Kritiky.cz >

Kolik smyslů máš? Encyklopedie lidských a zvířecích smyslů

Víte, že chu­ťo­vé recep­to­ry se kaž­dých 7 až 10 dní zce­la obmě­ní, že bar­vosle­post posti­hu­je až 8 % mužů a nece­lé pro­cen­to žen? Víte, k čemu slou­ží noci­cep­to­ry, co je tape­tum či pro­pri­o­cep­ce? Pokud... Read more »

Dabing českých herců českými herci

Česko je dabin­go­vou vel­mo­cí, jmé­na jako František Filipovský nebo Miroslav Moravec mlu­ví za vše. Jen v málo­kte­ré zahra­nič­ní zemi běží na tele­viz­ních obra­zov­kách zahra­nič­ní fil­my a seri­á­ly s dabin­gem mís­to titul­ků. Častokrát... Read more »

Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře

Máte doma zahrád­ku? Pěstujete rádi vše mož­né? Chcete si své poznám­ky zapi­so­vat do diá­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zahrádkářův rok, kte­rou vyda­la Grada Publishing.  Read more »

Dnes má premiéru první epizoda 7. sezóny seriálu Rick a Morty: „How Poopy Got His Poop Back“

Dne 15. říj­na 2023 měla pre­mi­é­ru prv­ní epi­zo­da sed­mé série kul­tov­ní­ho seri­á­lu „Rick a Morty.“ „How Poopy Got His Poop Back“ před­sta­vu­je novou kapi­to­lu v dob­ro­druž­stvích Ricka Sancheze a jeho vnu­ka Mortyho, a záro­veň... Read more »

Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet.

Cestujete rádi? Chystáte se na něja­ký zají­ma­vý výlet a neví­te kam? Průvodce Fenomén Rychlebské hory vás roz­hod­ně nala­dí na pří­jem­né ces­to­vá­ní. Autorem je Pavel Macháček, jenž je pra­cov­ní­kem Vlastivědného muzea... Read more »

Zahrady od Dany 2- jak na problémy v zahradě

Do rukou se mně dostá­vá pub­li­ka­ce s názvem Zahrady od Dany 2, jejíž autor­kou je Dana Makrlíková, báječ­ná mode­rá­tor­ka, edi­tor­ka a archi­tekt­ka. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.  Read more »

Stromy- atlas pro všechny milovníky přírody

Stromy nás fas­ci­nu­jí už od začát­ku své­ho vzni­ku. Z malé­ho semín­ka může vyrůst oprav­du vel­ký strom. Stromy nám při­ná­še­jí mno­ho užit­ku, v lese může­me odpo­čí­vat. načer­pá­vat ener­gii, žije zde mno­ho zví­řat,... Read more »

Evropa k nakousnutí - nápaditý cestopis pro děti

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete poznat Evropu od A až do Z? Chcete zažít všech­ny památ­ky, ochut­nat pro nás mož­ná neob­vyk­lé pokr­my? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám... Read more »

Kameny z vesmíru - kniha plná meteoritů a vesmírného kamení

Máte doma malé­ho vědá­to­ra? Zajímá se o vesmír? Tak prá­vě jemu je urče­na pub­li­ka­ce Kameny z vesmí­ru, jejíž auto­rem je Pavel Gadzbyl a ilu­stro­val ji Jakub Cenkl.  Read more »

Co v učebnici dějepisu nenajdete-starověk

Víte, jak vypa­dal neob­vyk­lý egypt­ský dět­ský účes? Proč císař Nero kvá­kal? Chcete se dozvě­dět zají­ma­vos­ti ze Starověkého Řecka, Říma, Egypta nebo Číny? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak... Read more »

Jak vyprávět příběhy dětem – skvělá příručka pro všechny rodiče a pedagogy

Máte rádi růz­né pří­běhy? Chcete se stát tím nej­lep­ším vypra­vě­čem? Tak prá­vě vám bude k ruce tato báječ­ná pub­li­ka­ce s názvem Jak vyprá­vět pří­běhy dětem, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně.  Read more »

Cestovatel časem - vynálezy - nahlédni do světa vědecko-technických vynálezů

Víte, že oby­čej­ná tuž­ka vznik­la už v roce 1565 v Anglii a kdo byl James Watt či Alexander Fleming? Kniha Cestovatel časem - vyná­le­zy vám nejen na tyto, ale mno­hem více otá­zek odpo­ví.... Read more »

Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti

Máte rádi kni­hy o zví­řa­tech? Cestujete rádi? Chcete poznat mno­ho zají­ma­vých zemí? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Anna Schlindenbuch je autor­kou kni­hy Soví poš­ta.  Read more »

Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí

Autorka se zamě­ři­la na pře­lo­mo­vý rok 2000 a na prv­ních pět let nové­ho tisí­ci­le­tí, na roky 2000-2005. Přáním autor­ky bylo vytvo­řit kni­hu, kte­rá může slou­žit jako tako­vý tiš­tě­ný stroj času.... Read more »

Koko a jeho kamarádi

Chcete poznat sle­pič­ky, kte­ré kaž­dé ráno cvi­čí roz­cvič­ku? Víte, proč je mrkev oran­žo­vá? Neváhejte a pojď­te se spo­leč­ně se mnou podí­vat na jeden úžas­ný dvo­rek, kde žije spous­tu zví­řá­tek. Autorkou... Read more »

Můj rok 1982

Rok 1982 vel­mi boha­tý na růz­né udá­los­ti. Tato kni­ha vás celým rokem pro­ve­de. Dozvíte se, jaká byla poli­tic­ká situ­a­ce, jak to vypa­da­lo ve ško­lách, co se pro­dá­va­lo na čer­ném... Read more »

Hmyz a jiní drobní živočichové - 85 druhů hmyzu, pavouků a dalších drobných živočichů

Život hmy­zu je tak fas­ci­nu­jí­cí. Máte rádi pří­ro­du? Chcete se dozvě­dět, kdo v ní vlast­ně byd­lí? Tak prá­vě vám dopo­ru­čím kni­hu Hmyz a jiní drob­ní živo­či­cho­vé, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s.,... Read more »

Moje ptačí knížka - ptáci kolem nás od jara do zimy

Chcete se dozvě­dět, co děla­jí ptáč­ci, když je v létě vel­ké hor­ko, či když je v zimě vel­ký mráz? Víte, kde všu­de ptáč­ci žijí? Hledáte pro své zví­da­vé děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci s mno­ha... Read more »

Tajuplný svět virů a bakterií - napínavé čtení pro děti i dospělé

Víte, jaké nemo­ci způ­so­bu­je Helicobacter pylorí, Clostridium teta­ní, či virus Epstein - Barrové? Chcete se dozvě­dět, na jaké nemo­ci vlast­ně exis­tu­je očko­vá­ní? Zajímáte se o to, jak se vyrá­bí jogur­ty, sýry... Read more »

Příběhy hudebních nástrojů - objevte hudební nástroje z celého světa

Chcete se dozvě­dět, jak se ladí var­ha­ny, odkud pochá­zí Panova flét­na, co je to chrot­ta, jaké sklad­by hrál Antonio Vivaldi? Víte, že bub­ny zva­né kot­le sto­jí na třech nož­kách?... Read more »

Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku

Říše ptá­ků je veli­ce růz­no­ro­dá a fas­ci­nu­jí­cí. Je plná nej­růz­něj­ších roz­to­mi­lých mláďá­tek, jejich rodi­čů a zví­ře­cích rodi­nek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autor­ka­mi lepo­re­la Naši ptá­ci za úsvi­tu, kte­ré vás s vti­pem... Read more »

Poznáte ptáky našich zahrad – pozorujeme a určujeme celkem 100 druhů ptáků

Víte, že vět­ši­na ptá­ků našich zahrad původ­ně obý­va­la les? Že vlaš­tov­ky muse­jí vyle­tět z hníz­da za potra­vou za den až pět­setkrát? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Poznáte... Read more »

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Není vám lhos­tej­né, co jíte a pije­te? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí, nau­čit se spous­ty báječ­ných recep­tů našich před­ků? Tak prá­vě Vám je urče­ně novin­ka  Co naše babič­ky umě­ly a na... Read more »

Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích

Víte, kdo jsou klo­ši? Máte rádi pohád­ky o ptá­cích a zahra­dě? Chcete si pře­číst nevšed­ní pří­běh o dvou vrab­čích sou­ro­zen­cích Čimě a Čárovi? Autorkou je Radana Dungelová, kte­rá pra­cu­je v brněn­ské ZOO.  Read more »

Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin

Příroda je tak fas­ci­nu­jí­cí, krás­ná, pros­tě úžas­ná. Kdykoli se v pří­ro­dě zasta­ví­te a začne­te pozo­ro­vat, věř­te, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíč­ka v dospě­lé­ho jedin­ce, ze semín­ka nád­her­ná rost­li­na,... Read more »

Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

Myslíte si, že život na hra­dech a zám­cích byl oprav­du plný poho­dy a bez­pe­čí? Stanislava Jarolímková je autor­kou kni­hy Sídla čes­kých panov­ní­ků, a díky ní se dozví­te, že tomu tak neby­lo.  Read more »

Řemesla - komiks o 16 tradičních řemeslech

Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu o his­to­rii? Vítem co zna­me­ná šalan­da, calet­ník či kyt­léř? Chystáte do Třebíče na zámek? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o mož­ná již zapo­me­nu­tých řemeslech? Klára Smolíková... Read more »

Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa

Víte, proč jak se sla­ví fes­ti­val blá­ta, či jak se honí kolo sýra z kop­ce? Chcete poznat jed­not­li­vé svát­ky a fes­ti­va­ly, kte­ré se sla­ví tře­ba u našich sou­se­dů? Máte rádi ces­to­vá­ní ať už... Read more »

Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

Přejete si uva­řit zdra­vé a dob­ré jíd­lo z dostup­ných suro­vin a nestrá­vit u toho celý den? Tak to jste na správ­né adre­se. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou auto­ři nové kuchař­ky s názvem Nejjednodušší recep­ty.... Read more »

Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí

Proč fou­ká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jino­vat­ka? Proč sníh křu­pe pod noha­ma? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více... Read more »

Objevuj s puzzle: Česká republika

Hledáte ori­gi­nál­ní dárek pro své děti? Zajímá vás his­to­rie naší vlas­ti a chce­te si slo­žit puzzle a při­tom se mno­ho dozvě­dět? Jana Jůzlová je autor­kou zají­ma­vé  pub­li­ka­ce Objevuj s puzzle: Česká repub­li­ka,... Read more »

Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Víte že, člo­věk má v těle asi 640 sva­lů, 207 kos­tí, 32 zubů a asi 5 lit­rů krve? Lidské tělo je nesmír­ně zají­ma­vý a slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá mno­ho infor­ma­cí.... Read more »
Stránka načtena za 3,57545 s | počet dotazů: 294 | paměť: 50481 KB. | 18.05.2024 - 09:57:18