Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Discovery - třetí sezóna už neřeší kánon Star Treku

Star Trek: Discovery - třetí sezóna už neřeší kánon Star Treku

StatTrekD
StatTrekD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak mám za sebou prv­ních 5 dílu 3. sezó­ny seri­á­lu Star Trek: Discovery. A je zase oprav­du na co kou­kat. První sezó­na byla o sezna­mo­vá­ní s posád­kou a hlav­ní­mi posta­va­mi, dru­há je Spockovi a ta tře­tí o budouc­nos­ti.

Tvůrci zdár­ně vyře­ši­li nej­vět­ší pro­blém prv­ních dvou sérií a vrh­li hlav­ní hrdi­ny do vzdá­le­né budouc­nos­ti, a tak se na „spor­né“ téma celé­ho seri­á­lu (pro­blém kanó­nu s ostat­ní­mi Star Trek seri­á­ly) může­me zdár­ně vyprd­nout. Je to dob­ře, už by se teď nemě­lo nic stát, co by odpo­ro­va­lo tomu, co se sta­lo v minu­los­ti v jiných seri­á­lech.

Hlavní posta­va Michael Burnham se se svo­jí posád­kou oci­tá v budouc­nos­ti, kte­rá není až tak dob­rá, jak by měla. V jed­nom díle jsme si odby­ly před­sta­ve­ní budouc­nos­ti Michael, v dru­hém její lodi a až ve tře­tím a čtvr­tém jsme pozna­li nové posta­vy, kte­ré jsou v celé sezó­ně důle­ži­té. Jmenuji hlav­ně nové­ho čle­na posád­ky Adiru, která/ý zís­kal své­ho sym­bi­on­ta Trilla za vel­mi divo­kých pod­mí­nek a celý díl trva­lo, než se doká­zal se svo­jí his­to­rií sžít. Je totiž člo­věk a ne Trill,se kte­rým sym­bi­ont snad­no komu­ni­ku­je. Nesmíme zapo­me­nout i na camea, kte­rá se obje­ví v epi­zod­ních rolích. Jake Webera zná­me ze seri­á­lu Medium a zatím nej­vět­ší hvězdou je David Cronenberg, kte­rý má svo­ji hvězdou chvil­ku s císa­řov­nou Philippou Georgiou.

StatTrekD 1

A pátý díl je o tom, jak vlast­ně Federace exis­tu­je a jaké pro­blémy má s tím, že vlast­ně ofi­ci­ál­ně zanik­la a že se musí začít zase od začát­ku.

Star Trek: Discovery je jeden z nej­draž­ších seri­á­lů, je to na tom vidět. Žádné roz­ma­za­né šmou­hy, žád­né špat­né tri­ky. Pouze kva­li­ta srov­na­tel­ná s fil­my, kte­ré jsme během něko­li­ka desí­tek let vidě­li.

Hlavní posta­vy jsou stá­le dost dob­ré a buď­to je máme ješ­tě více oblí­be­né, nebo začí­na­jí ješ­tě více štvát. Celý seri­ál je totiž lehce kon­tro­verz­ní a na to, že pro­bí­há ve stej­né his­to­ric­ké linii, tak pro­běh­lo něko­lik spor­ných oka­mži­ků, kte­ré se naštěs­tí vysvět­li­li, pří­pad­ně ješ­tě vysvět­lí. Nesmíme zapo­me­nout ani na to, že už v budouc­nos­ti moder­ní, že někte­ré posta­vy jsou „bez­po­hlav­ní“.

V prv­ních dvou sérií jsem někte­ré díly vyne­chá­val, pro­to­že pro mě pře­sta­ly být zají­ma­vé, zkouk­nul jsem pou­ze konec, kte­rý byl ten nej­dů­le­ži­těj­ší. Tentokrát si kaž­dý týden udě­lám čas na to, abych pat­řič­ný díl viděl a podí­val se na to, jak se při­bli­žu­je­me k hlav­ní záplet­ce.

StatTrekD 2

Sám osob­ně dou­fám, že se k hlav­ní záplet­ce dosta­ne­me brzo, pro­to­že už pro­běh­lo sezna­mo­vá­ní s posád­kou, před­sta­ve­ní budouc­nos­ti a teď se urči­tě v dal­ších dílech obje­ví, co je vlast­ně důle­ži­té.

Třetí sezo­na, kte­rá zača­la 4 roky prv­ní sezó­ně je pro mě ta nej­lep­ší. Nemusíme řešit minu­lost postav, pří­tom­nost a vzá­jem­ně si odpo­ru­jí­cí se věci, budouc­nost je jiná a lodi Discovery slu­ší.

Skoro v prv­ní půl seri­á­lu pro­to hod­no­tím 90 %.


Photo © Columbia Broadcasting System (CBS)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01828 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72029 KB. | 28.02.2024 - 07:51:15