Kritiky.cz > Recenze her > Tennis World Tour - Recenze - 30%

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Tennis World Tour Recenze
Tennis World Tour Recenze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!!
Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka málo teni­so­vých her, kte­ré mají spous­tu much. Žádného hrá­če nepře­kva­pí, že zde máte tu mož­nost ujmout se role tenis­ty čer­s­tvě se obje­vu­jí­cí­ho na 100. mís­tě žeb­říč­ku. Musíte plá­no­vat své pokro­ky a věno­vat se nejen účas­ti na tur­na­jích, ale také roz­vo­ji osob­ních schop­nos­tí a nut­nos­tí je i potřeb­ný odpo­či­nek. Dosáhnete na prv­ní mís­to během prv­ní sezo­ny, nebo tře­ba nikdy? Zjistěte sami.

Já jsem na tohle zjiš­tě­ní totiž neměl ner­vy!!! Hrál jsem 10 let polo­pro­fi tenis a tady jsem se těšil, že koneč­ně na stá­va­jí­cí gene­ra­ci kon­zo­lí poznám pořád­ný teni­so­vý záži­tek. První věc, kte­rou si lidé zna­lí teni­so­vé­ho pro­stře­dí všim­nou je, že hra není v pod­sta­tě vůbec licen­co­va­ná. Takže zde máme růz­ně pojme­no­va­né sta­di­o­ny a tur­na­je. Oficiálních hrá­čů je tu pou­ze 29 (24 mužů a 5 žen), což je trist­ní množ­ství. Těch oprav­du zná­mých je tu z toho ješ­tě oprav­du jen hrst­ka a tře­ba z top 20 se dočká­te tak 5 hrá­čů. O podob­ném na stra­ně žen se mlu­vit vůbec nedá a počet 5 žen je mini­mál­ně uráž­ka a ješ­tě k tomu dost špat­ný vtip. Ale pojď­me si to vzít popo­řa­dě.
Hra se při spuš­tě­ní jeví kom­plex­ně a snad­no pocho­pi­tel­ně. Menu je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Je zde mód kari­é­ry, ve kte­ré jak jsem nazna­čil půjde o to, dostat vaše­ho hrá­če (nebo hráč­ku) na prv­ní mís­to žeb­říč­ku. Pak se zde nachá­zí mód tré­nin­ku, kte­rý suplu­je tuto­rial. Dále je mož­nost zahrát si exhi­bi­ci (jak jeden match, tak celý tur­naj). V menu se ješ­tě nachá­zí oddě­le­ní s vaši­mi vytvo­ře­ný­mi tenis­ty, kla­sic­ky nasta­ve­ní, něja­ké to okén­ko s novin­ka­mi (kte­ré ale bez­tak žád­né nejsou) a mul­tipla­yer. Ten pro zatím není spuš­tě­ný a jest­li někdy vůbec bude to je pod­le mě ve hvězdách.
Začnete tak cel­kem logic­ky u tré­nin­ko­vých lek­cí, kte­ré vás nau­čí zákla­dy ovlá­dá­ní. To je cel­kem snad­no pocho­pi­tel­né a pro her­ní úče­ly napros­to posta­čí. Trénink není nijak těž­ký a i úpl­ní začá­teč­ní­ci by měli do ruky dostat všech­ny mož­né úde­ry během cca 1-2 hodin.
Po tré­nin­ku plní sebe­vě­do­mí se vrh­ne­te na kari­é­ru. Vyberete rea­lis­tič­nost ze tří mož­nos­tí, což je v pod­sta­tě jen o počtu her a setů v zápa­se. Samotná obtíž­nost nejde v kari­é­ře upra­vit a hra se sna­ží vám zápa­sy a sou­pe­ře dávat těž­ší pod­le vaší úrov­ně a dél­ky hra­ní. Takže na začát­ku nara­zí­te nejen na žeb­říč­ko­vě slab­ší pro­tiv­ní­ky, ale záro­veň u jejich jmé­na uvi­dí­te jaká úro­veň obtíž­nos­ti umě­lé inte­li­gen­ce je jim při­řa­ze­na. Ne, že by to tedy mělo ve výsled­ku něja­ký výraz­ný vliv.
Kariéra je roz­dě­le­na do měsíč­ních cyk­lů. Vy se musí­te vždy na začát­ku měsí­ce roz­hod­nout, jaké akti­vi­tě se daný měsíc bude­te věno­vat. Hrát tur­naj, tré­no­vat něja­kou doved­nost, ode­hrát jen exhi­bi­ci, nebo pros­tě leno­šit a nabrat síly? Priorita budou samo­zřej­mě tur­na­je, pro­to­že díky zápa­sům stou­pá­te žeb­říč­kem. Možnost tré­no­vat doved­nos­ti mě abso­lut­ně zkla­ma­la, pro­to­že jde je o to, že vás v dal­ším tuto­ri­á­lu počí­tač „nau­čí“ něja­ké doved­nos­ti, ale ve výsled­ku máte jen na 2 měsí­ce urči­té zvý­hod­ně­ní. Například v podo­bě lep­ší přes­nos­ti úde­rů, nebo lep­ší pohyb­li­vost. Trvalé vylep­še­ní schop­nos­tí se pros­tě neko­ná, což je abso­lut­ně pro­ti prin­ci­pům tré­no­vá­ní v reál­ném živo­tě. Za exhi­bi­ci zís­ká­te něja­ké ty pení­ze a nějak zvlášť se neu­na­ví­te, tak­že je to tro­chu kom­pro­mis. Hlubší smy­sl mezi těmi­to vol­ba­mi čin­nos­tí nahle­dej­te.
Samotné tur­na­je pro­bí­ha­jí kla­sic­ky vyřa­zo­va­cím sys­té­mem v rám­ci „pavou­ka“. Co mě zará­ží je nee­xis­tu­jí­cí menu tur­na­je. Úplně chy­bí základ­ní roz­hra­ní, na kte­rém by měl hráč mož­nost zjis­tit podrob­nos­ti tur­na­je, žeb­ří­ček nena­jde­te, pavou­ka také ne. Rovnou vám tak hra před­ho­dí stro­hé menu nabí­ze­jí­cí mož­nost hrát dal­ší zápas a základ­ní info. Na to je také jedi­né mís­to, kde máte mož­nost zjis­tit info o vašem sou­pe­ři. Ale co je hor­ší, že je to také jedi­né mís­to, ze kte­ré­ho se dosta­ne­te na pro­fil své­ho hrá­če, aby jste ho moh­li upra­vo­vat. Ve hře totiž fun­gu­je sys­tém zku­še­nos­tí a doved­nost­ních bodů, kte­ré při­řa­zu­je­te své­mu tenis­to­vi. Také si ode­my­ká­te kar­tič­ky s bonu­sy k růz­ným doved­nos­tem a ty při­řa­zu­je­te na svá mís­ta. Tím vlast­ně své­ho tenis­tu může­te tro­chu upra­vit, co se týče jeho her­ní­ho sty­lu. Ještě máte mož­nost kupo­vat kos­me­tic­ké doplň­ky v podo­bě oble­če­ní a výba­vy, tako­vá kla­si­ka co niko­ho moc nena­dchne a ani neu­ra­zí. No a to je cel­kem všech­no, čeho se mož­nos­tí nabí­dek a RPG sys­té­mu dozví­te. Nic víc navíc tu není a dost to vypa­dá, že se dal­ší­mi věc­mi tvůr­ci ani nechtě­li zabý­vat.

A jak se hra hra­je? Tady při­chá­zí na řadu ten kami­on léků na vře­dy. Hra samot­ná nevy­pa­dá zpr­vu špat­ně. Po gra­fic­ké strán­ce to není bůhví jaký zázrak, což je ško­da vzhle­dem k mož­nos­tem kon­zo­lí a PC. Ale roz­hod­ně to není ani vizu­ál­ní pro­pa­dák. Statické obráz­ky ujdou, urči­té fyzi­o­lo­gic­ké detai­ly také lze nalézt. Ale kolem se moc nemá cenu dívat. Diváků je tu pár a počet se nemě­ní. Žádná veli­ké fan­ta­zie na hřiš­ti kolem lavi­ček, tro­chu výraz­něj­ší změ­ny počasí....nic z toho tu nehle­dej­te. Ale kou­kat se na to doce­la dá. Co už se ale nedá, je to poslou­chat. Zvuky úde­rů, divá­ků a dal­ších prv­ků na poza­dí jsou straš­né a nere­ál­né. Diváci rea­gu­jí dost podiv­ně a všech­no tu zní tak nějak pode­zře­le.
ozna­čit za masa­kr musím komen­tář nee­xis­tu­jí­cí­ho komen­tá­to­ra a k tomu pří­šer­ný slov­ní pro­jev roz­hod­čí­ho. Komentář se mimo menu ome­zu­je na cca 5-10 výra­zů, kte­ré se maxi­mál­ně opa­ku­jí a čas­to vůbec neod­po­ví­da­jí situ­a­ci. Takže s pro­mi­nu­tím debi­li­tu hrá­čů dopl­ní komen­tá­tor hláš­kou „To byla rána, to nešlo zahrát!“ nebo „Skvělý úder!“ a podob­ný­mi nesmys­ly.
Čímž se dostá­vám k samot­ným hrá­čům a pro­je­vu jejich hry. Jak jsem napsal, licen­co­va­ných hrá­čů je tu pár, tak­že tako­vé nepo­tká­te hod­ně dlou­ho. Ti gene­ro­va­ní, se kte­rý­mi se setká­te jsou oby­čej­ní, nezá­živ­ní a téměř všich­ni stej­ní (aspoň mají občas růz­nou bar­vu ple­ti a nosí kšilt). Specifické her­ní sty­ly neu­vi­dí­te, hla­so­vý pro­jev nula. Hra vám to bez­du­ché náhod­né gene­ro­va­ní vše­ho cpe pod nos pros­tě všu­de a straš­ně oka­tě. K tomu si při­dej­me odstra­šu­jí­cí úro­veň umě­lé inte­li­gen­ce. Soupeře nej­pr­ve vál­cu­je­te vy, pro­to­že jsou napros­tí nechá­pa­jí­cí idi­o­ti. Pak začnou vál­co­vat oni vás, pro­to­že všech­no doběh­nou a vrá­tí do kur­tu (tedy pokud sami nepři­jde­te na sys­tém jak je pora­zit). Ano aby někdo (včet­ně vás) tre­fil míček do autu, co se musí­te setsa­k­ra sna­žit. Tady bych ješ­tě dodal, že hra čas­to popí­rá záko­ny fyzi­ky a hráč nere­ál­ně (a hlav­ně nepo­cho­pi­tel­ně) vra­cí míče, kte­ré jsou 2 met­ry od něj, nebo metr za ním. Prostě vám při­pa­dá, jako by se hrá­či na posled­ní chví­li pro­dlou­ži­la ruka mini­mál­ně o metr (sta­čí kouk­nout na pár videí a bude vám to jas­né). To pla­tí pro oba hrá­če, tak­že se takhle poz­dě­ji tahá­te se sou­pe­řem ve výmě­nách trva­jí­cích tře­ba i 60 úde­rů, pro­to­že zahra­je­te zkrát­ka coko­liv. Navíc jde vše do kur­tu a tak není výjim­kou, že doběh­ne­te míč 4 met­ry ved­le kur­tu ve sprin­tu a ješ­tě ho za zády zahra­je­te s per­fekt­ní přes­nos­tí na opač­ný konec kur­tu, což se poté opa­ku­je u sou­pe­ře.
Jediné, co mě ale­spoň tro­chu potě­ši­lo a hra­tel­nos­ti bylo, že někte­ré úde­ry vypa­da­jí dob­ře, že máte mož­nost vari­a­bi­li­ty v úde­rech. K tomu se mi líbi­lo, že vás hra úpl­ně nevo­dí za ruku v podo­bě gra­fic­ké­ho zná­zor­ně­ní kva­li­ty úde­ru nebo něja­kým pomoc­ní­kem míře­ní apod. jako napří­klad ve FIFA a jiných podob­ných spor­tov­ních hrách. Zvládnout tak tře­ba ser­vis dá doce­la fuš­ku a čas­to úpl­ně neví­te, kam přes­ně (krom smě­ru) míč pole­tí. Bohužel to ale na kva­lit­ní záži­tek ze hry nesta­čí a řetě­ze­ní úde­rů, pří­pad­ně zkou­še­ní růz­ných způ­sobů hry vás pros­tě po něko­li­ka málo hodi­nách neba­ví.

https://www.youtube.com/watch?v=i64J0g0Y3XE

Závěr bude neli­cho­ti­vý. Tennis Elbow, AO International Tennis nebo tře­ba Top Spin 4 jsou hry, kte­ré lec­kdy vypa­da­jí stej­ně (ne-li někdy lépe) než Tennis World Tour. Navíc nabí­zí hrá­čům buď reál­něj­ší záži­tek, nebo nao­pak arká­do­věj­ší, díky čemuž je hrá­či rádi hra­jí a pama­tu­jí si je. Jako per­lič­ka tak půso­bí fakt, že tvůr­ci nyní při­zná­va­jí, že hra ješ­tě něko­lik týd­nů před vydá­ním byla hoto­vá z cca 20%, což je oprav­du trist­ní (že má vychá­zet na spous­tu plat­fo­rem už může být nápo­vě­dou). Novinku v podo­bě Tennist World Tour tak bude lep­ší rych­le zapo­me­nout a dou­fat v lep­ší zítř­ky. Tohle je za mě 30%!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […] Posted in Recenze her
  • Kůň-láska i závislost1. dubna 2024 Kůň-láska i závislost Máte rádi zvířata, především koně? Chcete si přečíst nádherný příběh o vztahu člověka a koně? Juli Zeh patří k nejoceňovanějším současným německým spisovatelkám a dobře známá je také […] Posted in Recenze knih
  • Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh7. února 2024 Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh Pokukujete po běhání jako po něčem, co chcete zkusit? Případně jste již tomuto sportu plně propadli či s ním stále začínáte? Pak vás třeba zaujme kniha Manuál běžce. Ať už jsou vaše […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente15. listopadu 2021 Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na herním trhu vytvořila solidní základy a to včetně obstojné hráčské komunity. A i v případě zatím posledního šestého dílu se […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90218 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71616 KB. | 22.06.2024 - 11:15:24