Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %

Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %

ST03
ST03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dvou­díl­ném pilo­tu se vrhá­me do dal­ší­ho neko­neč­né­ho vesmí­ru. O dob, kdy se Spock dostal do alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru, už není vesmír tak svět­lý, jako kdy­si. Alternativní vesmír je tem­ný a doba před Kirkem je ješ­tě tem­něj­ší.

Michael Burnham je prv­ní vzbou­řen­ky­ně Spojené fede­ra­ce pla­net, ale mís­to, aby svůj zadek necha­la ve věze­ní, tak si ji odvo­lá z ces­ty do dal­ší­ho věze­ní taj­ná vesmír­ná loď, základ­na na vel­mi taj­né poku­sy ve vesmí­ru blíz­ko Klingonských hra­nic.

Příběh by se dal shr­nout do tří čás­tí. První sezna­mo­vá­ní Michael s novou lodí a posád­kou, akč­ní vlož­ka na záchra­nu cen­ných dat a závěr s kapi­tá­nem.

Vše se od dob Enterprise změ­ni­lo. Už to není papun­de­klo­vá tele­viz­ní insce­na­ce se sko­ro rese­to­vým pří­bě­hem. Jsou to vel­mi krát­ké vel­ko­fil­my, ve kte­rých si uži­je­me vesmír­né ces­ty i samot­né lodě ve vesmí­ru dost.

Je vidět kaž­dý utra­ce­ný dolar a na všech scé­nách. Původní Star Trek seri­á­ly také měly kva­li­tu všech scén dost na úrov­ni, ale Discovery je o dost výše. Určitě si vychut­ná­te zábě­ry inte­ri­é­ru i exte­ri­é­rů na dob­rých tele­vi­zích.

Hudba v seri­á­lu je taky doko­na­lá. Po Enteprise, pro kte­rou byla slo­že­na úvod­ní pís­nič­ka, se zno­vu vra­cí­me do hudeb­ní úvod­ní zněl­ky, kte­rá nám cha­rak­te­ri­zu­je svět Star Treku. Jak je vesmír tem­ný a všich­ni se v něm ztrá­cí, tak je dal­ší úvod­ní zněl­ka plná tem­ných zvu­ků a je podob­ná kla­sic­ké­mu hudeb­ní­mu moti­vu Star Trek (Nová Generace).

Třetí díl je o dost lep­ší než prv­ní dva v pilo­tu. Seznámili jsme se s novou lodí a s novou posád­kou, do kte­ré se vrá­ti­li někte­ří čle­no­vé ze sebe­vra­žed­né mise z prv­ních dvou dílů.

Nové posta­vy jsou zasa­ze­ny dob­ře, ale jak moder­ní doba velí, tak kaž­dá z nich má něja­ké vnitř­ní démo­ny, o kte­rých se postup­ně dozví­me. Michael je jas­ná, ta je hod­ně pozna­me­na­ná tím, že byla vycho­vá­vá­na Sarekem na Vulkaně. U dal­ších se dozví­me postup­ně. Saru (Doug Jones) začí­ná být stá­le zají­ma­věj­ší a nová posta­va Cadet Tilly (Mary Wiseman) je úpl­ným opa­kem Michael. Tilly je straš­ně uke­ca­ná a hod­ně jí zále­ží na tom, co si o ní lidé mys­lí.

Poslední kapi­to­lou je kapi­tán. Jason Isaacs je už herec­ká stár, hrál v Harry Potterovi, Petru Panovi a mno­ha vel­ko­fil­mech a jeho zku­še­nos­ti jsou znát. Prozatím herec­ky vyční­vá nad ostat­ní­mi her­ci. Spíše se stá­vá tím pra­vým kapi­tá­nem, kte­rý má Michael a svo­ji posád­ku rád. Neposlouchá vede­ní a svo­jí posád­ce a tajem­né­mu úko­lu pro Spojenou fede­ra­ci pla­net dává důle­ži­tost tako­vou, že může poru­šo­vat (a urči­tě i poru­ší)  mno­ho pra­vi­del, kte­ré si nor­mál­ní lidé a spřá­te­le­ní mimo­zemš­ťa­né nemů­žou dovo­lit.

Třetí díl z cel­ko­vých 15 je vel­kým pře­kva­pe­ním. Jde o život, jde o vesmír a tajem­ná pře­kva­pe­ní na nás budou čekat na kaž­dém rohu.

Určitě budou i lep­ší epi­zo­dy, ale prvot­ní sezná­me­ní s posád­kou je tím, co jsme oče­ká­va­li. Budu s napě­tím sle­do­vat, jak se to vyvi­ne a jaké zají­ce v pyt­li na nás tvůr­ci vymys­lí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16171 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72218 KB. | 24.02.2024 - 23:13:02