  v restau­ra­ci pís­kal jako o život.

Do pike­le tma­vý­ho!

Copak já vím, jak má rea­go­vat a jak mu správ­ně po ital­sku na to všech­no, co tady ze sebe vysy­pal odpo­vě­dět?

A neměl se mě náho­dou zeptat, jest­li se chci stát jeho ženou? Hlavou mi běžel scé­nář žádosti o ruku.

Několik slov autor­ce:

Blanka Malá, naro­ze­ná 18.února 1965 v Jičíně, je mat­ka tří dětí a babič­ka dvou vnu­ček. Vodnářka, kte­rá svůj pro­fes­ní život zasvě­ti­la roz­hla­so­vé­mu mik­ro­fo­nu, jak v sou­kro­mých rádi­ích, tak i v Českém roz­hla­se Hradec Králové.

Žije stří­da­vě v Hradci Králové a na jihu Itálie. Nemá ráda blá­ti­vou zimu, dršť­ko­vou polév­ku a povrch­ní lidi. Má ráda slun­ce, moře, bonbó­ny Mon Cheri a Itálii ve všech jejích podo­bách.

 

Autorka: Blanka Malá

Ilustrace: Kristýna Franková

Žánr: sku­teč­né pří­běhy, belet­rie

Vydáno: 2024, Vydalo Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Brno

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7670-171-7

Knihu může­te kou­pit zde:

Srdce nemá vrás­ky - Nakladatelství Kazda (knihykazda.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17047 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71711 KB. | 14.06.2024 - 02:21:16