Kritiky.cz > Recenze knih > Jedno italské léto- příběh o lásce, vztahu matky a dcery i nádherném italském městečku Positan

Jedno italské léto- příběh o lásce, vztahu matky a dcery i nádherném italském městečku Positan

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh na vaši dovo­le­nou? Máte rádi sny, kte­ré se postu­pem času spl­ní? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Jedno ital­ské léto, jehož autor­kou je Rebecca Serleová, best­selle­ro­vá autor­ka romá­nu Za pět let. 

Katy při­chá­zí o svou mat­ku, ale hlav­ně nej­lep­ší kama­rád­ku. Spolu si naplá­no­va­ly, že odjdou na dovo­le­nou do Itálie do Positanu. Do míst, kde její mat­ka Carol trá­vi­la mlá­dí. Jenže Carol je mrt­vá a Katy sama odjíž­dí na dovo­le­nou. Neví, co si v Positanu počít. Má i přes­ně naplá­no­va­ný seznam míst, restau­ra­cí, kte­ré chtě­ly spo­leč­ně navští­vit. Katy je ztra­ce­ná. Jednoho dne potká ženu, o tři­cet let mlad­ší Carol. Dají se spo­lu do řeči, ska­ma­rá­dí se. Katy ji začne říkat, co má dělat. Katy nechá­pe, co se to vlast­ně děje. Jak to že zís­ka­la svou mat­ku zpět? Proč se vlast­ně tak cho­vá? Dechberoucí čte­ní, plné dob­ré­ho jíd­la, kávy, pro­slu­ně­ných plá­ží i nád­her­ných úte­sů. To je pros­tě pří­ro­da v oko­lí Positanu. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Na kni­ze se mně vel­mi líbí to, že autor­ka dává mož­nost čte­ná­řům zapře­mýš­let nad svým vlast­ním živo­tem, pou­ka­zu­je na vztah mat­ky i dce­ry, na vztah part­ner­ský, kte­rý v této rodi­ně byl až na dru­hém mís­tě.

Moc jsem se na tuto kni­hu těši­la. Když jsem jí ote­vře­la, hned se do ní začet­la a nemoh­la jsem pře­stat. Přečetla jsem ji za 2 veče­ry. Během dne už jsem se na ni moc těši­la, jak to nako­nec všech­no dopad­ne. Četla se mně veli­ce dob­ře. Autorka má zají­ma­vý styl psa­ní a čet­la jsem od ní už kni­hu Za pět let. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to při­ná­ší. Jelikož život má neza­po­me­nu­tel­nou cenu a ne vždy jde pod­le toho, jak si ho naplá­nu­je­me. Do ces­ty nám mohou při­jít pře­káž­ky, kte­ré nelze jen tak pře­ko­nat. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Velmi zají­ma­vá záplet­ka, kte­rá vás nene­chá jen tak spát. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem čte­ná­řům, kte­ří mají rádi neza­po­me­nu­tel­né pří­běhy o sil­ných ženách.

Román Jedno ital­ské léto je sil­ný pří­běh plný lás­ky, neče­ka­ných zvra­tů. Je to pří­běh o přá­tel­ství, věr­nos­ti, ztrá­tě, i vel­ké síle, kte­rá vás pohl­tí a jen tak nepus­tí.

Román má tři­cet jed­na kapi­tol, zakon­čen podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li, pří­pad­ně jí pomá­ha­li. Celkem 232 stran romá­nu z Edice Světový best­seller je vel­mi sil­ným čte­ním pro sil­né ženy a nejen pro ně. Trochu mně bylo líto, že je tak krát­ký a že už román kon­čí. Na titul­ní strán­ce kni­hy je nád­her­né ital­ské měs­to s pohle­dem na moře. Vyvolává ve mně smí­še­né poci­ty nejis­to­ty, pohled do budouc­nos­ti, o kte­ré vlast­ně nic neví­me. Na kon­ci kni­hy autor­ka uved­la emai­ly, kte­ré si vymě­ni­la s hote­lem Poseidon, kde zasa­di­la děj toho­to romá­nu.

Román o lás­ce, ztrá­tě, o vzta­hu mat­ky a dce­ry, i o part­ner­ství.

Několik slov autor­ce:

Rebecca Serleová je ame­ric­ká autor­ka, kte­rá kro­mě romá­nů píše i tele­viz­ní scé­ná­ře. Vystudovala kre­a­tiv­ní psa­ní na uni­ver­zi­tě v New Yorku, stih­la vydat šest úspěš­ných knih a podí­le­la se na tele­viz­ní adap­ta­ci své Young Adult série Famous in Love. Miluje fil­my Nacy Meyersové, župa­ny  posky­to­vá­ní nevy­žá­da­ných milost­ných rad. Žije stří­da­vě v New Yorku a v Los Angeles.

Autor: Rebecca Serleová

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka, Edice Světový best­seller

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. , Ikar, Praha

Počet stran: 232

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5064-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27083 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72358 KB. | 28.05.2024 - 09:04:15